Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4171platin bileşikleriYükseltgenme basamakları +1,+2,+4,+5 ve +6 olan, kompleksleri karedüzlem [PtCl2(NH3)] veya oktahedral (örnek [PtCl6]2-) yapıda en önemlisi kloroplatinik asit (H2PtCl6) olan ve platinin bazı komplekslerinin antikanserojen ilaç yapımında kullanıldığı biline
4172platin elektrotİnert bir metalik eletrodun gerekli olduğu elektrokimyasal sistemlerde kullanılan platin tel veya levha.
4173platin grubu elementleriRutenyum, osmiyum, rodyum, iridyum, paladyum ve platin gibi geçiş elementleri.
4174pleksiglasBir polimetil-2-metilpropenoat plastiğinin ticari adı. Monomerinin kütle veya süspansiyon polimerleşmesi sonucu oluşur. Asit, baz ve pekçok inorganik çözücüde çözünmez. Lineer yapıda, berrak, renksiz, saydam, yüksek yumuşama sıcaklığına sahip, darbe dayan
4175plutonyumRadyoaktif olan nükleer yakıt olarak kullanılan +3 ve +7 yükseltgenme basamakları bilinen, gümüşümsü, yoğun ve zehirli bir aktinit grubu elementi.
4176p-n bağlantılı diodBir yarıiletkenin elektronca zengin ve elektronca fakir bölgeleri arasında olan ve akımın sadece bir yönde geçmesine izin veren bir bağlantı.
4177pod analiziDüşük kaynama noktalı hidrokarbon fraksiyonlarını nicel olarak analitik amaçla kullanım için ayırmaya yarayan hassas bir laboratuvar saflaştırma işlemi.
4178polarKutuplanma gösteren veya kutuplu.
4179polar bileşikKutuplu bileşik.
4180polar çözücüİyonlar için iyi bir çözücü olan yüksek dipol momentine sahip çözücüler.
4181polar kovalent bağBir bağdaki bir çift elektronun bağı oluşturan iki atom tarafından ortak kullanıldığı ancak bu bağ elektronlarının atomlardan birisine daha yakın bulunduğu bağ.
4182polar maddePolar kovalent bağ içeren çözündüklerinde veya eritildiklerinde iyonlaşabilen moleküller.
4183polar molekülEksi ve artı yüklerin ağırlık merkezinin çakışmadığı su, amonyak, hidrojen klorür v.b. gibi moleküller.
4184polarizasyonBir elektrokimyasal hücrenin potansiyelinin, Nernst eşitliği ve IR düşüşünden beklenenden farklı olma durumu. Derişim polarizasyonu ve kinetik polarizasyona bakınız.
4185polarlıkBir cismin iki kutuba sahip olduğu veya uç noktalarının farklı özellikler gösterdiği durum.
4186polarograf Cıva damla elektrotu kullanarak seyreltik elektrolit çözeltilerinin çözümlenmesini sağlayan aygıt.
4187polarografiCıva damla elektrotu kullanılarak çizilen akım-gerilim eğrilerinden seyreltik çözeltilerdeki özdeklerin nitelik, nicelik ve değerliklerini belirleme yöntemi.
4188polarogramCıva damla elektrotu ile elde edilen akım-potansiyel eğrisi.
4189poli vinilklorürbk. vinyon
4190poliakrilonitrilAkrilonitril yarı iletken polimeri.
4191poliaminlerİki veya daha fazla amino grubu bulunduran bileşikler. Fizyolojik pH değerlerinde çok değerlikli katyonlar olarak bulunurlar ve anyonik uçlara bağlı olarak bulunurlar (örnek, DNA'nın anyonik uçları ile olduğu gibi).
4192poliamitlerYapıdaki sentetik poliamitler bir dikarboksilik asidin bir diamin ile kondenzasyonu veya bir amino asidin kendi kendine kondenzasyona uğraması sonucu oluşan naylon gibi lifler. En çok bilinenlerden Naylon-6, N-aminokaprolaktamdan, Naylon 6,6 ise hekzandio
4193polidispersBirbirinden farklı büyüklüklerdeki taneciklerin oluşturduğu kolloidal sistem.
4194polielektrolitPekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül.
4195polietilenSıvı etilenin yüksek sıcaklıklarda yüksek veya alçak basınç altında polimerleşmesiyle oluşan polimer.
4196polihidrik alkollerYapılarında pek çok hidroksil grubu bulunduran alkoller.
4197polikromatik ışın: Birden fazla dalga boyu içeren elektromagnetik ışın.
4198polimerleşmeMonomer adı verilen küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu katılma ve kondenzasyonla polimer adı verilen çok büyük moleküllerin oluşması.
4199poliolbk. trihidrik alkol
4200polisakkaritlerŞekerlerden daha karmaşık yapıdaki karbonhidratlar olup, 10 ‘ dan fazla basit şeker (monosakkarit kalıntısı)içeren C6H10O5)x gibi poliheksozlar veya (C5H8O4)x gibi polipentozları da içeren bağıl mol kütleleri yüksek karbonhidratlar. (Nişasta, dekstrin, gl

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir