Güzel Sanatlar - XML


IDTerimAçıklama
61artizlenimcilik(Resim) İzlenimcilerden sonra doğayı yapısal bir kururuluş içine oturtmayı deneyen ve izlenimcilerin güneş renklerinin yanında kara ve beyaz renkleri de kullanan bir resim akımı. a. bk. izlenimcilik.
62askıçelenk(Süsleme) Yaprak, çiçek, meyve örgelerinden yapılan ve iki yanından asılı olarak gösterilen kabartma yapı süsü.
63askıya almak(Mimarlık) Alt bölümlerinin onarılması gereken bir yapının üst bölümlerini alttan ağaç ayaklarla yerinde tutturma işi.
64asklepieion(Mimarlık) Tıp tanrısı Asklepios adına yapılmış tapınak.
65asma kandillik(İçmimari) Camilerde kubbelerin kilit taşından ya da yerlerinden aşağı sarkıtılan zincir ve demir çubukların ucuna asılan, üzerine kandillerin takıldığı demirden, süslü askı.
66asma kat(Mimarlık) Bir yapıda iki kat arasında sıkıştırılmış, tavanı alçak olarak yapılan ara kat.
67asmabahçe(Mimarlık) Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslarda yapılmış bahçe. Tarihte Babil Asmabahçeleri gibi. a. bk. dünyanın yedi tansığı.
68asmalık(İçmimari) Boyaresim asmak için düz yüzey.
69astar boyası(Resim) Üzerine resim yapılacak bezin yağlıboyayı emmemesi için beze sürülen boya. Duvar üzerine resim yapılmadan önce sürülen boyaya da denir.
70aşıboyası(Resim) Demir oksidinden yapılan bir tür kırmızı boya.
71aşıkyolu(Süsleme) 1. Dik köşeli çizgilerin içe ve dışa bükülerek meydana getirdikleri geometrik kenar suyu, süsü. 2. Birbiri içine girip çıkan yuvarlak kıvrımların meydana getirdikleri süs, su.
72aşk tanrısı(Resim, Heykel) Yunanlıların Eros dedikleri tanrı. Resimlerde, taşmezarların üzerinde ve yapı yüzlerinde süs olarak kullanılan kanatlı çocuk betileri.
73ateş tapınağı(Mimarlık) Zerdüşt dininden olanların ateşe tapmak için kurdukları tapınak.
74atmeydanı(Mimarlık) Bizanslıların araba ve at koşuları için yaptıkları alan.
75atnalı kemer(Mimarlık) Sütunlar üzerine binen bölümü yarım çemberden büyük kemer. Arap mimarlığında görülen bir kemer biçimi.
76atriyum(Mimarlık) Eski Roma evlerinde etrafı odalarla çevrili, üstü açık, ortasında havuz bulunan avlu, içavlu, a. bk. avlu, içavlu.
77avlu(Mimarlık) Bir yapının ortasında, önünde ya da arkasında duvarlarla çevrili üstü açık alan, yer. Yapının ortasında bulunursa buna içavlu denir. a. bk. atriyum, revaklı avlu.
78ayak(Mimarlık) Kemer ve kubbe ağırlığının üzerine bindirildiği sütun ya da köşeli dayanaklar. Taş, ağaç ya da tuğladan yapılmış taşıyıcı ayak.
79ayazma(Mimarlık) Bizanslılarda, kentlerin kuşatılmaları sırasında su sıkıntısı çekmemek için yapılan, künklerle yeraltı kaynaklarına bağlanmış su depoları.
80ayça(Süsleme) Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki aylı yıldızlı, pirinçten yapılmış süs. a. bk. alem.
81aydınlık(Mimarlık) Bir yapının ortasına gelen oda ve diğer bölümlerin ışık alması için, damın ortasından zemine dek açılan ışık bacası. Işıklık da denir.
82ayna(Süsleme) Yunan tapınaklarında üçüz yivlerin aralarındaki kare biçimli, çoğu zaman kabartmalarla süslenmiş düz yüzeylere verilen ad. a. bk. üçüz yiv.
83aynaduvar(Mimarlık) Mimarlıkta çevresi silmeli düz yüzey.
84aynalı tonoz(Mimarlık) Manastır tonozunun üst bölümünü yatay bir yüzeyle keserek elde edilen tonoz biçimi. a. bk. manastır tonozu.
85aynataşı(Mimarlık) Çeşmelerde üzerine musluğun takıldığı taş.
86ayrık temel(Mimarlık) Bir yapı sağlam arazide ayaklar üzerine oturtulmak istendiğinde, her ayağın altına ayrı olarak dökülen beton döşek.
87ayrıntı(Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ya da mimarlık yapıtlarında yer alan parçalardan her biri. Bir tablonun, heykelin ya da mimarlık yapıtının açıklanması için yalnız bir parçasını gösteren büyütülmüş resim, kitap resmi.
88ayrıntılı çizimYapı ve döşeme eşyası yapımında temel olacak, ölçüdeki ayrıntılı çizimler.
89baba(Mimarlık) Mahya kirişini dikey olarak alttan tutan kalın, kare kesitli kerestelerden her biri. a. bk. çatı.
90baca kaşı(Mimarlık) Anadolu evlerindeki ocakların duvarındaki öne doğru çıkıntılı bölümünün üstündeki düzlük. Buraya ev kadını eli altında bulunmasını istediği lamba, tuzluk v.b. eşyaları koyar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir