Tecim - XML


IDTerimAçıklama
1291işkolu düzeyinde toplu sözleşmeBir sanayi kolunda çalışan bütün işçileri ve işverenleri içine alacak biçimde yapılan toplu sözleşme.
1292işkolu toplu sözleşmeBelirli bir yapım ya da üretimde çalışan bütün işçileri içine alan toplu sözleşme.
1293işlem ayrılığıYasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük gibi olayların her biri için ayrı ayrı işlem yapılarak ceza kesilmesi.
1294işlemciÖdek, çek, gibi tecimsel belgitleri işleme koyan kişi.
1295işleme koymaTecimsel bir belgiti düzenleyerek imza ettikten sonra işleme koyma.
1296işleme ücretiİşlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdek için işlenmiş duruma gelinceye dek yapılan işlemler karşılığı ödenmesi gereken para.
1297işlemez paraBankalarda fazla biriken ve kullanış yeri olmayan para.
1298işlemle ilişkisi olmaGörevli olma, işi yapımla ilişkili bulunma.
1299işlenmemiş özdek genelsatağıİlkel, ham özdek ederlerini saptayan genel satak.
1300işlenmemiş özdeklerTüm özdeklerin doğal olarak işlenmemiş, üzerlerinde bir değişim yapılmamış durumu.
1301işler sayışımİki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonucunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışımlara ayrıntılı olarak yazılması.
1302işletme1. Tecimsel ya da yapımsal bir kuruluşa ilişkin yeri ya da çiftliği, bir maden ocağı ve benzerlerini verimli bir duruma getirip kazanç sağlama. 2. Tecimsel ve yapımsal çalışmaları amaca uygun bir düzeyde verimli bir niteliğe ulaştıran kuruluş. 3. Çalışma
1303işletme adıİşletme iyesini amaç edinmeksizin işletmeyi tanıtma ve benzerlerinden ayırma amacıyla kullanılan ve tecim odasınca da yazımlanan işletme adı.
1304işletme anamalıBir kuruluş varlıklarından borçları çıkarıldıktan sonra geri kalanı.
1305işletme anamalı verim gücüİşletmede kullanılan öz ve yabancı tüm anamalın yıl sonunda sağlanan kâra oranı.
1306işletme değişiklikleri bildirgesiÖzdeş girişim ya da işletmede bulunan iş yerlerinin sayısında oluşan artış ya da azalışların ilgili vergi örgütlerine açıklanması için düzenlenen bildirge.
1307işletme dönemiİşletmede ilkel özdek satın alınmasından bunların yapımı ve satımıyla paraya çevrilmelerine değin geçecek işletme süresi.
1308işletme ekonomisiİşletmedeki iş durumunu, kuruluş ve ergenlerini araştırıp bulma ve üretim sorunlarını, anamalın devri, sayışım işlerini, yönetim çalışmalarını ilgilendiren tüm çözüm bekleyen işleri işletmenin diğer işletme ve sataklarla olan ilişkilerini inceleyen, yönet
1309işletme geliriİşletme çalışmalarından elde olunacak gelir.
1310işletme genel giderleriSatış-aşınma payı yönetim, kira, vergi, onarım, bakım ve yapım giderlerinin tümü.
1311işletme gereçleriİşletmenin çalıştırılmasında kullanılan işlenmemiş, yarı işlenmiş özdek ve nesnelerle kömür, yağ, boya, makinelerin aşınma payları ve benzeri gereçlerin tümü.
1312işletme gideri1. İşletmenin çalışabilmesi sağlanılmak üzere yapılması zorunlu olan belirli giderler. 2. İşletmenin çalışmasını etkilemeyen ödemeler dışında kalan giderler.
1313işletme giderleri yazılığıBir işletmede işletme giderlerinin yazıldığı yardımcı yazılık.
1314işletme kaldıracıBir girişimin mal ya da hizmet üretimi tümdeğeri toplamında durağan giderlerin yüzde oranıyla payı.
1315işletme kârıDoğal gelir kaynaklarından elde edilen brüt paralarla birlikte satış geliri ya da gelirden geri göndermeler, indirimler düşüldükten sonra kalan tutar.
1316işletme tümdeğeriYapım nesnelerinin yapımevi üretiminin işletmedeki tümdeğeri.
1317işletme vergisiYasasıyla saptanan satış ve işlemler üzerinden belirli oranlarda alınan ve gereğinin yapılmaması halinde satıcısı ve alıcısına ayrıca ceza yükümlülüğü getiren vergi.
1318işletme yapılarıÜretim ve yapım çalışmalarını gerçekleştiren makine, araç ve gereçleri kapsayan işletme yapıları.
1319işletme yazılığıİkinci bölüm tecimenlerin tutmakla yükümlü bulundukları işletmeye ilişkin gelir ve giderleri kapsayan yazılık.
1320işletmeci1. Genel olarak bir işletmenin başına geçip onun geleceğini eline almış olan kişi. 2. Bir işletmeyi ekonomik koşullara ve günün tecim olanaklarına uygun bir düzeyde çalıştıran ve yöneten kişi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir