Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1261erke düzeyiAtom çekirdeğinden değişik uzaklıkta, kalımlı konumlarda bulunan elektronların, belirli değerler alan erkesel durumları.
1262erke korunum yasasıErkenin yoktan var edilemediği, ya da var olan erkenin yok edilemeyip ancak bir başka türüne dönüştürülebilirliğini belirleyen yasa.
1263esansGüzel kokulu bir uçucu yağın alkoldeki çözeltisi. Ör.Gül esansı, menekşe esansı vb.
1264esneklikÖzdeğin, uygulanan kuvvet kaldırıldıktan sonra tikel olarak ya da tümüyle başlangıç biçimini alabilme özelliği.
1265esneklik modülüMalzemenin yumuşaklığının veya sertliğinin bir ölçüsü olan, dinamik yük altında biçim değiştiren bir malzemenin geriliminin uygulanan kuvvete oranını gösteren bir esneklik katsayısı.
1266esrbk. elektron spin rezonans
1267esterOrganik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R'OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR' genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları asitten ve alkolden daha uçucu, su ile karışmayan ve yağları iyi çözen sıvı maddelerdir.
1268ester grubuBir alkol (R-OH) ve bir karboksilik asit (RCOOH) arasındaki reaksiyon sonucu su ile birlikte oluşan ürün.
1269esterlerAlkollerin, organik ya da anorganik asitlerle oluşturdukları bileşikler.
1270esterleşmeBir alkolün bir asitle birleşerek ester oluşturması.
1271eş zamanlı tepkime1.Yan tepkime 2.İkincil tepkime. 3.Aynı tepkime sisteminde aynı anda meydana gelen 2 veya daha fazla tepkimeden biri.
1272eşbasınç eğrisiSüreç içinde basıncın değişmediği bölgeyi termodinamik çizgilerde gösteren eğri.
1273eşbiçimlilik iki ya da daha çok mineralin ya da nesnenin kimyasal bileşim, örüt yapıları, örgü boyutları ve bakışım sınıflarının benzer olması.
1274eşdeğer ağırlıkBir gram hidrojenin yerini alabilecek ya da onunla birleşebilecek öğenin gram olarak ağırlığı.
1275eşdeğer gramGram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi.
1276eşdeğer gramsayısıBelli bir miktar maddede bulunan eşdeğer gram madde.
1277eşdeğer iletkenlik Aralarındaki uzaklık 1 cm. olan ve yüzeyleri yeterince büyük iki elektrot arasında bulunan bir eşdeğer-gram elektrolitin iletkenliği.
1278eşdeğer kütleKütleyi, kimyasal terimler cinsinden ifade etmek için kullanılan özel bir terim mol kütlesine benzer fakat ondan farklıdır. Tanımın sonucu olarak, aralarındaki reaksiyonun stokiyometrisi 1:1 olmasa bile bir analitin bir eşdeğeri, bir reaktifin bir eşdeğer
1279eşdeğer-gramBir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.
1280eşdeğerleyimOylumu bilinen bir çözeltinin derişimini bulmak için, derişimi belli bir çözeltiyi ölçerek ona ekleyip, tepkimenin bitim noktasını, uygun bir belirtecin renk değişimiyle ya da elektriksel yöntemlerle saptama.
1281eşdeğerlikBir atom kümesi ya da kökün göreceli olarak birleşme gücü.
1282eşdeğerlik noktasıbk. dönüm noktası.
1283eşdeğerlik noktası potansiyeliBir yükseltgenme/indirgenme titrasyonunda ilave edilen titrant miktarının, numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu andaki elektrot potansiyeli.
1284eşelektrik noktasıBir molekül üzerinde artı ve eksi yüklü kümelerin eşit sayıda olmaları nedeniyle, bir proteinin, elektrik alanında devinmediği pH.
1285eşik değer1.Bir olayın olabilmesinden önce ulaşılan değer ya da seviye. 2.Sinirde impulsun başladığı zar potansiyelinin kritik değeri.
1286eşirilikte dağılımBir ortamda dağılmış taneciklerin aynı büyüklükte olması.
1287eşit kollu teraziDayanma noktasından eşit mesafede iki kefeli (birisi yük için diğeri yüke eşit kütlede bilinen ağırlıkların konması için) bulunan bir analitik terazi.
1288eşizMolekül bileşimleri ve molekül ağırlıkları ördeş, ancak bileşen atom ya da atom kümelerinin uzaydaki dizilişleri ayrı olan bileşikler. Örn. bütan ve izo-bütan
1289eşizleştirmeBileşimleri özdeş olan molleküllerden, uzayda ayrı dizilenleri oluşturma.
1290eşkaynarBirden çok bileşikten oluşmasına karşın, arı sıvı gibi, kaynama sıcaklığı değişmeyen karışımların niteliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir