Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3901orbitalbk. yörüngemsi
3902ordinatGrafiksel gösterimde kartezyen sistemdeki koordinatlardan y eksenini ifade eden ,iki boyutlu grafikte düşey eksen.
3903oreksinFormülü C6H4CH2NCHNC6H4, mol kütlesi 207,1 g, olan ve sıcak suda çözünen, mide tedavisinde kullanılan beyaz toz halde bir madde.
3904oreksin tannatSarımsı toz yapısında olan ve suda çözünmeyen, mide tedavisinde kullanılan bir madde.
3905organ nakliTedavi amacıyla vücudun içine yabancı bir maddeyi (organ, doku veya ilave) ameliyatla yerleştirme.
3906organikKökeni bitkisel ve hayvansal olan (özdek).
3907organik asitBir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik.
3908organik bazAminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler.
3909organik kimyaKarbonatlar, karbon oksitleri ve sülfürlerin dışında kalan karbon bileşiklerinin kimyası.
3910organometalik bileşiklerKarbon atomunun H, C, N, O, F, Cl, Br, I veya At dışındaki diğer elementlerle karbon-metal şeklinde doğrudan bağlanarak oluşturduğu ,PbEt4 tetraetil kurşun gibi, bileşikler sınıfı.
3911orlonPoliakrilonitril ile yapılan sürekli sentetik liflere verilen ticari ad.
3912orsat cihazıBir ölçme büreti ile 3-4 adet gaz absorplama şişesi ve bunlara bağlı gaz girişi olan taşınabilir bir tür gaz analiz cihazı.
3913ortak iyon etkisiBir tuzun çözünürlüğüne o tuzu oluşturan iyonların etkisi.
3914ortaklaşımİki atomun birer elektronlarını paylaşarak bileşik oluşturmaları.
3915ortaklaşım bağıİki atomun bir çift elektronu paylaşmasıyla oluşan bağ.
3916ortalama aktiflik katsayısıBir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir.
3917ortalama etkinlikÇözeltideki karşıt artı ve eksi yükünlerin etkinliklerini veren geometrik ortalama.
3918ortalama iyon ömrüBir atom veya molekülün iyonlaşması ve onun bir veya daha fazla elektronla birleşmesi, veya fazla elektronlarını kaybetmesi, arasındaki ortalama zaman.
3919ortalama ömürNötron ve mezonlar gibi bazı taneciklerin ortalama yaşama süresi.
3920ortalama serbest yolBir gaz veya sıvı içerisindeki bir molekülün hareket sırasında meydana gelen çarpışmalar arasındaki ortalama mesafe.
3921ortalama standart hatasıStandart sapmanın takımındaki ölçüm sayısının kare köküne bölünmesiyle bulunan değer.
3922orthstain%1 Lityum karbonat ve %3 karmin içeren hücre, çekirdek boyamada genellikle pikrik asitle beraber kullanılan sulu çözelti.
3923orto1. Komşu ya da 1, 2 durumunu gösteren ön ek. 2. Bir asit, tuz ya da esterin doğada özgürce birleşebileceği en çok suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. 3. Tek dönme nicem sayısı ve koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek.
3924orto-1.Komşuluğu veya 1-2 durumunu gösteren ön ek. 2.Serbest, tuzu veya esteri şeklinde bilinen ve en çok hidrolizlenmiş asidi gösteren ön ek, ortosilisik asit gibi. 3.Paralel spinleri gösteren ön ek. 4.Bir asit, tuz ya da esterin doğada serbestçe birleşeceği
3925orto asit1.Orto pozisyonunda karboksil grubu içeren organik asitler. 2.Kimyasal bileşiminde ek olarak bir mol su ihtiva eden organik asitler. Örneğin, HCOOH formik asit, HC(OH)3 ortoformik asit 3.Belirli oranlarda su içeren inorganik asitler, örneğin H3PO4 veya P2
3926ortoformFormülü C6H3(COOCH3)OH(NH2) mol kütlesi 167,1 g, e.n. 143 °C olan antiseptik olarak ve lokal anestezide kullanılan ve suda çözünen beyaz toz halde bir madde.
3927ortorombik sistemBirbiriyle kesişen farklı uzunluklardaki 3 eksen içeren prizmalardan elde edilen kristal yapı sistemi.
3928osazonFormülü R-C=N-NH(C6H6) olan genel yapısında, polihidroksi aldehit veya ketonların, fenilhidrazin hidroklorür ve sodyum asetat ile ısıtılması sonucu elde edilen, suda çözünmeyen, sarı veya turuncu renkli kristal şeklinde bir madde.
3929osazon deneyiOsazonlu bileşiklerin erime noktalarının tayini ve mikroskopik inceleme ile şekerlerin cinslerinin tanımlandığı deney yöntemi.
3930oshaik asitOsha bitkisinin köklerinden elde edilen ve balgam sökücü olarak kullanılan bir asit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir