Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1171ortalamalar kökeniYatay ve düşey eksenlerin ortalamada kesiştiği bir eksenler dizgesinde başlangıç noktası.
1172oturum kümeleriKişiler arası ilişki ve etkileşim süreçlerini açığa çıkarmak amacıyla bir araya getirilen ve çeşitli oturumlar boyunca aralarında özgürce görüşüp çözümlemeler yapan bireylerden oluşmuş gözlemsel küme.
1173oy yoklamasıTam ölçünlü gözlem araçlarıyla geniş bir evrenden yüzeysel ve dar kapsamlı konularda yığınsal görüş ya da bilgi derleme yordamı.
1174oybirliğiBir görüş, kanı ya da yargınının herkesçe paylaşılması, ortaklaşa benimsenmesi durumu.
1175oylumlu çizimVerileri üçboyutlu biçimlerle simgeleyerek dile getiren çizim. bk. çizimleme.
1176oynancaEylemli gözlem koşulları yaratmak üzere bireylere çeşitli üstlenceler yükleyerek bir toplumsal kesiti yansıtan oyun metni.
1177oyunlu yordamBir oyun düzeni içinde, oyuncak görünüşündeki ölçünlü sınarlardan oluşmuş gereçlerin kullanıldığı bir gözlem koşulunda tutumları ölçen çıkarımcı yordam, bk. bebek oyunlu ölçer.
1178oyunlukBireycil ya da kümecil oyunda birey ya da kümenin günlük yaşam görüntülerini sergilediği, esnek gözlem öğeleriyle donatılmış eylem ye gözlem alanı.
1179öğretiDeğer yargılı ilke ve kurallarla örülü düşünce dizgesi.
1180Öklid önkoyutlarıÖklid dizgesinde tüm kanıtsavların, çıkarımların türetilme ve kanıtlanmasında kullanılan ve dizgenin temelinde yer alan üç ana önsayıt: 1. İki noktadan ancak bir doğru geçer. 2. İki nokta arasındaki en kısa uzaklık bir doğrudur. 3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan ancak bir koşut çizgi çizilebilir.
1181ökseli soruBir soruya alınan yanıtın geçerliğini dolaylı yoldan sınayan tuzaklı soru.
1182ölçek ayırıcılığıBir ölçeği oluşturan sınarların bir tutum sürekliliği üzerinde yüksek -sayıllı ya da konumlu kişileri, düşük sayıllı ya da konumlulardan ayırma özelliği.
1183ölçek ayırımı yordamıTekboyutlu bir ölçeğin gereksinmelerini karşıladığı gibi eşit görünen aralıkları bulunan ve ölçümün yoğunluğunu veren ölçek geliştirme yordamı.
1184ölçek birimlerinin eşitliğiBir ölçeği oluşturan ardıl birimler arasında ölçüm ayrımlarını karşılaştırmaya elverecek biçimde eşit aralıkların bulunması.
1185ölçek çözümlemesiYığışımlı ölçeği oluşturacak sınarları seçerken ölçektartım çizelgesine bakarak açık tutarsızlık gösteren ya da yığışımlı niteliğe uygun düşmeyen sınarların elenmesini sağlayan çözümleme.
1186ölçek konumuBir ölçek sınarının ölçüm sürekliliği üzerindeki yeri ya da ölçekle ölçüye vurulan bir bireyin ölçüm boyutu içindeki konumu.
1187ölçek oluşturmaÇeşitli sınama işlemleriyle ölçüm konusuna ilişkin olduğu saptanarak seçilen soru ya da sınarların uygun biçimde düzenlenmesiyle bir gözlem aracına ölçekleyici içbütünlük ve biçimsel özellik kazandırma.
1188ölçek ölçümüÖlçeğe vurulan bireyin bir ölçüm sürekliliği içindeki sayısal ya da konumsal yerini gösteren ölçüm.
1189ölçek sayılıBir ölçekle ölçüye vurulan birey, nesne ya da özelliğin, ölçeğin çeşitli sınarlarına göre aldığı sayısal değer.
1190ölçek yeterliliğiBir ölçeği oluşturan sınarların ölçüye vurulan kişiler arasında, ölçeğin her konumu için ayrım gözetebilecek ve tüm sürekliliği kapsayarak rastlantılı etkenlerin payını en aza indirmeye elverecek bir sayısal büyüklükte olması özelliği.
1191ölçekdeğer ayrımıLikert ölçeğinde bir sınarın ayırt edici özelliğini saptamak üzere başvurulan değerlendirici bir örnek evren'in o sınarın en yüksek sayıl veren % 25 lik ilk kesimiyle en düşük sayıl veren %25 lik son kesiminde aldığı sayılların ağırlıklı ortalamaları arasındaki ayrım.
1192ölçekdeğeriBir ölçeği oluşturan sınarlar için çeşitli yöntemlerle saptanan ve bu sınarlardan oluşmuş ölçekler uygulandığında bireylerin tutum ya da görüşlerini sayılarla gösteren değer.
1193ölçekle ölçmeBir ölçek ya da ölçerle ölçüye vurulan konu ya da boyut üzerinde nicel ayrımlarda bulunma.
1194ölçeklemeNesne ya da özellikleri nitel kesimlere ya da bölütlere ayırmakla kalmayarak sıra, eşit aralık ve oran ilişkileri içinde dile getirmek üzere başvurulan nicelleştirme yolu.
1195ölçekleme kurallarıÖlçeklemede ölçeği oluşturacak tek tek sınarların ve bir bütün olarak ölçeğin uygunluğunu sağlamak üzere uyulması gereken, "ilgililik, ayırıcılık ve tüketicilik" gereklerinin yerine getirilmesini öngören kurallar.
1196ölçekleme sayıltılarıÖlçekleme yordamının ya da ölçekle ölçme işleminin temelinde yatan ve örtük olarak geçerli sayılan sayıltılar a. Süreklilik, b. Tekboyutluluk ya da türdeşlik, c. Doğrusallık.
1197ölçekleme yordamlarıTutum, görüş ve kanıları nicel ölçüye vurmak ya da nicel olarak ölçmek üzere ölçek oluşturma ve geliştirme yolları.
1198ölçeklenebilmeYığışımlı ölçekleme yordamının bir ölçek geliştirmek üzere öngördüğü ve ölçüm boyutunun tutarlı ve türetilebilir sınarlar içermesini gerektiren özellik.
1199ölçeklenemez tutum alanıÖzgücü, iş doyumu, önderlik biçimi gibi altevrenlerden oluşan ve tutarlı ölçümler vermeyen karma tutum alanı.
1200ölçektartımYığışımlı ölçek kurmak üzere ölçeği oluşturacak sınarları bir değerlendirici kümesine uygulayıp yapılan değerlemelere göre ayrım gözetmeyenleri eleme işleminden sonra sınarları en yandaştan en az yandaşa doğru yukardan aşağı ve soldan sağa sıralayarak yığışımlı niteliğe uygun düşüp düşmediklerini sınayan çizelge, bk. Guttman ölçeği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir