Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1501tam denetimli deneyDeney ve denetim kümelerinin biri deneysel değişkenin işe karıştırılmasından "önce", ötekisi "sonra" olmak üzere iki kez gözlem konusu yapılmasını ve bu gözlemlerin birbiriyle karşılaştırılarak aralarındaki ayrımın saptanmasını öngören deneyleme düzeni.
1502tam doğrulukBir bilginin şaşmaz geçerliği ya da konusuna tam uygunluğu.
1503tam nedensellikOlaylar ya da değişkenler arasında durumsal koşulların ve öteki değişkenlerin etkilerini yokumsamaya elverecek biçimde gerçekleşen neden- sonuç ilişkisi, bk. nedensellik ilkesi, nedensel ilişki.
1504tamözdeşimBir katılımlı gözlemde gözlemcinin duruma ya da olaya, onu yaşayan bireylerden ayrılmayacak biçimde katılması ya da bir topluluk üyelerinin yaşamını paylaşması.
1505tamsayımBir gözlem aracının araştırma evrenini oluşturan birimlerin her biri üzerinde tek tek ve eksiksiz uygulanması, bk. örnekleme.
1506tanıBir veri yığını ya da bilgi gerecinin taranarak incelenen konu çevresinde örgütlenmesi.
1507tanı işleviBir ölçek sınarının ölçülen tutumla tanıtıcı bir ilişkisinin bulunmasını ya da bu tutuma ilişkin yanıtlar elde edebilmesini öngören ölçekleme kuralı, bk. ölçekleme
1508tanıklamaGüvenilir bilgilere dayalı belgeleme işlemi.
1509tanıklıkBir bilgi ya da savı desteklemek üzere görgüsel ve sözlü belge verme.
1510tanımTümdengelimci bir dizgede kavram ve işlemlerin temel niteliğini belirten ve kanıtlamalarda örtük olarak kullanılan sav.
1511tanımaBir nesne ya da özelliği, tanımlama ve çözümlemelere elverecek biçimde başkalarından ayırabilme durumu.
1512tanısal görüşmeTüm içerimi, tüm çerçevesiyle belirlenemeyen ya da soruya dökülemeyen konuların gözlenmesi amacıyla başvurulan, bir görüşme kılavuzuyla ilgi alanının içlem ve kapsamını tanımayı amaçlayan görüşme, bk. görüşme kılavuzu, kılavuzlu görüşme.
1513tanıtBir bilgi ya da savı sınamak üzere başvurulan sözlü ya da yazılı belge.
1514tanıtmaBir araştırıcının bağlı olduğu kurumu ve araştırmanın amacını belirterek kendisini sunması,
1515tanıtma yazısıBir soruşturuda soru çizinliğinin başında yer alan, araştırmanın yürütücüsü, amacı ve soruların yanıtlanma biçimini belirten yazılı açıklama, bk. başvuru.
1516tarama araştırmasıGeniş bir evrenden kapsamlı, ayrıntılı ve derinliğine bilgiler elde etmek üzere başvurulan, ölçünlü bir görüşme çizinliğine dayanmakla birlikte soruların dile getirilmesi ve yanıtların verilmesinde belli bir özgürlüğe olanak tanıyan alan araştırma yordamı, bk. görüşme, yığın görüşmesi.
1517tartılı ölçekTutum ölçümlerinde yanıt seçenekleri arasındaki ağırlık ayırımlarını göz önüne alarak değerlendirmelerin her birine ayrı ağırlıklar verilmiş dizillere göre yapılmasını öngören değerleme ölçeği, bk. ölçek.
1518tartılı sayal ortalamaBir diziyi oluşturan gözlem değerleri arasında ağırlık ayrımlarının bulunduğu durumlarda başvurulan ve her terime önemiyle orantılı olarak ayrı katsayılar vererek bulunan ortalama.
1519tartışmaBir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme.
1520tasarBir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütünü.
1521tasarımBir araştırma sürecinin çeşitli aşamalarında izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.
1522taslaklama.Bir alan araştırmasında öngörülen bilgileri sağlamak üzere seçilen gözlem aracını oluşturacak soru ya da sınarların saptanıp taslak olarak dile getirilmesi.
1523tedirgin edici soruYanıtlayıcıdan kişisel ve özel yaşamına ilişkin ya da çoğunlukça benimsenmiş kanılara aykırı konularda bilgi isterken uygun dile getirilmediği için yanlılığa yol açan soru.
1524tek anlamlıkBir soru ya da bir sınarın anlamca karışıklılığa ve çok anlamlılığa yol açmayacak bir açıklıkta olması, bk. çokanlamlı soru.
1525tekbiçimlilikBir gözlem aracını oluşturan soru ya da sınarların dil ve anlatımca benzer yapıda bulunması ya da bir ölçeğin tek bir özelliğe ilişkin olması, açık ve örtük içerimleriyle aynı boyuta ilişkin sınarlardan oluşması özelliği.
1526tekbirimil ölçümBir birimin derinliğine ve ayrıntılı olarak gözlem ya da ölçüm konusu olması.
1527tekbirimli örneklemeAnaevreni en iyi yansıttığı yargısıyla onun bir altküme ya da birimini örnek alan yargılı örnekleme.
1528tekboyutlu çizimbk. doğrulu çizim.
1529tekboyutlulukBir ölçeği oluşturan sınarların tek bir ölçüm konusuna ilişkin ya da türdeş olması özelliği.
1530tekçilikOlay ve süreçleri tek etkene ya da nedene dayanarak açıklama yaklaşımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir