Kimya - XML


IDTerimAçıklama
811çözgenbk. çözücü.
812çözücü1. Genellikle katı bir özdeği, kendi .kimyasal yapısında değişme olmaksızın çözen sıvı. 2. Tektürel bir karışımda nicelikçe daha çok olan. 3. Asitlerin kimi metalleri çözmesi gibi, bir özdeği kimyasal tepkimeyle çözen sıvı.
813çözücü özütlemesiBir karışımın bileşenlerinden birinin seçimli olarak bir çözücüde çözülerek ayrılması.
814çözümsel kimyaÖzdeklerin kimyasal bileşimlerini, özdek içindeki öğe ve bileşiklerin nitelik ve niceliklerini belirlemekle uğraşan kimya dalı.
815çözünen1. Kendi bileşimini değiştirmeden, çözücü içinde, atom, molekül ya da yükünler olarak tekdüze dağılmış özdek. 2. Tektürel bir karışımda nicelikçe az olan.
816çözünmeKatı, sıvı, gaz evrelerinde bulunan özdeklerin, molekül ya da atomlarını bir arada tutan kuvvetleri yenerek bir başka özdeğin içinde dağılmaları olayı.
817çözünme entalpisi[ çözünme entalpisi, ΔHç] Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi.
818çözünmeyen maddeBelli bir çözücüde çözünmeyen madde. Aksi belirtilmemişse çözücünün su olduğu anlaşılır.
819çözünmezBir çözücü içinde hiç çözünmeyen ya da çok az çözünen özdek.
820çözünürBir çözücü içinde az ya da çok çözünebilir özdek.
821çözünür nişastaSulu bir süspansiyonu iyot için özel bir belirteç olan ß amiloz.
822çözünürlükKatı, sıvı ya da gaz çözünenin, belirli koşullarda çözücüsü ile tektürel bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı.
823çözünürlük çarpımıDoygun bir çözeltide, çözünen yükünlerinin derişimleri çarpımı.
824çözünürlük çarpımı sabiti[ çözünürlük çarpımı sabiti, Kçç ] Çok az çözünen bir tuzun doygun bir çözeltisinde, denge durumunu tanımlayan sayısal bir sabit.
825çözünürlük eğrisiDoymuş çözeltide çözünmüş madde miktarının sıcaklığa karşı çizilen grafiği.
826çukur yenimMetal yüzeylerde çukurlar açılmasıyla sonuçlanan yerel yenim.
827çürük buharİşlemlerde geri dönen su buharı.
828çürümeOrganik özdeklerin, genellikle havacıl bakterilerin etkisiyle sürekli olarak daha yalın parçalara bölünmesi.
829dağılım1. Özdeğin çok küçük parçacıklara bölünmesi. 2. Bir sıvıdan geçen ışığın sıvı içinde asılı parçacıkların iriliklerine göre saçılması. 3. Güneş ışığının bir biçmeden geçtikten sonra kırılma nedeniyle ayrı renkli ışınlara ayrılması. 4. Sürekli çift ucaylık
830dağılım ortamıBir özdeğin asıltı büyüklüğünde dağıldığı sürekli ortam.
831dağılma fonksiyonuBir atomik sistemin toplam enerji seviyesini göstermekte kullanılan bir termodinamik fonksiyon.
832dağılma katsayısıBirbiriyle karışmayan iki çözücü arasında dağılan bir çözünenin denge derişimleri oranı. Ör. A maddesinin su ile organik çözücüler arasındaki dağılma katsayısı, A(suda)A(org) dengesi için Kd=[A]org/[A]suda’dır.
833dağılma katsayısı (kromatografi)Kromatografide çözünenin hareketli ve durgun fazlar arasındaki derişimleri oranı. Ahareketli Adurgun dengesi için, K=Cdurgun/Chareketli’dir.
834dağılma kromatografisiHareketli faz olarak sıvı, durgun faz olarak ise gözenekli bir katı tarafından tutulan sıvı ya da gözenekli katı yüzeyine kimyasal olarak bağlı olan organik maddelerin kullanıldığı bir kromatografi türü.
835dağılma oranıBirbiri ile karışmayan iki çözücü arasında dağılan çözünenin analitik derişimleri oranı. D=Corg/Csuda. (Ayrışmayan maddeler için dağılma katsayısı ile aynı değere sahiptir)
836dağıltıSürekli bir ortamda asıltıl olarak dağıtılmış özdek.
837dağıltı evresiSürekli bir ortamda, asıltı büyüklüğünde dağılan özdeğin evresi.
838dağlamaBir yüzeyin korunmasız bölgelerini asitlerle çözerek istenen biçimi ortaya çıkarma.
839dalgaÖzdeğin, erke niteliğini taşımak ve alan görünümünde ortaya çıkmak koşuluyla, parçacıkların dönemli titreşimlerinden oluşan, yeğinlik ve uzanımı, bulundukları yer ve zamanın izleviyle belirlenen varlık türü.
840dalga boyuDalganın ardışık iki eş evreli noktası arasında kaynaktan çapsal olarak ölçülen uzaklık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir