Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2731kimyasal inertlikBir maddenin kimyasal tepkime vermeye yatkın olmaması.
2732kimyasal kaymaAtomun kimyasal çevresi dolayısı ile geçiş enerjilerinde olan küçük değişmeler, nükleer magnetik rezonans, elektron spektroskopisi ve Mössbauer spektroskopisinde gözlenir.
2733kimyasal kinetikFiziko kimyanın kimyasal reaksiyonların mekanizmaları ve hızları ile ilgilenen dalı.
2734kimyasal maddeBelirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır.
2735kimyasal özelliklerBir özdeğin yapısı ve tepkimelerdeki davranışlarıyla ilgili özellikler.
2736kimyasal parlatmaMetal yüzeyindeki pürüzleri kimyasal reaksiyonla gidererek parlaklık sağlama işlemi.
2737kimyasal polarlıkBir aminoasitte olduğu gibi molekülün, asit ve bazik gruplara sahip olduğu durum.
2738kimyasal potansiyelBir dizgenin iş üretme yeteneğiyle kimyasal denge yönünü gösteren nicelik. (Dizgenin öbür durum değişkenleri değiştirilmeksizin bileşenlerinden biri sonsuz küçük nicelikte eklendiğinde içerkesindeki değişim hızıyla belirlenir.)
2739kimyasal prosesKimyasal reaksiyonların cereyan ettiği işlem.
2740kimyasal radikalOrtaklanmamış elektronu bulunan atom, iyon veya molekül.
2741kimyasal saflaştırmaMaddelerin kimyasal tepkimelerle safsızlıklardan arındırılması.
2742kimyasal saflıkBir maddenin kimyasal analizlerle gösterilemeyecek miktarda safsızlık içermesi durumu.
2743kimyasal sapmalarAbsorpsiyon spektroskopisinde, analitin birleşme veya ayrışma reaksiyonları sonucu Beer Kanunundan sapmalar gözlenmesi. Analitin girişim yapan maddelerle kimyasal etkileşmeye girerek absorpsiyon ve emisyon özelliklerinin değişmesi.
2744kimyasal sembolKimyasal elementleri göstermekte kullanılan harf veya harfler.
2745kimyasal sıyırmaKimyasal reaksiyonlarla madde (metal) yüzeyinden bir tabakanın (oksit, pürüzlülük, safsızlık) “çözündürülmesi” işlemi.
2746kimyasal simgeC, Al gibi bir öğeyi göstermekte kullanılan harf ya da harfler.
2747kimyasal termodinamikBir kimyasal sistemin çeşitli enerji şekilleri arasındaki bağıntıları inceleyen bilim dalı.
2748kimyasal tutunmaGazların ve sıvıların, bir kimyasal bileşik oluşturarak yüksek nicelikte ısı salımıyla katılar üzerinde tutunmaları.
2749kimyasallarBelli moleküler bileşimdeki maddeler veya bileşikler için, genellikle de tek bir moleküler yapıdaki maddeler için kullanılır. İlaç terimi kimyasal madde yerine kullanılamaz.
2750kinatKinik asitin bir tuzu.
2751kinematikHareket bilimi. Hareket ile birleşen referans kuvvetler olmadan, cisim ve taneciklerin hareketinin incelenmesi.
2752kinetik1.Hareket ile ilgili. 2.Cisimlerin hareketini etkileyen kuvvetler ile ilgili.
2753kinetik enerjiKütlesi m olan ve V hızı ile hareket eden cismin KE = (1/2) mV2 eşitliğine göre kuvveti.
2754kinetik kimyasal maddelerSoğutucu olarak kullanılan gazlar.
2755kinetik polarizasyonBir elektrokimyasal hücrede, elektrotların biri veya her ikisinin yüzeyindeki reaksiyonun yavaşlığından kaynaklanan doğrusal olmayan davranış.
2756kinetik teoribk. gazların kinetik teorisi
2757kinik asitFormülü C6H7O4(OH)4COOH.H2O, e.n. 162 °C olan beyaz renkli asidik kokulu, ışığı geçiren, suda ve alkolde çözünen, tıpta kullanılan, oldukça zehirli ve itici bir organik kristal yapılı madde.Formülü C6H7(OH)7COOH, tetrahidroksisikloheksankarboksilik asit.
2758kinin sülfatMolekül formülü (C20H24N2O2)2H2SO4.2H2O olan, beyaz renkli, iğne kristalli, kokusuz, çok acı tatta bir madde olup alkol ve suda çözünür. Tıpta sıtma (malaria) hastalığına karşı, ayrıca gıdalara lezzet ve çeşni vermede kullanılır.
2759kinoAfrika’da bulunan Pterocarpus marsupium bitkisinin kurutulmuş meyve suyu. Suda çözünür, taninleme ve tekstil endüstrisinde kullanılır.
2760kinoinFormülü C14H12O6, mol kütlesi 276,2 g olan kinodan elde edilen bir reçine.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir