Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1411formiyatFormik asitten türeyen HCOO- anyonu ve bu anyonun tuzları için kullanılan genel terim.
1412formolbk. formaldehit
1413formülBir bileşiği oluşturan öğelerin nitelik ve niceliksel bakımdan durumunu gösteren, simge ve sayılardan oluşmuş yazma biçimi.
1414formül birimiFormülü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren atom grubu.
1415formül kütlesiBir maddenin kimyasal formülündeki atomların atom kütlelerinin toplamı. Mol kütlesi ile eş anlamlıdır.
1416formül-gramBileşiği oluşturan öğelerin bileşiklerteki atom-gramlarının toplamı.
1417fosfatBir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidr
1418fosforSembolü P, atom kütlesi : 30,974, atom numarası: 15, ametal özelliği gösteren,. azalan reaktiflik sırasına göre beyaz, kırmızı ve siyah fosfor allotropları olan azot grubu elementi.
1419fosforesansBir maddenin sıcaklık artışı olmaksızın ısıtılması, ışığa maruz bırakılması veya bir elektrik boşalımına uğratılması neticesinde elektronik triplet seviyesinden daha düşük singlet seviyesine ışığın sürekli emisyonu. Floresanstan farkı ilk ışınlama ile son
1420fosforışılFosforışıma özelliği gösteren (özdek).
1421fosforışıma1. Önceden ısı, ışık ya da elektrik boşalımının etkisinde bırakılmış bir özdeğin sonradan sürekli ışık yayması. 2. Ak fosforun yavaş oksitlenmesinde gözlenen soluk yeşilimsi ışıma.
1422fosforimetriBir numunenin UV veya görünür ışıkla uyarılması sonucunda yaptığı fosforesansın spektrofotometrik olarak ölçülmesine dayanan analiz yöntemi.
1423fosforlamaATP’de olan fosfat grubunun biyokimyasal sistemlerdeki bir organik moleküle bağlanması.
1424fosgenFormülü COCl2, k.n. 8 °C olan , karbon oksi klorür, aktif karbon üzerinde karbon monoksit ve klordan hazırlanan, toluen dikarbilamit ve bazı böcek öldürücülerin yapımında kullanılan , zehirli bir gaz.
1425foto bozunmaIşık etkisi ile maddelerin bozunmaları ya da kimyasal etkinlik kazanmaları.
1426fotoaktinikFotokimyasal aktivitesi olan görünür ve UV ışın yayan.
1427fotoayrışmaDüşük basınç ve düşük sıcaklıkta bir molekülün ışık etkisiyle parçalanması.
1428fotobakteriIşın üreten veya fosforesans yapan mikroorganizma.
1429fotobirikmeGaz halindeki monomerin U.V ışığa maruz bırakıldığında temas halinde bulunduğu yüzey ile tepkime vererek yüzey üzerinde ince bir polimer filmi oluşturması.
1430fotoçoğaltıcı tüpElektromagnetik ışın için duyarlı bir dedektör tüp tarafından alınan her bir foton için çok sayıda elektron üreten bir dinod serisiyle çoğaltma işlemi yapılır.
1431fotodinamikKlorofil gibi, ışıkta floresans yapabilen.
1432fotodiod, vakumCam ve kuvars bir muhafaza içinde tel bir anot ile foton yayıcı bir katodun bulunduğu, katoda ışın gönderildiğinde bir akım oluştuğu ve yaklaşık 90V’luk bir potansiyelde çalışan fotoelektrik hücre.
1433fotoelektrik etkiIşık etkisiyle bir elektrik devresinde değişiklikler meydana gelmesi.
1434fotoelektrik kolorimetreFotometre ile eş anlamlıdır.
1435fotoelektriklikFotoelektrik etkide olduğu gibi ışığın elektriğe dönüşümü.
1436fotoelektronBir fotonun ışın yayıcı bir yüzeye çarpması sonucu kopan bir elektron.
1437fotoemisyonBir yüzeyin UV ışın ile bombalanarak veya elektron yayıncaya kadar ısıtılarak aktif hale getirilip yüzey ayrıntılarının mikroskobik yöntem ile incelenmesi.
1438fotofabrikasyonBir yüzeye fotoğrafik olarak gelmiş istenmeyen metalin kimyasal aşındırma ile uzaklaştırılması ve yüzeyin istenen şekle getirilmesi.
1439fotofloroskopZnS gibi floresans yapan bir madde ile kaplı bir ekran vasıtasıyla X-ışınlarının görülebilir hale getirilmesi.
1440fotohalojenürIşığa hassas bir halojen tuzu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir