Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
511alimental göçCanlıların besin bulmak amacıyla çeşitli mevsimlerde bir bölgeden bir başka bölgeye göç etmeleri.
512alimentasyonbk. beslenme
513alizarinAntrasen'den elde edilen ve canlı dokuları boyamakta kullanılan kırmızı renkli, vital bir boya.
514alkalin fosfatazpH 8.5-10'da çalışan ve fosfat gruplarını ayıran, safra asitleri yapımı bozukluğunda, kemik hastalıklarında, kalp krizinde serumda artış gösteren, hücre içinde ve hücre zarında bulunan enzim.
515alkaloit ayraçAlkaloit tuzların suda çözülerek çöktürülmesi ile alkaloidin ayrılmasını sağlayan ayraçlar.
516Alkanna orientalisbk. tosbağa otu
517Alkanna tinctoriabk. hava cıva otu
518alkaptonuryaİnsanda fenilalanin ve tirozin amino asitlerinin normal metabolizması sırasında faaliyet gösteren homojentisik asit oksidazın bulunmaması sebebiyle ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık.
519alkolDoymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.
520alkol dehidrojenaz, ADHAldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.
521alkol fermentasyonuPirüvik asitten karboksil grubunun çıkarılması ile iki karbonlu asetaldehidin teşekkül ettiği ve bunun da NADH’ den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu, bazı aneorob organizmalar tarafından kullanılan bir metot.
522alkolle çökeltmeEtanol ve tuz yardımı ile DNA moleküllerinin yoğunlaştırılması.
523allantoyisOmurgalı hayvanlarda (memeli, sürüngen, kuş) sindirim kanalının art ucundan meydana gelen, embriyonun solunum ve beslenmesinde görevi olduğu gibi sidik kesesi görevi de yapan zarımsı
524Allen kuralıSoğuk bölgelerde yaşayan memelilerin kulak, kuyruk gibi bazı dış organlarının küçüldüğünü ifade eden kural.
525allerjenbk. alerjen
526allerjibk. alerji
527Alligator mississippiensisbk. Misisipi alligatoru
528Allium cepabk. soğan
529Allium porrumbk. pırasa
530Allium sativumbk. sarımsak
531allogamibk. çapraz döllenme
532allogen süksesyonu(Yun. allos:diğer ergon: faaliyet) Bir ekosistemde yangın vb. gibi dış çevre koşulları değişimi sonucu oluşan bitki süksesyonları.
533allolâktozLac operonun doğal uyarıcısı olan laktoz şekli.
534allometri(Yun. allos: diğer metron: ölçü) Göreli büyüme incelenmesi. Büyüme ile vücudun çeşitli kısımları arasındaki oranda değişme: Standart büyüme oranından ya da tümün büyümesinden farklı büyüme oranı.
535allopatrik(Yun. allos: diğer patra: ana toprak) Türler ve populasyonların ayrı coğrafik alanlarda bulunmaları.
536alloploitbk. allopoliploit
537allopoliploit(Yun. allos: diğer polys: çok aploos: bir kat eidos: şekil) Genetik olarak birbirinden farklı kromozom takımlarının bir araya gelmesi ile oluşan poliploit organizma. Alloploit.
538allorizik kök(Yun. allos: diğer rhiza: kök) Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan köklere verilen ad.
539allosteri(Yun. allos: diğer stereos: katı) 1. Proteinin bir yerine küçük bir molekül bağlanması ile uzak bir yerindeki bir özelliğin değişmesi gibi birçok protein tarafından gösterilen bir özellik. 2. Aktif olan ve olmayan durumlar arasında, enzimlerle reaksiyon h
540allosterik efektörler(Yun. allos: diğer stereos: katı) Allosterik proteinlerin aktif merkezinin dışında, belli bir yerine dönüşümlü olarak bağlanıp o proteinin şeklinde bir değişmeye sebep olan küçük proteinler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir