Nükleer Enerji - XML


IDTerimAçıklama
541sodyum soğutmalı reaktörSoğutucu olarak sıvı sodyum kullanan reaktör.
542soğrulmabk. enerji soğrulması
543soğrulmuş dozİyonlaştırıcı ışınımla maddeye aktarılan ortalama enerji de'nin, bu maddenin kütlesi olan dm'ye oranı (D). D=de/dm Soğrulmuş doz SI birimi "joule" olup, gray (Gy) ile belirtilir. Eski birim rad idi.1Gy=1J.kg¯¹ = 100 rad
544soğrulmuş doz debisidt zaman aralığında soğrulan dD doz debisinin, dt'ye bölümü (D). D= dD/dt
545soğrulmuş maksimum dozDemet ekseni üzerinde soğrulan dozun maksimum değeri.
546soğuk yayınımYeterli elektrik alan şiddetiyle ısıtılmamış olan bir yüzeyden elektron yayınlanması.
547soğurmalı denetimNötron soğurucu malzemenin özelliğinin, konumunun ya da miktarının, reaktifliği değiştirecek biçimde ayarlanmasıyla yapılan reaktör denetimi.
548soğurucuIşınım enerjisi soğuran madde.
549soğutucu akışkanSu, sodyum, helyum ya da ağır su oluşumlu olan ve yakıtın nükleer fisyonla açığa çıkardığı buhar dönüşümlü ısıyı, bir pompa aracılığı ile reaktör kalbinden dışarı atmaya yarayan akışkan madde.
550somatik etkilerNükleer ışınımın canlı organizma üzerinde, özellikle kan yapıcı organlarda oluşturduğu biyolojik etkiler.
551spinBir temel parçacığın devinim süresi.
552stellaratorPlazma tutulmasını, plazma dışındaki bobinler yardımıyla sağlayan magnetik tutma aygıtı.
553süreğen ışınımlanma(kronik ışınımlanma) Sürekli ya da kesikli bir biçimde uzun süre devam eden düşük düzeyli ışınımlanma.
554sürekli tayfKarakteristik ışınım dışında kalan ışınım tayfı.
555tanı radyolojisiTanı için uygulanan tıbbî radyoloji.
556tayfBir ışınımın bağıl büyüklük değerinin, parçacık enerjisine göre dağılımını gösteren eğri.
557tayf kaymalı reaktörİçindeki enerji tayfının, yavaşlatıcının özelliklerini ve miktarını değiştirmek suretiyle ayarlandığı reaktör.
558tayfölçerDalga boyunun ya da bileşenlerin bağıl genliğini ölçmeye yarayan aygıt.
559tek enerjili ışınımKinetik enerjileri aynı olan parçacıklardan oluşan iyonlaştırıcı ışınım.
560tenörmetrebk. içerikölçer
561teratojen etkilerDölüt üzerinde doğumsal bozukluklara neden olabilecek biyolojik etkiler.
562termolüminesansbk. ısıl ışıldama
563Thoraeus süzgeciBakır, kalay, alüminyum alaşımlı ve ışınım iletimli süzgeç.
564tıbbî radyolojiİyonlaştırıcı ışınımın tıp alanında uygulanması.
565tokamakİki magnetik alandan oluşan bir kuvvet ağı ile plazmayı çevreleyerek, plazma tutulmasını sağlayan kapalı donanım.
566toplam doz(kümülatif doz) Bireyin, belirli bir tarihe kadar, tüm vücudunun ya da yalnızca bir organının aldığı doz eşdeğerleri toplamı.
567toplam iyonlaştırmaBir iyonlaştırıcı taneciğin yörüngesi boyunca oluşturduğu iyon çiftlerinin toplam sayısı.
568toplam nüfusDolaylı ya da dolaysız olarak ışınım etkisindeki işlerde çalışanlarla, toplumun geriye kalan kesimini oluşturan nüfusun toplamı.
569toplayıcı dozölçerSoğrulan doza, birim zamanda soğrulan dozu ekleyerek ölçüm yapan aygıt.
570toronRadonun izotopu olan element (Tn).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir