Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5341yapayDoğadaki benzerleri örneksenerek insanlarca yapılmış, üretilmiş olan.
5342yapıHer tür dizge, bileşik, molekül, atom ve çekirdekten bir araya gelen nesne ya da parçaların birbirine göre oluşturdukları düzenlenim.
5343yapı formülüBir molekülün bileşimindeki atomların türünü ve sayısını, öğeler arasındaki ağırlık oranlarını ve değerliklerini gösteren kimyasal simgeler topluluğu.
5344yapısal formülBileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül.
5345yapısal izomerlerAynı tür ve sayıda atomlar içeren, fakat yapısal formülleri farklı olan bileşikler.
5346yapısal özelliklerÖzdeği kuran atomların oluşturdukları yapı türüne ilişkin, sertlik gibi özellikler.
5347yapışkanÖzdekleri, gereçleri birbirine kimyasal ya da fiziksel olarak bağlayan ya da yapıştıran herhangi bir özdek.
5348yapışmaGenellikle birbirine değen ayrı türden komşu özdeklerin yüzeyleri arasında, moleküllerarası etkileşmelerden doğan tutunma.
5349yapraklıİnce katlardan oluşan örütlerin genel niteliği.
5350yardımcı donatımBir süreç ya da işlemde üretime dolaylı yoldan katkıda bulunan, denetleç, gösterge türünden aygıtlar.
5351yarı-Tam olmayışı ifade eden bir ön ek.
5352yarı dalga potansiyeliBir polarografik dalgada diffüzyon akımının (id) yarısına eşit olduğu noktadaki potansiyel değeri.
5353yarı geçirgenBazı moleküllerin geçişine izin veren, diğerlerinin geçişini engelleyen.
5354yarı geçirgen zarÇözeltideki bazı taneciklerin geçmesine izin veren, bazılarının geçmesini engelleyen çok küçük delikleri içeren filim şeklinde olan bir zar.
5355yarı hücreBir elektrot ve bir çözeltiden oluşturulmuş ve elektrot üzerinde indirgenme-yükseltgenme dengesinin kurulduğu bir hücre veye bir elektrokimyasal hücreyi oluşturan hücrelerden biri.
5356yarı hücre potansiyeliBir elektrokimyasal yarı-hücrenin standart hidrojen elektrota karşı potansiyeli.
5357yarı kararlıDengeye yavaş ulaşılmasından dolayı görünüşte kararlı olma durumu.
5358yarı kararlı durumAtomun enerji alarak uyarılmış hale geçme durumu olup kararsız hali gösterir. Atom bu durumda radyasyon yayınlayarak kararlı hale geçer.
5359yarı katıasfalt gibi yumuşak ve hafif akışkan bir madde.
5360yarı kimyasalBir kimyasal bileşiğin niteliklerine sahip, fakat sabit oranlar kanununa uymayan bileşik.
5361yarı kolloit250Å 'a kadar zincir uzunluğuna sahip ve 20-100 molekülün polimerleşmesinden oluşan bir kolloidal tanecik.
5362yarı metalMetallerin fiziksel özelliklerine, metal olmayanların kimyasal özelliğine sahip ,arsenik (As), Si, Ge gibi elementler.
5363yarı mikroanalitik teraziYaklaşık 30 g kapasiteli ve 0,01 mg doğrulukla tartma yapabilen bir terazi.
5364yarı saydamYarı geçirgen, ışınımların bir kısmını geçiren madde.
5365yarı selüloz1.Bakteri hücre duvarlarının bir bileşimi. 2.Selüloz ve şekerler arası bileşime sahip ve selülozla birlikte olan bir bileşik grubu, yalancı selüloz.
5366yarı silika tuğlaBir silisli kilden veya ateş kili ile ganister (%80-92 silika) karışımından yapılan ateş tuğlası.
5367yarı tepkimeBir türün sadece yükseltgenmesini veya indirgenmesini ifade eden bir tepkime. Denkleştirilmiş bir yükseltgenme/indirgenme eşitliği birinden diğerine elektronların aktarıldığı iki yarı-tepkimeden ibarettir.
5368yarı tepkime işlemiİndirgenme- yükseltgenme tepkimelerinin yarı tepkime şeklinde denkleştirilip yeniden birleştirilmesi suretiyle yapılan denkleştirme.
5369yarıgeçirimsel arıtımYarıgeçirici bir zar arasından çözünmüş yükün ve küçük moleküllerin çözücü içine yayınmasıyla, asıltıların arıtılması.
5370yarıkalımlı1. Özdeğin içinde bulunduğu koşullarda kalımlı olmayan ve ancak dengeye erişme hızının yavaşlığı nedeniyle geçici olarak gösterdiği durum. 1. Yarılanma süresi uzun ışınetkin atom ya da çekirdeklerin uyarılmış durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir