Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4411selüloz lakıUygun çözücü karışımında nitro-selüloz ya da asetil selüloz ile hazırlanmış lak.
4412selülozik maddeSelüloz asetat gibi selülozun her hangi bir türevi.
4413selüloztriasetatSelülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.
4414sementasyon1.Karbonlu ortamda ısıl işlemle çeliğin karbon miktarının arttırılması. 2.Plastik maddelerinin sertleşmesi.3.Çimentolama işlemi.
4415semidin çevrilmesiMolekülün yalnızca yarısının çevrildiği, benzidin çevrilmesinin özel bir tipi. RC6H4NHNHC6H4R ->RC6H4NHC6H3RNH2
4416semidinlerRC6H4NHC6H4NH2 bileşiğinde NH2 grubunun konumuna göre orto veya para aromatik aminler.
4417semikarbazitFormülü NH2NHCONH2, e.n. 96 °C olan, suda çözünen eldehit ve ketonlar için renksiz kristal yapıda bir ayıraç. Hidrazin karboksamik, aminoüre, karbomoilhidrazin
4418semikarbazonFormülü R2C=NNHCONH2 (burada R bir H atomu olabilir) olan aldehit veya ketonların semikarbazit ile kondensasyon ürünü.
4419semitransparentbk. yarı saydam
4420senarmontitFormülü Sb2O3 olan doğal bir antimon trioksit.
4421sendelenimBir dizgenin durumunu belirleyen değişkenlerin denge konumundan sapma göstermeleri.
4422seneskiBir kömür tabakasına (%20 kül) volkanik bazaltik kayının girmesiyle oluşan, su gazı üretiminde kullanılan bir doğal kok.
4423sensitize fotobozunmaÇevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla özellikle de plastiklerde meydana gelen iç bozunma. Bu bozunma iki tür olabilir. 1.Plastiği CO veya bir vinil keton monomeri ile kopolimerleştirilmesi 2.Plastiğin içerisine benzofenon veya bir geçiş metali gibi fotoak
4424sentez gazıKömür veya doğal gazların hava ortamında subuharı ile reaksiyonu sonucu elde edilen, düşük oranda azot gazı içeren, amonyak, metanol ve çeşitli organik bileşiklerin sentez işlemlerinde kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit gazı (3:1) karışımı.
4425sentezlemekBasit maddelerden karmaşık bileşikler elde etmek
4426sepilemebk. tabaklama.
4427sepiyolitFormülü 2MgO.3SiO2.4H2O olan, çok yüksek absorplama özelliğine sahip lületaşına benzer doğal mağnezyum silikat.
4428septa, septiYedi, hepta.
4429seralbuminKan albumini.
4430seramik1.Sert, saglam ve hafif çok önemli mühendislik malzemesi olan sıkışma ve sinterleme gibi metal tozlarına uygulanan işlemle şekil verilebilen bir karışım. Seramik karışımlarına örnek: silisyum nitrür, silisyum karbür, zirkonyum ve alumina verilebilir. 2.Mü
4431serarjiritKüp şeklinde kristallenmiş boynuz gümüşü de denilen.AgCl'ün doğada bulunan şekli.
4432serbest hale geçmeTebeşirden karbondioksit oluşumu gibi, serbest hale geçme, kurtulma.
4433serbest radikalOrtaklaşılmamış bir değerlik elektronu olan, oldukça etkin ve kısa ömürlü, genellikle CH3 gibi organik bir tür.
4434serik oksitSülfürik asitte çözünen, seyreltik asitlerde ve suda çözünmeyen ve seramiklerde ve optik camları parlatmada kullanılan beyaza yakın açık sarı bir toz madde.
4435serik sülfatCeSO4.4H2O, CeO2'in sülfürik asit içinde çözünmesinden elde edilien suyun ve küfün uzaklaştırılmasında, tekstil boyamada ve baskısında kulanılan bir sülfat.
4436serinFormülü CH2OHCHNH2COOH , e.n. 246 °C (bozunur) ,birçok proteinin bileşeni olan alkol çözünmeyen renksiz kristal halde bir amino asit. Hidroksialanin. 2-amino-3-hidroksipropanoik asit, Hidroksialanin.
4437sert asitYüksek pozitif yükseltgenme basamaklı olan ve küçük boyutlu ve kolay uyarılabilen dış elektronlara sahip olmayan H+, Li+ ve Al+ gibi iyonlar.
4438sert kauçuk%30 veya daha yüksek oranda kükürtle olgunlaştırılmış kauçuk.
4439sert suKalsiyum ve magnezyumun karbonat, bikarbonat, sülfat vb. tuzlarını içeren ve sabunla çözünmeyen bileşikler yaparak köpürmeyi önleyen su.
4440sert x-ışınlarıÇok kısa dalga boylu ışınlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir