Biyoloji - XML


IDTerimAçıklama
1771biyolojik(Yun. bios: hayat logos: bilim) Canlı organizmalar ve incelenmeleriyle ilgili.
1772biyolojik deterjanlar(Yun. bios: hayat logos: bilim) Hücrelerin parçalanması, çözülmesi, zarların daha sıvı hâle getirilmesi ve temizlik için kullanılan, yapay ya da doğal olarak bulunan, iyonik deterjanlar (sodyum dodesil sülfat vb.), iyonik olmayan deterjanlar (triton vb.)
1773biyolojik dozimetri(Yun. bios: hayat logos: bilim) Kişilerin aldığı radyasyon dozu ile kromozomlarda oluşan anormallikler arasındaki ilişkinin sayısal değerlendirilmesi.
1774biyolojik ırk(Yun. bios: hayat logos: bilim) Morfolojik olarak benzeyen fakat fizyolojik olarak farklı türler soyu. Örnek: Belli bir konak ihtiyacına göre parazit veya saprofit olma.
1775biyolojik kontrol(Yun. bios: hayat logos: bilim) Zararlı hayvanların veya bitkilerin bakteriler, virüsler, böcekler ve diğer canlı organizmalarla veya hormonlar gibi biyolojik maddelerle kontrolü.
1776biyolojik nakil(Yun. bios: hayat logos: bilim) Bir taşıyıcıda üreyen patojenin diğerine geçirilmesi.
1777biyolojik ölçümlerCanlı organizmadaki ya da hücredeki maddelerin miktarlarını, aktivitelerini, hastalık olasılığının, antikor oluşumunun, ağırlık artışının ve bakteriyel büyüme oranı gibi çeşitli biyolojik olayların ölçülmesi.
1778biyolojik saat(Yun. bios: hayat logos: bilim) 1. Peryodik olarak bazı biyolojik yapıların (veya genlerin) ifade edilmesini mümkün kılan mekanizma. 2. Birçok hücre ve organizmada görülen metabolik ve davranış ritmlerinin temelinde bulunan mekanizma.
1779biyolojik sınıflandırma(Yun. bios: hayat logos: bilim) Organizmaların akrabalık esasına dayandırılarak taksonlar içine yerleştirilmesi.
1780biyolojik tamponlar(Yun. bios: hayat logos: bilim) Fizyolojik pH aralığında biyokimyasal sistemlerin araştırılmasında kullanılan tris, HEPPS, MES gibi bir grup tampon. Bunlar pH 6-8 arasında pKa’ya sahip, suda iyi çözünen ve biyolojik zarları geçemeyen, saflık derecesi yüks
1781biyolojik türbk. tür
1782biyolojik yarılanma(Yun. bios: hayat logos: bilim) Canlı dokuya, organa ya da organizmaya verilen radyoaktif madde miktarının yarısının ortamdan atılması için geçen zaman.
1783biyolojik zarbk. hücre zarı
1784biyomGeniş bir alana yayılmış ve klima olarak belli sınırlar içinde karakterisitik kompozisyon oluşturan hayvan ve bitki grubu.
1785biyomasbk. biyokütle
1786biyomembranbk. hücre zarı, zar
1787biyometeoroloji(Yun. bios: hayat meteorologia: hava şartlarını inceleme) Havanın bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
1788biyometribk. biyoistatistik
1789biyomineralizasyonCanlı organizmaların oluşturduğu tüm ya da kısmî mineralleşme.
1790biyomühendislikVücut organları için yapay parçalar kullanılması ekonomik önemdeki bileşiklerin biyosentezinde teknoloji kullanılması.
1791biyonomi(Yun. bios: hayat nomos: kanun) Ekoloji için kullanılan eski bir terim.
1792biyopsi(Yun. bios: hayat opsis: görme) İncelemek üzere canlı doku örneği alma.
1793biyopterin(Yun. bios: hayat pteron: kanat) Bazı böceklerde drosopterlerin öncüsü olan renksiz bir pterin maddesi.
1794biyoreaktörSıcaklık, pH derecesi gibi çevre şartları kontrol edilen fermentasyon kabı.
1795biyoremidasyonBir çevre kirleticisini uzaklaştırmak için mikropların kullanılması.
1796biyosCanlı organizmalar.
1797biyosensörGösterge olabilecek herhangi bir organizma mikroorganizma, enzim sistemi veya diğer biyolojik yapılar.
1798biyosentez(Yun. bios: hayat synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi.
1799biyoseriKalıtlanan tek bir karakterde görülen peş peşe değişmeler.
1800biyosfer(Yun. bios: hayat sphaira: dünya) Canlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir