Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1801hinshelwood(1897-1967) Tepkime kinetiği konusundaki çalışmalarıyla 1956'da Nobel ödülü kazanan İngiliz kimyacı.
1802hiper-Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek.
1803hiperoksit iyonuO2-. Süperoksit.
1804hiperonProton ve nötronlarla birlikte baryonlar sınıfı atomaltı parçacık grubunu oluşturan kararsız parçacıklar. Kütleleri 1-2 nükleon kütlesi arasında, spinleri 1/2 ve ortalama ömürleri ~10-10 saniye kadardır. Lamda (Δ), sigma (σ), oksi ve omega olmak ü
1805hipersonikSes hızını 5 kat aşma.
1806hipo-1.ClO- içeren bileşik. 2.Ağartma işlemlerinde kullanılan Na, K, Ca, Mg hipokloritler.
1807hipobromitHipobromit asidinden (HBrO) türeyen ve BrO- radikali içeren bileşik.
1808hipobromit asidiFormülü HBrO, mol kütlesi 96,9 g, vakumda k.n. 40 °C olan bir değerli bromun kararsız bir bileşiği.
1809hipokloröz asidiFormülü HClO, mol kütlesi 52,5 g olan , bir değerli klorün oksi asidi. Hipoklorit asidi kolaylıkla klorit asidine (HClO2) yükseltgenir veya serbest klora (Cl2) indirgenir.
1810hipon118 atom numaralı kuramsal asalgaz.
1811hiposülfat1.Ditiyonat (S2O62-). 2.Tiyosülfat (S2O32-).
1812hiposülfit1.Ditiyonit (S2O42-). 2.Hipo sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) ağartma işlemlerinde ve fotoğraf sabitleştirme banyolarında kullanılır. 3.Genel olarak tiyosülfatlar.
1813hiposülfit süreciKavrulmuş cevherlerin sodyum ditiyonit çözeltisi ile özütlenmesi ve gümüşün sodyum sülfitle çöktürülmesi süreci.
1814hiposülfürik asitDitiyonik asidi (H2S2O4).
1815hippurik asitFormülü C6H5CONHCH2COOH, mol kütlesi 179,2 g, e.n.188 °C (bozunma) olan, sıcak suda çözünen, organik sentezlerde ve tıpta kullanılan, renksiz kristaller halinde bir asit. N-benzoilglisin. Benzamidoasetik asit.
1816histeresisBir etkinin arkasında kalma, gecikme, geri kalma. Bir kimyasal sistemin dengeye ulaşmasındaki gecikme.
1817histidinFormülü (CH3N2)CH2CH(NH2)COOH, mol kütlesi 155,2 g olan ,oğal olarak L izomeri halinde bulunan ve farelerde rastlanan bir amino asit. 2-amino-3-imidazolilpropanoik asit
1818histoLatince'de doku anlamında bir ön ek.
1819hizonFormülü H3, mol kütlesi 3,024 g olan, hidrojenin alfa-ışınlarına, vakumda elektrik boşalımına, ozon üretecine veya yüksek frekanslı Tesla boşalımına maruz bırakılmasıyla elde edilen, çok kararsız bir tanecik.
1820hofmann sodyum presiBir demir silindir, piston ve vida yardımıyla sodyum teli çekme presi.
1821hofmann tepkimesiBir asitaminin (amit) bazik çözeltisine brom ilave ederek daha kısa C zincirli amin elde edilmesi tepkimesi. RCONH2 + Br2 + 4NaOH -> RNH2 + Na2CO3 + 2NaBr + 2H2O
1822hofmann, august wilhelm von(1818-1892) Kömür katranı endüstrisinin kurucusu Alman kimyacı.
1823hollanda işlemi: Beyaz kurşun yapma işlemi. Bu işlemin sonucunda 2PbCO3Pb(OH)2 yapısında bazik kurşun karbonat elde edilir. Eş. An dutch işlemi
1824holmiyumSimgesi Ho , atom numarası 67, e.n.1470 °C, k.n.2650 °C ve değerliği 3 olan ve tuzları hafif sarı bir nadir toprak elementi.
1825holo-Tümü, tamamı, bütünü anlamında Grekçe bir ön ek.
1826holografiÜç boyutlu görüntü veren bir fotoğraf yöntemi.
1827holoselülozOdunun karbohidrat bileşenlerinin tamamı.
1828homo-Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek.
1829homojen çöktürmeBir çöktürücü belirtecin analiti içeren çözeltide kimyasal olarak oluşturulması homojen çözeltiden çöktürme olarak da bilinir.
1830homojen sistemFiziksel özellikleri her noktasında aynı olan, tek fazlı sistem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir