Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1561toplumsal alanÇevrebilim incelemesinde kullanılan ve çeşitli toplumsal ayrıtlara ilişkin göstereçlere göre benzer yapıda olan sayım bölgeleri.
1562toplumsal araştırmaBir toplumsal olayı benzeri olaylar için geçerli olabilecek genelliklere ulaşmak üzere araştırma.
1563toplumsal çalışmaBir toplumsal sorunu, uygulamalı yanıtlar getirebilmek ve çözüm yolları önermek amacıyla inceleyen toplumbilim dalı.
1564toplumsal duyuşumKümeölçüm kuramında bireyler arasındaki çekim ve itimlerin temelinde yatan ve bir bireyden ötekine aktarılan duygu birimi.
1565toplumsal ilkbirimKümeölçüm yordamında, bir bireye ilişkin çekim ve itimlerin belirlediği en küçük toplumsal birim.
1566toplumsal incelemeBir toplumsal olayı ya da konuyu ilgili bağlama özgü kalacak ve o bağlamda geçerli olacak biçimde araştırma.
1567toplumsal itim ölçeriHerhangi bir ölçüm konusuna olan toplumsal uzaklığı ölçmeyi amaçlayan ölçek.
1568toplumsal örnekçeToplumsal olayların bireysel görünüşlerinden yalıtılmış ayırıcı özelliklerine göre oluşturdukları genel biçim.
1569toplumsal uzaklık ölçeğiBireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bk. Bogardus ölçeği.
1570toplumsal yararlıkGüncel ve ivedi toplumsal sorunlara denenceli yanıtlar ya da çözümler getiren toplumbilim dalı.
1571toplusoruşturuBir soru çizinliğinin küme olarak bir arada bulunan kişilere ya da küme oluşturan evrenlere verilerek yanıtların aynı zamanda ve topluca alınması.
1572topluterim(a+b)2 gibi aralarında işlemsel bir ilişki bulunan birden çok terimden oluşmuş kümel kısa deyiş.
1573topluyaşam süresiBelli bir çoğa kuşağının son bireyi ölene değin yaşadığı toplam süre.
1574tözDüşünbilimde evreni oluşturduğu ve altöğelere ayrılamayacağı varsayılan temel öğelerden her biri.
1575tutamSoruların biçimsel özellikleri, dile getirilişi, dizisi, geçişleri ve özel eylem simgeleriyle bir gözlem aracının taşıdığı biçimsel düzen. bk. dizenek.
1576tutarBir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu nicelik.
1577tutarlılıkVargı ya da sonuçların bir mantıksal çıkarım kalıbına uygunluğu, gözlem ya da ölçümlerin birbirine uygun düşme ya da yinelenme özelliği.
1578tutarlılık sınamasıBir ölçme aracının, sınarlarının tümüne alınan yanıtların birbiriyle ve toplam ölçümle bağıntısına bakarak geçerliğini belgeleme.
1579tutarsızlıkVargıların aynı çıkarım kalıbından türetilemezliği bir gözlem ya da ölçme aracına alınmış yanıtların olgusal gözlemlerle ya da birbiriyle bağdaşmazlığı.
1580tutumDavranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.
1581tutum beklentisiBir görüşmede görüşmecinin, yanıtlayıcıda kavramsal bakımdan tutarlı ve bütünleşmiş bir tutum yapısının bulunduğu sayıltısıyla kapıldığı yanıt beklentisi.
1582tutum kalıbıBelli bir konudaki tutumların aralarında değişik biçimlerde örgütlenmelerinden oluşmuş kavramsal örüntü.
1583tutum ölçeğiBir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç.
1584tutum sorusuYanıtlayıcının belli bir konudaki eğilim, yatkınlık, duyuş, düşünüş ya da beklentilerini açığa çıkarmaya çalışan soru.
1585tutum sürekliliğiBir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü.
1586tutum takımıDemokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu.
1587tutumlulukBir ölçeğin, ölçtüğü süreklilik üzerindeki her ana konumu dile getirecek en uygun ya da en az sayıda sınardan oluşmasını öngören ölçekleme kuralı.
1588tutumsuzluk bölgesiBelli bir tutum alanında yoğunluk ölçeğiyle elde edilen katılma düzeyi dağılımının verdiği eğrinin en düşük değeri aldığı ya da o alandaki tutumsuzluğu gösteren sıfır noktasının içinde düştüğü varsayılan bölge.
1589tuzaklı soruSeçenek sunar görünürken kimilerine örtük biçimde olumlu, kimilerine olumsuz yük yükleyen, kısacası seçenekler arasında yan tutan soru.
1590tüketicilik özelliğiBir adlayıcı (bölütleyici) ölçümde ölçüye vurulan tüm birimlerin ilgili kesim ya da bölütlerden biri ya da ötekine yerleştirilmesi, dışarda bölütlenmemiş herhangi bir birimin kalmaması özelliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir