Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1201ölçerTutum, yeti, yetenek ve becerileri ölçmek üzere başvurulan ve ölçünlenmiş edimli ya da sözlü sınarlardan oluşan ölçme aracı.
1202ölçer kesit görünümüEtken çözümlemesiyle ayrıştırılan etkenler için tanısal nitelik taşıyan çeşitli ölçerlerde bir bireyin gösterdiği başarının toplam görünümü.
1203ölçer ölçünlemeBir ölçerin değişik ekinlerde ve toplum kesimlerinde uygulanabilecek ve geçerli sonuçlar verebilecek biçimde uyarlanması.
1204ölçer tümgesiBileşik bir ölçüm boyutunun alt bileşenlerini ayrı ayrı ölçüye vurmak üzere birden çok ölçekten oluşmuş bileşik ölçer kümesi.
1205ölçeralanÖlçer aracılığıyla yapılan bir ölçmede ölçüye vurulan birim ya da kişi.
1206ölçere vurmaKişilik özellikleri, yeti, yetenek, beceri, başarı ve tutumlarını ölçmek üzere bireylere ölçer uygulama.
1207ölçmeBir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar yapma.
1208ölçme süreciBir ölçme aracının ölçüm dizgesinden türeyen ve ölçüm konusuna uygulanmasına ilişkin işlemlerin tümü.
1209ölçümÖlçüye vurulan bir konuda bir ölçme aracıyla elde edilen ve ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilen değer.
1210ölçüm ayrımlarıÖlçümler arasında ölçüye vurulan gerçek ayrımların yanı sıra durumdan duruma ve ölçmeden ölçmeye değişen rastlantısal etkenlerden doğan ayrımlar.
1211ölçüm değişkenliğiBir ölçme aracıyla elde edilen çeşitli ölçümlerin aralarında gösterdiği bireysel değişkenlik.
1212ölçüm düzeyleriSayı dizgesinin özelliklerinden içerdiklerinin türü ve sayısına göre ölçme aracı ve ölçümler arasında beliren ayrımlar. Buna göre, sayı dizgesinin tüm özelliklerini içeren oransal ölçüm, eşit aralık ve sıra özelliklerini içeren aralıklı ölçüm, salt sıra özelliğini içeren sıralayıcı ölçüm, hiçbirini içermeyense bölütleyici (adlayıcı) ölçümdür, bk. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, sıralayıcı ölçek, sayı dizgesinin özellikleri.
1213ölçüm konusuBir ölçme aracıyla, aralarında ayrım gözetilebilecek değişik değer ya da seçenekleri bulunan, değişkenliği olan nesne ya da özellik.
1214ölçüm yanılgısıBir ölçme sürecinde saptırıcı payı olan etkilerin toplu ürünü.
1215ölçünlemeBir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma.
1216ölçünlenmiş gözlemNesnel ve kesin bilgiler sağlayacak biçimde denetim araçlarıyla donatılmış gözlem.
1217ölçünlenmiş hızBir sayısal değişmeyi, karşılaştırmalara elverişli değere dönüştürerek dile getiren oransal hız ölçümü.
1218ölçünlü araçSoru ya da sınarlarının biçimi, dili, sırası ve seçenekleriyle biçimsel bir nitelik kazanmış, nesnel ve kesin ölçümler yapabilecek olanaklarla donatılmış gözlem aracı.
1219ölçünlü düzgülü eğriGözlenmiş bir düzgülü dağılımın ölçünlü biçimde dile getirilmesini sağlayan ve ortalaması sıfır, ölçünlü sapmaları bir'Iik ölçünlü birimlerden oluşan özel düzgülü eğri.
1220ölçünlü sapmaGözlenmiş bir dağılımda gözlemlerin ortalamaya olan sapmalarını oransal olarak dile getiren değer.
1221ölçünlü sapma ölçümüBir dağılımın yayılımınl ölçmek üzere değişkinin kare kökü olarak tanımlanan ve gözlemlerin yüzde olarak ortalamadan ne uzaklıkta toplandığını gösteren ölçüm.
1222ölçünlü yanılgıÖrneklemeyle elde edilmiş gözlemler ortalamasının, olanaklı öteki örneklerde elde edilecek ortalamaların ortalamasından ne ölçüde sapma olasılığı bulunduğunu gösteren değer.
1223ölçünlü yanılgı ölçümüGözlenmiş bir değerin sayılgılı bir değerden sapma ölçüsünü veren ve ölçünlü sapmanın kare kökü olarak tanımlanan ölçüm.
1224ölçünlü yanıtBir görüşmede genel kalıplara ya da görüşmecinin beklentilerine göre verilen yanıt.
1225ölümlülükBelli bir çoğanın ölüm nedeniyle kazandığı eğilim, bk. doğurganlık.
1226önbağlamGörgül bilgileri dizgelemek ve bu bilgilerin örtük olarak içerdiği çıkarımsal yapılamalara ulaşmak üzere başvurulan nedensellik, süreklilik, düzenlilik gibi genel kavram kalıpları.
1227`önce` gözlemiBir deneylemede deneysel değişkenin etkilerini karşılaştırmalı olarak saptamak üzere deney kümesi üzerinde ilgili değişkenin işe karıştırılmasından "önce" yapılan gözlem, bk. "sonra" gözlemi, deney kümesi, deneysel değişken.
1228`önce-sonra` deney düzenibk. ardaşık deney düzeni.
1229önceleyen değişkenAralarında bağıntı olduğu gözlenen iki değişkenden, nedensel sıra düzeni içinde ötekinden önce gelen ya da bağımsız durumda olan değişken, bk. aracı değişken.
1230öncellikBir sıra düzeni içinde birbirini izleyen uyaran ya da sınarlar arasında ya da sıralayıcı bir ölçekte dizilenmiş bireyler arasında önce gelenin taşıdığı sırasal konum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir