Tecim - XML


IDTerimAçıklama
2041satış geliriSatışlardan elde olunan gelir.
2042satış giderleriSatışın gereği gibi sağlanabilmesi amacıyla yapılan her tür çabaya ilişkin giderler (reklam, duyuru, taşıma ödemeleri, satıcı ücretleri v.b. gibi).
2043satış indirimiSatılan mal parası üzerinde belirli oranda bir indirim yapılması.
2044satış sayışımıSatıcısınca gönderilen belgelere göre satışların çeşitleri ve değerlerini gösteren sayışım.
2045satış yazılığıGerçekleşen satışları günleri gösterilerek saptayan yazılık.
2046satma payıPul, piyango ve benzeri değerli kâğıtların satışında satıcısına ödenen pay.
2047satmalına yazılığıDevlete ve özel örgütlere ilişkin satın almaların saptamı sağlanılmak üzere kullanılan yazılık.
2048savaş ekonomisi1. Savaşın başarı ile sürdürülebilmesi için ekonomik durumun da gereğince düzenine sokulması. 2. Savaş zamanındaki ekonomik düzen.
2049savaş güvencesiSavaş dokuncalarını karşılayabilmek amacıyla isteğe bağlı, ya da yasaları gereğince zorunlu olarak uygulanan güvence.
2050savaş ödencesiSavaşı kazanan devletin yenik olanından savaş dokuncaları karşılığı alacağı ödence.
2051savsama1. Bir iş üzerinde gereken ilgiyi göstermeme, işi benimsememe, üzerinde durmama. 2. Bir hakkın izlenimini savsaklama.
2052savunma özdekleriBir ülkenin savunulması için gerekli olan ve savaş hazırlıklarından önce biriktirilmesi zorunlu olan ekonomik özdekler.
2053sayca1. Birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal verme. 2. Ödünç para vermeyi üstüne alma. 3. Geniş anlamda bankaların verdikleri borç paralar.
2054sayca buyruğuKendi borçlanımı ve sorumluluğu altında bir kişinin belirli nicelikte saycalandırılması için bir banka, bir tecim kuruluşu ya da kişi tarafından diğer bankaya verilen yazılı buyruk.
2055sayca denetimiVeresiye satışlarda alıcının sayca durumunun denetimi.
2056sayca genişlemesiBir banka tarafından verilen saycanın ikinci bankada yatırım niteliğini kazanması ve üçüncü bir banka için borca karşılık olarak bulunması durumu.
2057sayca güvencesiKişinin özellikle tecimenin, kendisine borçlu olan kişilerin güçsüz bir duruma düşerek borçlarını ödeme yeteneklerini kaybetmelerini önleyebilmek amacıyla yaptırdığı güvence.
2058sayca ileMalın belirli ya da belirsiz bir önel sonunda ödenmesi koşulu ile yapılan saycalı satışlarda kullanılan deyim.
2059sayca mektubu1. Üçüncü bir kişiye belirli belirsiz nicelikte bir ödemeyi sağlamak için bir bankanın, bir tecimcinin diğer bir banka ya da diğer bir tecimciye gönderdiği yazı. 2. Bir bankanın yabancı ülkelerdeki dallarına ya da oralarda ilişki kurdukları diğer bankalar
2060sayca sınırıBankaca uygulanabilecek sayca sınırı.
2061sayca şişkinliğiBankaların tecim alanına gereğinden fazla sayca işlemleri yapmasından ortaya çıkan durum.
2062sayca uzatımıSayca süresini belirli koşullara uygun olarak uzatma.
2063sayılamaBir ülkeye ilişkin tecim, tarım ve yapım işlemleriyle benzeri dallar üzerinde sağlanan bölge topluluğu.
2064sayılama nitelik denetimiSayılamadaki ilke ve yasaları üretim ve sürüm alanında uygulayarak yapımlıların ölçülebilir nitelik özellikleri bakımından değişkenliklerini hoşgörü sınırları içine almaya çalışan böylece nitelikte durulma, yerleşme ve koşullara uygunluk sağlayarak sürümü
2065sayılar1. Sayı ile gösterilen değerler. 2. Üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı.
2066sayım çizelgesiBir tecim kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarını ve genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını nicelikleri ve değerleriyle tüm ayrıntılı olarak gösteren sayım çizelgesi.
2067sayım dönüş hızı1. Genel olarak yıllık süre içinde eldeki malların ya da araç ve gereçlerin yeniden yerine konma sayısı. 2. Eldeki birikimlere ilişkin dönüş hızının, genellikle dönem içinde yapılan satışlar tümdeğerinin aynı süre içindeki birikim tümdeğeri ortalaması ora
2068sayışımKarşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme bi
2069sayışım belgesi1. İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. 2. Otel, gazino, lo
2070sayışım bildirgesiAlıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına borç ya da alacak yazılan bir parayı ayrıntılarıyla göstererek kendisine yapılan bildirim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir