Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
151bağımlı olaylarOlasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşmesi ötekinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olan olaylar.
152bağımlılıkÇoğabilimde, çalışan (etkin) kesim üzerindeki çoğal baskıyı gösteren ve edilgen çoğanın etkin çoğaya oranı olarak bulunan değer.
153bağımsız olaylarOlasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşmesi, ötekinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmaksızın, birlikte gerçekleşebilen olaylar, bk. bağımlı olaylar.
154bağımsız ölçütlerBir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bk. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması.
155bağımsızlıkİki olay ya da değişkenin birbirine bağlı olmaksızın değişmesi ya da aralarında bir bağıntının bulunmaması durumu, bk. bağışımlık.
156bağıntı çaprazıBir etken çözümlemesinde çeşitli ölçerlerle elde edilmiş ölçümleri, ölçtüğü etkenleri açığa çıkarmak üzere bağıntıya geçiren çapraz çizelge.
157bağıntı çözümlemesiBirlikte değişme gösteren iki değişken arasındaki bağışımlık ilişkisini ya da, bağımlı değişken (Y)'deki değişmelerin ne ölçüde bağımsız değişken (X)'e bağlanabileceğini araştıran ve Y'de X'in sorumlu olduğu değişmelerin payını ya da değişkenler arasındaki bağımlılığın düzeyini bir katsayı olarak veren sayımbilimsel çözümleme, bk. birlikte gidişim çözümlemesi.
158bağıntı katsayısıDeğişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1'le -1 arasında değişen değer. bk. açıklanmış sapma.
159bağıntı ölçümüDeğişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu nicel olarak saptamaya yarayan ölçüm. bk. bağıntı çözümlemesi.
160bağıntı ölçütüDeğişkenler arasında nedensellik ilişkisi kurmanın önkoşullarından birini dile getiren ve ilgili değişkenlerin gösterdiği birlikte değişmenin bağıntılı olmasını öngören ölçüt, bk. nedensellik.
161bağıntısız serpilmeİki değişkenin birlikte değişmesini gösteren bir serpilmede, gözlemlerin ilk değişken eksenine koşut ve ikinci değişkenin ortalamasından geçen bir doğru üzerine düşmesi, bk. serpilme çizgesi.
162bağıntısızlıkDeğişkenlerin gösterdiği birlikte dağılımın bir bağlaşı içermemesi ya da söz konusu değişkenlerin birbirinden bağımsız olarak değişmesi durumu.
163bağışımlıkİki olay ya da değişken arasında birindeki değişmelerin ötekine bağlanabileceği bir ilişkinin oimasi ya da bağıntı çözümlemesi sonucu anlamlı bir bağıntının bulunması durumu, bk. anlamlılık, bağımsızlık.
164bağlaşıOlaylar ya da değişkenler arasında bir bağıntının bulunduğu izlenimini veren birlikte değişme.
165bağlaşık etkenlerBirbirini içeren ya da birbirinin yerine geçebilen etkenler.
166bağlaşık ilişkiOlasılık kuramında bileşik bir olayı oluşturan, "ve" bağlacıyla ilişkiye geçirilmiş bağımlı ya da bağımsız olaylar arasında söz konusu olan ilişki, bk. ayrık İlişki.
167bağlaşık olasılıkOlasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bk. ayrık olasılık.
168bağlaşıklıkAralıklı ölçeğin özelliklerinden biri olan ve aşağıdaki önkanıtın uygulanmasına olanak veren kural: "a, b ve c gerçek sayılarsa, (a+b) + c =a + (b+c) ve (ab)c = a (bc)'dir."
169bağlaşmaBir topluluk ya da kümeyi oluşturan bireyler arasındaki -bütünlüğü sağlayan-güçlü bağlılık.
170bağlılıkBireylerin kendilerini bir topluluk, toplumsal kesim ya da kümenin üyesi saymaları.
171bağnazlıkBir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü.
172bakımlıkBir gözlemcinin, gözlediği olaya bakış açısı ya da olaylar karşısındaki konumu.
173bakışımlı dağılımBakışımlı bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımlı bir eğri çizen dağılım, bk. bakışımlılık, bakışımsız dağılım.
174bakışımlı eğriTepe noktasıyla ortalamayı birleştiren doğruya (yüksekliğe) göre bakışımlı olan ve ortalama, ortanca ve tepedeğeri aynı noktaya düşen ya da birbirine eşit olan eğri. bk. bakışımsız eğri.
175bakışımlılıkBir dağılıma ilişkin eğrinin tepe noktasıyla ortalamayı birleştiren doğruya göre iki eşit parçaya ayrılması durumu.
176bakışımlılık özelliğiAralıklı Ölçeğin taşıdığı özelliklerden biri: Buna göre, "a=b ise, b=a'dır."
177bakışımsız dağılımBakışımsız bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımsız bir eğri çizen dağılım.
178bakışımsız eğriYüksekliğe göre sağa ya da sola eğik olan ve çeşitli ortalama değerleri aynı noktaya düşmeyen ya da birbirine eşit olmayan eğri. bk. eğiklik, sağa eğik eğri, sola eğik eğri.
179bakışımsızlıkBir dağılıma ilişkin eğrinin bakışımlılıktan ayrılma durumu.
180bakışımsızlık özelliğiSıralayıcı bir ölçümde sıra düzeninin kurulabilmesi için öngörülen ve "A, B'den büyükse B, A'dan büyük olmamalıdır" biçiminde dile getirilen kural.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir