Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4921tetraflurometanbk. karbontetra florür
4922tetraklorometanbk. karbontetra klorür
4923tezgenKendisi değişmeden ya da çok az değişerek bir tepkimenin hızını değiştiren ve olası tepkimelerden birisinin seçimli olarak daha hızlı oluşmasını sağlayan özdek.
4924tezgen ağılanmasıKimi yabancı özdekler yüzünden bir tezgenin çalışamaz duruma gelmesi.
4925tezleştirmeBir özdeğin bir kimyasal tepkimenin hızını genellikle artırarak etkilemesi.
4926tham tris-(hidroksimetil) aminometanBazlar için bir primer standart madde.
4927thomas curufuDemir eldesinde yan ürün olarak elde edilen ve bileşimi %12 P2O5, %40-50 CaO, %5-15 SiO2 olan ince toz halindeki bir curuf.
4928tiTitanyumun simgesi.
4929ticari pirinç%10 çinko içeren ve tel, vida vs. yapımında kullanılan bakır, çinko alaşımı.
4930tikel basınçBir gaz karışımında toplam basıncı oluşturmak üzere gazlardan her birinin katkıda bulunduğu kendi basıncı.
4931tiksotropi1.Küçük basınç ile şekil değiştirme işlemi. 2.Kolloidal jeller gibi bazı katı-sıvı dipersiyon sistemlerinin çalkalama ile sıvılaşması ve tekrar ilk durumuna dönmesi işlemi.
4932timinDNA nın yapısında bulunan , 335 °C’de bozunan , renksiz kristal yapıda bir çekirdek bazı. 5-metilurasil
4933tinerbk. inceltici
4934tinkalBoraks’ın ticari adı.
4935tinktürİlaç veya antiseptiklerin ,derişimi aktif maddenin gücüne göre %0,1 ile %10 arasında değişen ve tıpta kullanılan %2-3 ‘lik iyot tinktürü gibi, alkoldeki seyreltik çözeltisi.
4936tişat (toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu)Numune matriksi içindeki analitin aktifliği üzerine elektrolitlerin etkisini gidermek için kullanılan ,22 g sodyum sitrat ve 0,8 g NaOH’in 100 mL suda çözülmesi ile pH=5,3 olan bir tampon çözeltinin elde edildiği gibi ,bir çözelti.
4937titanitFormülü CaTiSiO5 olan, kayaların bileşiminde bulunan, değişen oranlarda demir, mangan ve yitriyum içeren, parlak sarı veya kahverengi doğal kalsiyum ve titanyum silikat.
4938titanyumSimgesi Ti, atom numarası 22, atom kütlesi 47,90 g, e.n. 1668 °C ve IV A grubu elementi olan, bileşiklerinde 2, 3, 4 yükseltgenme basamağı bulunan, 4 izotopu bilinen, alaşım yapımında ve çeliklerde antioksidant olarak kullanılan, titanyumtetraklorürün ma
4939titrasyonÇözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyer
4940titrasyon eğrisi1.Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH’sının grafiği 2.Bir asit- baz titrasyonunda pH’nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri.
4941titrasyon hatasıEşdeğerlik noktasına ulaşmak için gerekli titrant hacmi ile dönüm noktasına ulaşmak için harcanan titrant hacmi arasındaki fark.
4942titratörTitrasyonların otomatik olarak yapıldığı bir alet.
4943titre1.Titrasyon ile tayin edilen çözelti içinde çözünmüş maddelerin derişimi, 2.Standart çözeltideki bileşik veya elementin g/mL cinsinden değeri, 3.Hidrolizlenen yağ asitlerinin sabunlaşma noktası.
4944titreşimÖzdeğin belirli sıklıkta yinelenen gidip gelme devinimi.
4945titreşim geçişleriİnfrared ışımanın absorpsiyonuna yol açan temel elektronik titreşim seviyeleri arasındaki geçişler.
4946titreşimsel aktiflik kaybıUyarılmış moleküllerin, elektronik seviyelerin en düşük olanına dönmesindeki çok etkili bir işlem.
4947titreşimsel durulmaTitreşimsel sönümle aynı anlamda.
4948titrimetriBir numunedeki analitin miktarına kimyasal olarak eşdeğer miktarda bir titrantı sistematik olarak ilave etme işlemi.
4949tiyo-Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt
4950tiyollerAlkollerdeki -OH grubunun yerini -SH grubunun aldığı alkollere oranla daha asidik ve daha uçucu olan polimerleşme tepkimelerinde polimer zincirinin uzunluğunu kontrol etmek amacıyla ve tarım koruma ilaçlarının sentezinde kullanılan,merkaptan olarak da bil

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir