Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
301biçim tamamlama ölçeriBirleşik bir bütün olarak algılandığı zaman eksik parçaları tamamlanabilen bir dizi eksik resimden oluşan ölçer.
302biçim türdeşliğiBir biçimin parçalarından herhangi birisinin başka bir biçimdeki parçalarla ancak görevi ve rolü açısından karşılaştırılabilir durumda olması.
303biçimleştirmeParçalanamayan ve kendini yaratan parçaların birbirine eklenmesinden de öte bir örgütü olduğu savunulan, nesnel, ruhsal ya da davranışsal bir bütünlük.
304biçimsel değişmezlikHangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi aynı biçimde algılama eğilimi.
305biçimsel öğretiAnlığın gözleme, bellek ve istenç gibi birbirinden ayrı genel bir dizi güç ya da yetenekleri bulunduğunu ve bunların öğrenme, alıştırma yoluyla güçlendirilebileceğini savunan kuram.
306biçimsel yapışıklıkBir biçimin parçalarının tek bir biçim olarak bir arada kalması eğilimi. (Örneğin: Bir kez üçgen durumunda görülen üç nokta, başka türden öğelerle birbirine bağlansa bile gene üçgen olarak görülür.)
307bileşik imgeTürlü anıların birbirine eklenmesi sonucu ortaya çıkan karma imge.
308bileşik imgesel kişiBirden çok gerçek kişi ile ilişkili özelliklerden oluşmuş ve düşlerde rastlanan bir imgesel kişi. (Örneğin: Amcanın yüz özellikleriyle birleşen babanın kişilik özellikleri.)
309bileşik özürlüGörme, işitme, anlak geriliği gibi özürlerin birden çoğunu kendinde toplayan (kişi).
310bileşik tepki ilkesiCanlının yeni karşılaştığı durumlara uygun düşen birçok tepkileri denemesi ilkesi.
311bileştirmeKimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.)
312bilimsel ruhbilimGerçeklerin araştırılmasında bilimsel yöntemleri kullanmaya öncelik veren ruhbilim türü.
313bilinçAlgı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme süreci.
314bilinç eşiği(Freud) Belirli bir zaman içinde bilinçte bulunmamakla birlikte istendiği anda kolayca bilince çağrılabilecek bilgi, anı, beceri ve benzerlerinin bulunduğu anlık alanı.
315bilinç genişliğiBelirli bir anda kişinin aynı zamanda algılayabileceği nesnelerin toplamı.
316bilinç katıBilinç sürecini denetlediği ileri sürülen beyindeki yer.
317bilinç öncesiBelirli bir anda, bilinçte bulunmayan, yalnız kolaylıkla anımsanıp hemen bilince çağrılabilen anı ve yaşantıların anlıktaki yeri.
318bilinçaltıBilinçdışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği eşik bölgesi.
319bilinçdışıBilincin dışında geçen eylem ve etkinliklere verilen ad.
320bilinçdışı öğrenmeAnımsamayı sağlayamayacak aşamadaki öğrenme.
321bilinçli dirençSağaltana karşı duyulan güvensizlik ya da utanç duygusunun etkisiyle, sağaltana verilmesi gereken bilgileri saklama.
322bilinçliliğin bölünmesi(James) Bir küme yaşantının, yaşantıların çoğunluğundan ayrı ve bağımsız olarak, kendi içinde örgütlenmesi.
323bilinçlilikNesne, olay ve edimlere uyanık bulunma durumu.
324bilinçsiz bellek(Freud) Baskıya alınıp bilinçaltına kapatıldığı için doğrudan anımsanmamakla birlikte gizli yollardan bilinci ve davranışı etkileyen anı, dilek ve özlemlerin tümü.
325bilinçsiz güdülenmeKişinin bilincinde olmadığı ve ancak davranışlarıyla yansıtabildiği eyleme geçme isteği.
326bilişim kuramıTürlü bilgi dallarından yararlanarak im, haber ve bilginin iletimini sağlayan yöntemlerle ilgili kuram.
327bilişsel gereksinmeCanlıyı, karşılaştığı nesneleri inceleyip gözden geçirmeye yönelten ve ilgili bilgileri sağladığı zaman doygunluk duymasına yol açan güdü ya da gereksinme.
328bilişsel kuramÖğrenmeyi, öncelikle anlıkla ilgili bir kavrama ya da algılanana, anlıksal bir biçim verme süreci olarak gören kuram.
329bilmekHerhangi bir şeyi, başka şeylerden ayırmaya yarayacak biçimde öğrenmiş olmak.
330Binet-Simon ölçeğiBinet ve Simon'un hazırladığı ve yaşlara göre düzenlenmiş ilk anlık ölçeği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir