Kimya - XML


IDTerimAçıklama
361bağıl geçirimBir özdeğin geçiriminin, ölçün seçilen bir başka özdeğin geçirimine oranı.
362bağıl hataBir ölçmede, yapılan hatanın gerçek (kabul edilmiş) değere bölünmesi ile elde edilen ve genellikle yüzde olarak ifade edilen değer
363bağıl nem1. Belli sıcaklık ve oylumdaki su buharı kütlesinin, aynı sıcaklık ve oylumdaki doygun su buharı kütlesine oranı. 2. Havayuvarda, belli bir sıcaklıktaki su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki doygun su buharı basıncına oranı.
364bağıl standart sapmaBir veri takımı için ortalama değere bö1ünmüş standart sapma yüzde olarak ifade edildiğinde bağıl standart sapma değişim katsayısı adını alır.
365bağıl yoğunlukBir özdeğin yoğunluğunun, ölçün sayılan bir başka özdeğin yoğunluğuna oranı (Örn. hidrojen gazının 20°C daki yoğunluğu 0.0899 g/cm³ havaya göre bağıl yoğunluğu ise 0 .0746'dır. )
366bağıntıNesnel ve düşünsel varlıklar arasındaki bağlılık ve ilişkiler bütününü belirleyen biçimsel anlatım.
367bağışıklamaBağışık hale getirme.
368bağışıklık1. Kimi mikroplara karşı aşılanma ya da doğal yolla direnç kazanma durumu. 2. Çözeltideki metal yükünleri etkinliğinin, seçilen bir değerin üzerine çıkmasının, metal potansiyelinin yeterince eksi yapılarak engellenmesi.
369bağışıklık kimyasıBağışıklığın kimyasal olayı üzerinde çalışan kimyanın bir dalı.
370bağlama enerjisiBir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kısımlarını bir arada tutan kuvvet.
371bağlanmaAtom ya da atom kümelerinin, bağımsız moleküller oluşturmak üzere birbirileriyle bağ yapmaları.
372bağlaşık özelliklerBelli basınç ve sıcaklıktaki gaz ve çözeltilerin oylumları gibi, değişimleri, özdek moleküllerinin türüne değil, niceliğine bağlı olan özellikler.
373bakalitFenol ve formaldehitten elde edilen plastik madde. Sentetik reçinenin ticari adı.
374bakırSimgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona k
375bakır asetatFormülü Cu(C2H3O2)2H2O olan , yeşil-mavi renkte, suda, alkolde ve eterde çözünen ince toz bir madde.
376bakır mavisiBazik bakır karbonat.
377bakır sayısıFehling veya Benedict çözeltisinin 1 g karbonhidrat ile indirgenmesi sonucu elde edilen bakırın miligram sayısı.
378bakır yeşiliKurşun kromat ve bakır oksitten oluşan doğal boyar madde.
379bakışıkBakışımlı olan özdek.
380bakışımBir geometrik biçim, molekül ya da örütün, bir noktadan geçen çizgi, eksen ya da düzleme dikey bir çizgiyle ve bunlara göre birbirine eşit iki bölüğe ayrılabilmeleri özelliği. (Örn. örütlerin benzer yüzeylerinin art arda düzenlenmeleri.)
381bakışımsızlıkBakışım özelliği göstermeme.
382bakteriyalBakteri hareketi veya onların metabolizması ile ilgili.
383bakteriyolojiBakterilerle ilgili bir bilim dalı.
384balBal arıları tarafından üretilen ve esas itibarıyla glukoz ve fruktozdan oluşan, glukozdan daha tatlı, besin maddesi ve tıpta ilaç olarak kullanılan, yegane doğal küçük moleküllü şekerler karışımı.
385balık yağıGadus morhua’nın karaciğerinden çıkarılan ,fosfor, iyot ve kükürtlü bileşikler içeren, A ve D gibi pek çok vitamini içerdiği için verem hastalığında, gıdasızlık hallerinde kullanılan, alkolde çözünen ,sarı renkli, bir yağ.
386balina yağıBalinadan elde edilen yağ.
387balmumuBal peteğinde arıların yaptığı, çok miktarda mirisil palmitat, serotik asit ve esterleri ve bazı yüksek karbon parafinleri içeren, mobilya cilası, ayakkabı cilası, sentetik meyve, kozmetikte krem yapımında kullanılan bir mum.
388balözüÇiçeklerin şekerli öz suyu.
389baltaşı:Formülü Al2C12O18.18H2O, yoğunluğu 1,6 g/mL, sertliği 2 olan , sarı renkli, reçinemsi doğal bir hidrokarbon aluminyum türevi, aluminyum mellat ve aluminyum mellit gibi bir mineral madde.
390band spektrumuUyarılmış bir molekülün belirli aralıktaki yaydığı bütün dalga boylarını içeren sürekli spektrum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir