Kimya - XML


IDTerimAçıklama
301atomBir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.
302atom ağırlığıBir öğenin, bir başka öğeyle oluşturduğu çeşitli bileşiklerinin birer molekül - gramında (molünde) bulunan niceliklerinin en büyük ortak böleni olan ve bu öğenin atomunun kaç atomsal kütle birimi olduğunu gösteren, C12ye göre saptanmış bağıl sayı. (Atom k
303atom altı bilimibk. atom içi bilimi
304atom altı tanecikTemel özellikleri: Kütle (Mev veya proton kütle birimleri) yük (elektron birimi) spin (birim, h/2π) manyetik moment (Bohr magnetonlar) büyüme işlemi, yıkılma ve birbirine dönüşme.
305atom bombasıU235 ve Pu239, gibi ışınetkin çekirdeklerin denetlenemeyen zincirleme tepkimelerle parçalanmaları sonucu, basınç , sıcaklık ve ışınım etkileriyle yüksek yıkıcılık özelliği taşıyan bomba.
306atom gram1 mol atomun gram cinsinden kütlesi.
307atom içi bilimiAtom içindeki değişimleri inceleyen bilim dalı.
308atom numarasıbk. atom sayısı.
309atom oylumuBir öğenin atom ağırlığını gösteren bağıl sayının, öğenin yoğun-^ luğuna oranı.
310atom sayısıBir öğenin Öğeler Dizgesindeki konumunu belirleyen ve atomunun çekirdeğinde kaç proton bulunduğunu gösteren sayı.
311atom-gramBir öğenin, atomsal kütle birimi olarak verilen atom ağırlığı sayısının, gram türünden yazılan kütle niceliği.
312atomik absorpsiyonbk. atomik soğurma
313atomik çarpışmaBir gazın katot ışınları ile bombardımanında olduğu gibi proton ve elektronlar arasındaki çarpışmalar.
314atomik emisyonAtomları, bir ark, bir kıvılcım veya bir alevle uyarılmış hallerine getiren ışının atomlar tarafından yayılması.
315atomik floresansElektromagnetik ışınlarla uyarılmış atomlardan ışın yayılması.
316atomik kütle birimi12C atomunun kütlesinin onikide biri.
317atomik paketlemeElektronlarını kaybetmiş atomların birbirine daha fazla yakınlaşabilmesiyle oluşmuş atomlar topluluğu.
318atomik polarlıkBir atomun bir veya birkaç elektron kazanması veya kaybetmesi durumu.
319atomik soğurmaUyarılmamış atomların özel bir kaynaktan gelen ışını soğurması.
320atomik spektroskopiAtomların soğurma veya emisyon spektrumlarını inceleyerek atomların cinsini ve elektronik yapısını belirleyen bilim dalı.
321atomlaştırmaAtomsal soğurma aygıtında, özdekleri atomlarına ayrıştırma.
322atomsal kütle birimiKarbon atomunun en bol bulunan (% 98) yerdeşi kütlesinin tam 1 /12,000'ine eşit olarak seçilmiş kütle birimi. (1 akb = 1,6605.10-27 kg'dır.) ->
323atomsal soğurmaBir öğenin, akkor sıcaklıktaki buharından sürekli bir ışınım geçirildiğinde, öğe buharının karşılık olduğu dalga boyundaki ışınımın soğrularak, görünge üzerinde özgün kara çizgiler gözlenmesi.
324avogadro sayısıBir öğenin bir atom -gramında bulunan atom sayısı ya da molekül yapılı bir özdeğin bir molekül-gramında (bir molünde) bulunan molekül sayısı. [Değeri: 6,0223 .1023 (atom-gram)-1 ya da (mol)"1.]
325avogadro yasasıEşit basınç ve sıcaklıkta eşit oylum kaplayan tüm gazlarda, eşit sayıda molekül bulunduğunu belirten yasa.
326ayar noktasıBir cihazın kontrol edilmesinde gerekli bir değer.
327ayarlama1. Bir ölçüm aygıtını amaca uygun olarak derecelendirme. 2. Bir ölçmede yapılan yanılgı sınırlarını saptama.
328ayarlı çözeltiOylumsal çözümlemede kullanılan ve derişimi, temel ölçün sayılan özdekler aracılığıyla kesin olarak belirlenmiş çözelti.
329aydınlatıcıIşık veren.
330aydınlatma gazıAydınlatma amacıyla kullanılan %50 H, %28 CH4, CnH2n, %4,5 CO, %2 N, %6 O içeren bir gaz karışımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir