Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2161izleyici gazYer altındaki boruların sızıntılarını bulmada kullanılan radyoaktif gazlar.
2162izo-Karbon zincirinin sonunda tek dallanmayı belirten ön ek.
2163izoamil alkolFormülü (CH3)2CH-CH2CH2-OH, k.n. 132 °C olan, alkol ve eterle karışabilen, fotoğrafçılıkta, ilaç sanayiinde, sütteki yağ miktarı tayininde ve sentezlerde kullanılan,. renksiz kötü kokulu bir sıvı.
2164izoamil salisilatFormülü C6H4OHCOOC5H11 olan , saydam renkli, sabunlarda parfüm olarak kullanılan bir madde.
2165izobutil vinil eterbk. vinil izobütil eter
2166izobütil vinil eterbk. vinil izobütil eter
2167izoelektrik nokta1.Elektrikçe nötür olma noktası.2. Bir maddenin (protein gibi) nötür olduğu pH. Daha düşük veya yüksek pH'larda madde asit veya baz gibi hareket eder. 3.Kolloidin pıhtılaşması bu noktada veya ona yakın yerde olur. 4.Amino asit, protein veya kolloit gibi b
2168izoelektrik odaklamaBir protein molekül karışımının pH'sı önceden bilinen bir destek jelde elektrik alanına tutularak protein moleküllerini bileşenlerine ayırma tekniği.
2169izoelektronikKütle ve çekirdek yükü dışında birbirine çok benzeyen atomları tarif eder. Eşit sayıda elektrona sahip olan (O-2, F-, Ne gibi).
2170izohidrikBenzer hidrojen iyonu derişimine sahip çözeltilerin bir setini belirten pH’nın değişmediği bir nötralleşmeyi tarif eder.
2171izolasyonBir bileşik veya karışımdan saf kimyasal yapının ayrılması. Damıtma, çökme gibi.
2172izolatörbk. yalıtkan
2173izomeriİki veya daha çok kimyasal bileşiğin kapalı formüllerinin (molekül formülleri) aynı, atomlarının bağlanma düzenlerinin veya uzaydaki dağılımlarının farklı olma hali.
2174izomerik geçişBir nükleer izomerden daha düşük enerjili izomere radyoaktif geçiş.
2175izomerik kaymaNükleer yüklü çekirdekte, elektron yoğunluğu etkileşiminde atom değerlik etkisiyle oluşan Mössbauer rezonansındaki kayma.
2176izomerleşmeBir bileşiğin izomerine dönüştüğü olay, örneğin bütanın izobütana dönüşmesi.
2177izomerlikAynı element bileşimine sahip olmasına rağmen, farklı yapılara sahip kimyasal bileşiklerdeki olay.
2178izosentezDallanmış hidrokarbon elde etmek için, toryum oksit katalizörü üzerinden, hidrojen ve karbon monoksit karışımının reksiyona girdiği işlem.
2179izosterikKimyasal bileşiklerde benzer elektronik düzenlemeler.
2180izosterizmBenzer veya aynı elektronik düzenlenmelerinden dolayı elementlerin, iyonların veya bileşiklerin benzer fiziksel özellik gösterimlerini tanımlar.
2181izotakoforezİyonik hareketliliklerinin değişik olmasına dayanan bir ayırma yöntemi. Elektroforezin değişik bir şekli. Burada ileri giden elektrolitin hareketliliği ayrılacak iyonlarda büyük, durdurucu elektrolitin ki ise küçüktür.
2182izotaktikAsimetrik karbon atomundaki substituetlerin, esas zincirle aynı konfigrasyona sahip olduğunu gösteren kristal polimerler.
2183izotiyosiyanatSülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.
2184izotonÇekirdeklerinde eşit sayıda nötron bulunan atomik türlerden birisi.
2185izotop bolluğuÖrnekteki bir elementin bir izotopunun sayısının, element atomlarının toplam sayısına veya belirlenmiş izotopun atomlarının sayısına oranı.
2186izotop değişim tepkimesiElementin iki veya daha fazla kimyasal formları arasında, verilen bir elementin atomlarının değişiminin, atomlardan birinin etkilenmesiyle, gerçekleştiği kimyasal tepkime.
2187izotop etkisiAynı elementin nükleer olmayan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin (izotopları içeren kimyasal tepkimelerin denge pozisyonları veya tepkime hızları) izotopları arasındaki kütle farkı etkisi.
2188izotop kaymasıBir elementin farklı izotoplarının neden olduğu spektral hatlardaki yer değişim.
2189izotop seyreltme analiziEtiketlenmiş bir radyoizotopun çözeltiye katılması ile, kağıt kromotıgrafisine benzer bir yolla nicel analiz yapılması işlemi.
2190izotopik elementBirden daha fazla, doğal olarak oluşan isotopun bir elementi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir