Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1591gliserol fosforik asitRenksiz, kokusuz, su ve alkolde çözünen, yanıcı, gliserofosfatların üretiminde kullanılan, Lesitinlerin ve sinir dokularının yağımsı bir sıvı bileşeni.
1592glukoz şurubuMısır nişastasının asitler veya enzimlerle hidrolizinden elde edilen D-glukoz, maltoz ve maltodekstrin karışımı. Gıda endüstrisinde tatlılaştırıcı olarak kullanılır. Bileşiminde katı madde en az %70, Dglukoz en az %20 olmalıdır.
1593gooch krozesiAnalizlerde süzme amacıyla kullanılan, asbest veya camdan delikli tabanı olan bir cam veya seramik kroze.
1594gossipolPamuk çiğitinin zararlı bileşiği, doğal polifenol.
1595görüngeTürlü dalga boylarındaki elektromıknatıssal ışınımların sırasını ve sıklık, erke gibi özelliklerini belirleyen çizge.
1596görünge çözümlemeÖzdeklerin ışınımlarından sağlanan görüngeleri inceleyerek özdeği oluşturan öğeleri nitel ve nicel olarak belirleme.
1597görüngeölçerBir ışınımdaki çeşitli dalga boylarını ya da erke dağılımlarını ölçen aygıt.
1598görünür ışınİnsan gözünün görebildiği elektromagnetik spektrumun bir kısmı (340-780 nm).
1599gözeİki yanı saydam küçük kap.
1600göze durganıBir iletkenlik gözesinde, elektrotlar arasındaki uzaklığın elektrotların yüzey alanına oranı.
1601gözenekKatı yapılarda yüzeye açılan küçük boşluk.
1602gözenekli cam krözeGözenekli cam bir diski bulunan süzme krozesi sinterlenmiş cam kröze adını da alır.
1603gözenekli platinAmonyum kloroplatinatın ısıtılmasından elde edilen, yüzeyinde ufak delikler bulunan yumuşak platin, platinlenmiş asbest.
1604gözeneklilikKatı bir özdeğin çok küçük oylumlu boşluklarla kaplı olması.
1605gözlemDoğa olaylarının işleyiş yasalarını bulmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların ilk basamağı olayların oluşum ve yürüyüşünü kimi gereçler yardımıyla izleme ve izlenimleri saptama.
1606göztaşıCuSO4. 5 H2O boya ve tarım ilacı olarak kullanılan mavi bakır sülfatın halk dilindeki adı.
1607graf1.Fotoğraf kelimesinde olduğu gibi resimsel kaydı belirten. 2.Spektrografda olduğu şekilde mekanik kayıt yapan alete işaret eden bir son ek.
1608grafitParlak, kara renkli, altıgen örütlü, doğal ya da yapay olarak elde edilebilen bir karbon ayrıbiçimi.
1609gramSpektrogramda olduğu gibi, mekanik bir kaydı belirten son ek.
1610gram atomAtom gram ,eski bir terim olup, bugün kullanılmamaktadır. Gram cinsinden bir elementin atom kütlesi. Oksijenin gram atom kütlesi 15,994 gramdır..
1611gram boyaları100 mL suda 15 mL anilin, 7 mL doymuş metil viyole alkol çözeltisi, 10 mL mutlak alkol karışımının çözülmesiyle hazırlanan ve bakteriyolojide kullanılan çözeltiler.
1612gram iyot çözeltisi1 kısım iyot ve 2 kısım potasyum iyodürün 200 kısım sudaki çözeltisinden ibaret bir mikroskobik boya.
1613gram-negatif, -pozitifGram boyası ile boyanamayan bakterilere Gram-negatif bakteri, boyanabilen bakterilere Gram-pozitif bakteri adı verilir.
1614gratingbk. optik ağ
1615gravimetrik analizKarışımlardaki maddeleri çeşitli reaktiflerle çöktürüp, ayırdıktan sonra tartarak miktarlarını belirleme yöntemi.
1616gravimetrik faktörBir gravimetrik analizde, analit ile çökelek arasındaki stokiyometrik oran.
1617gravimetrik titrimetriTitrantın derişiminin çözeltinin gramı başına milimol olarak ifade edildiği titrasyonlar.
1618gübreBitkilere gelişmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi öğeleri vermek üzere toprağa katılan yapay ya da doğal özdek.
1619güldürücü gazDiazot oksit, N2O.
1620gümüşSembolü Ag, atom ktlesi 107,88 g, atom numarası 47, yoğunluğu 10,50 g/mL, e.n. 960,5 g , nitrik asit ve sıcak derişik sülfürik asitte çözünen, hidroklorik asit, soğuk sülfürik asitte çözünmeyen, bir değerlikli olup takılarda, para yapımında ve aletlerde k

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir