Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2851kojik asitFormülü C6H6O4, mol kütlesi 142,1 g, e.n. 153 °C olan, 5-hidrıksi-hidroksimetil-4H-piran-4-on.
2852kokTaşkömürünün ısıl bozundurulmasından arta kalan, karbonca zengin, gözenekli ve kimyasal bakımdan taşkömüründen daha etkin kömür.
2853kok fırınıZiftli, sert maden kömürünün yüksek sıcaklıkta uzun müddet yüksek sıcaklıkta koka dönüştürüldüğü fırın.
2854kok fırını gazıZiftli, sert maden kömüründen kok üretiminde çıkan gaz.
2855kok gazıbk. hava gazı
2856kokaErythroxylon coca bitkisinin kurumuş yaprağı kokainin bir kaynağı olan Güney Amerika fundası. Brezilya, Peru ve Bolivya'da yetişir. Yerel anestezik olarak kullanıldığı gibi yapraklarının uyarıcı ve kuvvet verici etkileri vardır.
2857koklaştırmaKömürü yüksek sıcaklıktaki havasız ortamda ısıtarak bozundurma ve içindeki uçucu özdekleri gaz olarak ayırma.
2858kokuMaddelerin duyularla algılanabilen uçucu kısımları.
2859koku ölçme cihazıEndüstri sahalarındaki pis kokular ve diğer kukuların şiddetini ölçmekte kullanılan bir cihaz.
2860koku ölçme tekniğiKokunun sürekliliğini ve şiddetini ölçme tekniği.
2861koku şiddetiKoku şiddeti, kokulu maddelerin bir litre havada mg olarak miktarını belirten bir derişim ifadesi. Zehirli ve tehlikeli gazların müsade edilen en düşük değerlerini belirlemekte kullanılır. Maden ocaklarında, borulardaki sızıntı tesbitinde, ikaz mekanizmas
2862kolaSterkuliasun bitki türlerinden elde edilen bir madde. İçeceklerde ve ayrıca uyarıcı olarak kullanılan %2-3 kafein ihtiva eden, Afrika’da yetişen kola türlerinin kurutulmuş tohumları. Kafein için bir kaynaktır.
2863kolajenGlisin tipinde bir protein, hücre ve kemiklerde bulunan, %50-75 C, %6,47 H ve %17,86 N bileşiminde kaynayan suda jelatin oluşturan organik bir yapı.
2864kolanMoleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin oluşturduğu görünge çizgilerinin bütünü.
2865kolan görüngeMoleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin bir cam ya da flim üzerindeki görüngelerinin renkli kolanlar biçimindeki görüntüsü.
2866kolaninFormülü C40H56O21N4, mol kütlesi 928,9 g olan kola'dan elde edilen glikozit.
2867kolargolİndirgenme ile oluşturulmuş ve yumurta albumini ile kararlı hale getirilmiş kolloidal gümüş ve gümüş oksit.
2868kolemanitKimyasal formülü Ca21B6O11.5H2O olan ve ısı yalıtkanı olarak kullanılan bir doğal kalsiyum borat.
2869kolesterik maddeSıvı kristal bir malzeme. Yatay düzlemdeki sıvı molekülleri birbirine paralel uzanmışken, bir düzlemden diğerine geçtikçe moleküller bir helezon (heliks) oluşturacak şekilde yönelme doğrultularını kıvırmışlardır.
2870koligatif özellikMoleküllerin veya taneciklerin tabiatına değil de onların sayılarına bağlı özellik. Örneğin sabit sıcaklık ve basınçta ideal bir gazın basıncı, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması gibi.
2871kolloidal metal1-100 nm arasındaki boyutlara bölünmüş metal tanecikleri olup geniş yüzey alan gösteren ve endüstriyel katalizör olarak çok reaktif olan maddeler.
2872kolloidal süspansiyonTanecikleri herhangi bir şekilde çökme meyli göstermeyecek şekilde çok ince dağılmış bir karışım.
2873kolloidal tanecikTanecik büyüklüğünün 1-1000 nm arasında olduğu mikroheterojen sistemler içindeki tanecik. Örnekler aerosoller, mürekkepler, çimento, boyalar, köpükler vb.
2874kolm%0,45-0,027 kurşun içeren radyoaktif bir asfalt minerali.
2875kolofonik asitTurpentinden türeyen bir asit. Sabun ve çimentolarda kullanılır.
2876kolomalSelluloz asetat sentetik lifine verilen ticari isim.
2877kolon ayırma gücü[kolon ayırma gücü, Rs] Kolonun, iki analit bandını ayırma yeteneğinin ölçüsü.
2878kolon kromatografisiDurgun fazın bir kolonun içinde veya yüzeyinde tutunduğu kromatografik metotlar.
2879kolorimetreÇözeltinin renk şiddeti veya koyuluğunun ölçülmesi veya kantitatif analizde renkli standart çözeltileri karşılaştırmak için bir cihaz.
2880kolorimetrik analizbk. kolorimetre. Bir reaktif ile oluşturulan rengin şiddetinin, derişimi bilinen bir renk ile karşılaştırılarak bir maddenin kantitatif analizi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir