Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1231endotermikIsı soğuran.
1232endotermik tepkime: Belli miktarda ısı soğuran yavaş bir tepkime.
1233endüksiyon kuvvetiDebye kuvveti olarak bilinen, polar bir molekülün dipolmomenti ve nanpolar bir molekülün indüklenmiş dipol momentinin etkileşimiyle oluşan van der Waals kuvvetinin bir çeşidi.
1234endüksiyon periyoduBir kimyasal reaksiyonun sıfırdan en yüksek hıza ulaşma süresi.
1235endüktif eşleşmiş-plazma (ıcp) spektroskopisiMadde türlerinin emisyon spektrumunu uyarmak için bir argon plazmanın kullanıldığı yöntem.
1236endüstriyel alkoleş anlamlı, teknik alkol. Asetat, keton, gazolin gibi maddeler içeren etilalkol.
1237endüstriyel dumanBaşlıca kirleticilerin SO2(g), SO3(g), H2SO4 sisi ve dumandan oluşan hava kirliliği.
1238enerji seviyesi diyagramıAtomlarda elektronların bulunabilecekleri enerji düzeylerini gösteren diyagram.
1239enerjinin korunumu yasasıEnerji yoktan varolamaz, var olan bir enerji yok olamaz şeklinde ifade edilen yasa.
1240enine dalgalarYer değiştirme yönü, çoğalma yönüne dik olarak hareket eden dalga.
1241entalpiBir dizgenin içerkesiyle basınç-oylum çarpımının toplamından oluşan ve değişimi, durgan basınçta dizgenin aldığı ya da verdiği ısıyı gösteren termodinamik durum izlevi.
1242entalpi değişimiΔH, sabit basınç altında meydana gelen bir olayda alınan veya verilen ısı miktarı.
1243entropiBiz dizge içinde, devinim niceliği gibi kimi özelliklerin, moleküller arasında gelişigüzel dağılım olasılığına ilişkin düzensizlik ölçüsü. (Entropi değişimi eşsıcaklık tersinir süreçlerde, dizgenin aldığı ısının salt sıcaklığa oranı ile gösterilir.)
1244enzimCanlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
1245enzim sensörüElektrot enzim/analit reaksiyonunda oluşan ürüne cevap veren, tutuklanmış bir enzimle kaplı bir zar elektrot.
1246enzim substrat kompleksi (es)S+E E-S şekilde oluşan ara ürün.
1247epimerlerZincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür.
1248eppendorf pipetiKüçük sıvı hacimlerini tekrarlanabilir ölçüde ölçebilen bir düzenek.
1249epsom tuzuMagnezyum sülfat (MgSO4.7H2O) tuzunun sanayideki adı.
1250erbiyumSembolü Er, atom kütlesi 167,26 g, atom numarası 68, katyonu +3 yüklü, tuzları kırmızı renkli olan, nadir toprak metallerinden biri..
1251ergCGS, sisteminde kullanılan iş veya enerji birimi olup 1 din'lik bir kuvvetin tatbik noktasını 1cm hareket ettirmesi ile yapılan iş. 1erg=1din.1cm, 1J=107 erg (1 erg = 1x10-7 J).
1252erimeIsı etkisiyle örüt yapıları çözülen katıların, sıvı evreye geçmeleri olayı donmanın tersi.
1253erime eğrisiErime noktasının basınçla değişimini gösteren eğri.
1254erime ısısıErime sürecindeki dizgenin, çevreden ısı türünde aldığı erke.
1255erime noktasıBelli basınçta, özdeğin katı ve sıvı evrelerinin devingen dengede bulundukları ve donma noktasıyla özdeş olan sıcaklık.
1256eritiş maddeleriRefrakter numunelerde analiti çözünürleştirmek için kullanılan, erimiş halde asidik veya bazik özelliklere sahip maddeler. Ör. Sodyum karbonat gibi.
1257eriyikIsıtılarak sıvı evreye geçirilmiş özdek.
1258erkeÖzdeğin iş yapabilme yeteneğinin ölçüsü olan nicelik. (Konumsal görelikten doğan gizilgüç ya da konum değişiminden doğan kinetik erke gibi biçimleri, ısı ve iş gibi bir dizge ile çevresi arasında aktarım türleri ışınım, elektrik, yüzey erkeleri gibi türle
1259erke denkliğiTermodinamiğin birinci yasasına göre, bir dizgeye giren çıkan erke türlerinin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Giren çıkan erke nicelikleri arasındaki ayrım, dizge içinde ya üretilmiş, ya biriktirilmiş ya da yitirilmiştir.)
1260erke dönüşümüÇeşitli görünüm ve türlerdeki erkenin birbirine dönüşmesi olayı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir