Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5332yanıcı gazlarHidrojen, hidrokarbonlar, karbonmonoksit ve bunların karışımları gibi endüstriyel yakıt gazları.
5333yankılaşım1. Bir molekül ya da yükünün, çok hızlı salınım durumunda olması nedeniyle, atomlarından birinden kopan elektronların bir komşu atoma gidip gelmesi. 2. Ses ya da elektromıknatıssal dalgaların, bir özdekte eş ya da katlı sıklıklarla titreşim oluşturması. 3
5334yanmaIsı, ses ve ışık vererek ya da yayayarak oluşan, hızlı yükseltgenme tepkimesi.
5335yanma analiziBir numunenin bileşimini, yanma ürünlerinin kütlelerini ölçerek saptamaya dayanan analiz.
5336yanma ısısıBirim ağırlık ya da oylumdaki yakıtın yandığında verdiği ısı niceliği.
5337yansıtmalı optik ağPolikromatik bir ışını, dalga boylarına ayıran optik bir malzeme.
5338yansız1. Arı durumda ya da çözeltisinde asit ya da baz özelliği göstermeyen ve pH değeri 7 olan (özdek). 2. Üzerindeki artı ya da eksi elektrik yükleri denkleşmiş olan (özdek).
5339yansızlaştırmaBir kimyasal tepkimede hidroksil OH-ve hidronyum H3O+ yükünlerini denkleştirme.
5340yanürünÜretim süreçlerinde, amaçlanan ürünün dışında ele geçen ürün.
5311yakıt1. Yandığı zaman ısı veren özdek. 2. Nötronların zincir tepkimesi kaynağı olan ışınetkin özdek.
5312yakıt pili1.Kullanımı sırasında tepkimeye giren maddelerin sürekli olarak dışardan sisteme verildiği elektrokimyasal hücre. 2.Pil tepkimesinin bir yakıtın yanmasına dayandığı yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren volta pili.
5313yakma fırınıBir maddenin uçucu kısmını çıkarmak üzere, yüksek sıcaklıkta ısıtıldığı fırın. Filiz veya metalurjik ürünlerin kalsine edildiği fırın.
5314yakma kayıkcığıOrganik bileşiklerin bir tüpte yakılması için kullanılan refrakter(ateşe dayanıklı) malzemeden küçük bir kap.
5315yakma tüpüYüksek sıcaklıklara dayanıklı, geniş cam, silika veya porselen tüp.
5316yakma-borusu yöntemleriAnalitten diğer kimyasal maddeleri uzaklaştırmak için kullanılan kapalı-boru yöntemlerinden biri.
5317yakmaçDeneyliklerde, küçük ölçekli ısıtma, yakma işlemlerinde kullanılan ve yalaz niteliği hava ayarıyla denetlenebilen araç.
5318yalancı aromatiklerHeptalen gibi aromatik kararlılığı olmayan çok halkalı hidrokarbonları sınıflandırmak için kullanılan terim.
5319yalancı birinci dereceden tepkimeÇıkış maddelerinden biri dışında, diğerlerinin derişimini oldukça fazla alarak, tepkime hızının yalnızca az olanın derişimine bağlı hale getirildiği ve bu şekilde tepkimenin hızının birinci dereceden olmasının sağlandığı bir tepkime.
5320yalazYanma ile ortaya çıkan, kızgın ve ışıklı gaz kütlesi.
5321yalaz deneyiBir bileşiği oluşturan öğeleri, yalaza verdiklerin özgün renklerle belirleme işlemi.
5322yalazlanmaKimi özdeklerde, sıcaklığın belli bir değere erişmesiyle, yanma olayının birdenbire oluşması.
5323yalazlı ışılölçümYüksek sıcaklıktaki yalaza püskürtülen bir çözeltinin ışınımlarını inceleyip, oluşan görüngelerden bileşimini belirleme yöntemi.
5324yalıtanElektriksel iletkeni izole eden madde
5325yalıtılmış sistemÇevresi ile hiç bir madde ve ısı alış verişi olmayan bir sistem.
5326yalıtımBir özdek ya da dizgenin, kütle, erke gibi herhangi bir aktarım olayından korumak için çevresiyle ilişkisini kesme.
5327yalıtkanElektrik akımını, ısıyı iletmeyen ya da çok az ileten özdek.
5328yan tepkimeAna tepkime ile aynı anda meydana gelen ve amaçlanmayan tepkime.
5329yan zincir izomerisiYan zincir atomlarının farklı düzenlenmesinden ortaya çıkan propilbenzen ve izopropilbenzen de olduğu gibi bir yapı izomerisi.
5330yangın söndürücüYanan özdeklerin havayla ilgisini keserek yangınları söndürmeye yarayan araç.
5331yanıcıYanabilir özellikte olan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir