Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2971kristal parıldamasıKaya, metal veya kristalin kırılmış yüzeyinden yansıma.
2972kristal suyu100 °C sıcaklıkta veya bu sıcaklığın yakınında örgü yapısının bozulmasıyla kristal özelliği kaybolan, bir çok kristalleştirilmiş maddede kimyasal olarak bağlı olan su.
2973kristalleşmeBir maddenin sıvı, gaz ya da çözünmüş durumdan kristal yapılı katı hale geçiş süreci.
2974kritBir gazın yoğunluğunu hidrojenin yoğunluğuna göre ifade etmek için kullanılan terim.
2975kritik çözelti sıcaklığıÜstündeki veya altındaki sıcaklıklarda iki sıvının her oranda karışabildiği sıcaklık değeri.
2976kritik noktaDaha yüksek sıcaklıkta bir gazın sadece basınç uygulanarak sıvılaştırılamadığı sıcaklık.
2977kriyojenCO2 karı, sıvı azot gibi düşük sıcaklık oluşturan bir madde.
2978kriyolitFormülü Na3AlF6, e.n. 1000 °C, kırma indisi 1,338 olan ve sentetik olarak sodyum florür ve alüminyum florürün eritiş yapılması ile elde edilen sodyum ve aluminyumun doğal florürü olan yapıştırıcılar için bağlayıcı olarak, alüminadan alüminyum üretiminde,
2979kriyometreDüşük sıcaklıkları ölçmede kullanılan bir termometre.
2980kriyoskopBir sıvının donma noktasını tayin için kullanılan bir cihaz.
2981kriyoskopi1.Donma noktası alçalması yöntemiyle bir maddenin mol kütlesinın tayini. 2.Düşük sıcaklıkların oluşturulması. 3.Erimiş alaşımların soğutulması süresince oluşan olayların incelenmesi.
2982kriyoskopik yöntemÇözünen bir maddenin mol kütlesinin, onu içeren çözeltinin donma noktasındaki alçalmadan yararlanarak tayin edilmesi.
2983kriyostatBir düşük sıcaklık ayarlayıcısı. Termoregülatör.
2984krokodilitMaviye veya yeşile çalan silikattan oluşan madde.
2985kromSimgesi Cr, atom ktlesi 51,996 g, atom numarası 24, yoğunluğu 7,1 g/mL, e.n. 1615 °C olan, gümüş beyazında katı kırılgan, suda çözünmeyen fakat asitlerde yavaş çözünen 1797’de Vavguelin tarafından bulunan,genellikle kromit şeklinde bulunan korozyona dayan
2986krom amonyum sülfatFormülü CrNH4(SO4).12H2O, e.n. 94 °C olan , suda çok, alkolde az çözünen, yeşil toz ya da koyu mor kristaller halinde bir tuz.
2987krom boyasıEn önemlisi sodyum dikromat olan ve krom boyası Mordan olarak kullanılan bir krom bileşiği ile yünü boyamakta kullanılan asit boyalarının bir sınıfı.
2988krom çeliğibk. paslanmaz çelik. %13-30 oranında krom içeren, karbon içeriği düşük, demir (ferritik) kristal yapısına sahip çelik alaşımı. %13 Cr içeren çelik ferritik yapı için %0,008 den az karbon içermesi gerekirken, %30 krom içeren çelikte karbon yüzdesi %0,25 ol
2989krom dioksitFormülü Cr2O2 olan potasyum dikromatın sodyum tiyosulfat ile indirgenmesi ile elde edilen kuvvetli elektromagnetik özellik gösteren ses kaydetmede kullanılan ve siyah toz halde yarı iletken bir malzeme.
2990krom karbürFormülü Cr3C2, e.n. 1890 °C olan ortorombik kristaller halinde yükseltgenmeye, asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olan ve pompa ve valfların püskürtme ile kaplamasında kullanılan bir bileşik.
2991krom pastasıAz miktarda krom içeren sodyum sülfatın yeşil şekli.
2992krom stearatFormülü Cr(C18H35O2)3, e.n. 95-100 °C olan yağlanma maddelerinde, seramiklerde ve plastiklerde kullanılan koyu yeşil bir toz madde.
2993krom trioksitFormülü CrO3 olan suda kromik asit vermek üzere çözünen sarı renkli bir toz madde.
2994krom-51Krom elementinin nötron bombardımanı ile elde edilen ve gama ışınları yayan 51 kütleli izotopu.
2995kromajKorozyondan korumak amacı ile, özellikle nikel üzerinde, metallerin yüzeyini elektrolitik olarak 250µm kalınlığında krom ile kaplama işlemi.
2996kromatFormülü Cr042-olan, CrO3 den elde edilen sarı renkli iyon. Kromat iyonu baryum kromat (BaCrO4) ve kurşun kromat (PbCrO4) tuzları şeklinde çöktürülerek krom elementinin gravimetrik tayini yapılır.
2997kromatogramKromatografi işlemi sonunda renkli veya renksiz maddelerin ayrıldığı bölgelerin oluştuğu şekil.
2998krom-ııı-florürFormülü CrF3.4H2O olan ve kristallerinin rengi yeşil olup suda çözünür ve pamuğu boyamada kullanılan bir tuz.
2999krom-ııı-hidroksitFormülü Cr(OH)3.2H2O olan bir hidroksit. Krom-III tuzları çözeltilerine bir baz eklendiğinde gri-yeşil jelatinimsi çökelti halinde oluşur. Çökelti kururken mavimsi renk alır ve amorf bir toz haline gelir. Diğer krom-III tuzları eldesinde ara ürün olarak e
3000krom-ııı-klorürFormülü CrCl3 olan pembemsi menekşe renginde parlayan plakalar halinde, suda az çözünen fakat eser krom-II-klorür varlığında çok kolay çözünen pamuk ve iplik için mordan olarak ve pamuklu basmalarda kullanılan, CrCl3.6H2O şeklinde ise, yeşil veya menekşe

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir