Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
751eşcinsellikAynı cinsin bireyleri arasında kurulan cinsel nitelikteki duygusal ya da bedensel bağlılık.
752eşik uyaranıDuyu örgenlerinden herhangi birisinde bir algı ya da tepkiye ancak yetebilecek güçteki uyaran.
753eşit duyum ayrımlığı yöntemiBirbirinden oldukça farklı iki ayrı duyumun orta noktasının bulunmasında izlenen bir yöntem. (Bu durumda duyumun orta noktasının ve solunda kalan duyum parçalarının birbirine eşit olduğu varsayılır.)
754etki aşamasıBelirli bir dizi içindeki uyaran-tepki davranışının ödüllenmesi ya da cezalandırılmasının, ondan önceki ya da onu izleyen uyaran-tepkiler üzerinde köreltici ya da pekiştirici etkiler yapması.
755etki yasası(Thorindike) Uyaranla tepki arasındaki ilişkinin, tepkinin başarılı olduğu ya da ödüllendirildiği zaman güçlenmesi, başarısız kaldığı ya da cezalandırıldığı zaman zayıflaması ilkesi.
756etki yaygınlığıBir tepkinin sonuçlarının doyurucu oluşu ya da olmayışı ile ilgili etkilerin, durumun kapsamı içine giren ya da ona bitişik durumda bulunan şeyler üzerine de yayılacağını savunan bir varsayım
757etkileme sabuklamasıGerçeklere aykırı olarak kişinin başkalarının kendi üzerinde uygunsuz etkiler yapmakta olduğu yolundaki inancı.
758etkileyiciYönetici ya da örgeni diye benimsenen bir salgı bezi ya da kas topluluğu.
759etkili alışkanlık gücü(Hull) Belirli bir pekiştirme süreci ile bir ya da daha çok pekiştirme süreçlerinin değişimli toplamı yoluyla kurulan bütün alışkanlık geliştirme alanına değgin alışkanlık gücü.
760etkili tepki gizilgücüKetleyici davranışlar çıkarıldıktan sonra kalan tepki gizilgücü.
761etkin dilKişinin konuşma ya da yazı dilinde yeterli olarak kullanabildiği sınır. bk. edilgin dil.
762etkin içedönüklük(jung) Dış gerçeklerden kendi isteği ile kaçınarak içe kapanma.
763etkin küme sağaltımıTopluma uyumu kolaylaştırmak ve sağaltıma yardımcı olmak için dikkatle düzenlenmiş toplu etkinliklere girilmesini sağlamak.
764etkin sağaltımSağaltım anında sağaltımcının sorular sorarak, öğütleyerek, hastanın davranışlarını etkileyip yönetmeğe çalışarak sağaltım yapması.
765etkinlik gereksinmesiDış uyaranların da bulunmadığı durumlarda canlının bedensel etkinliklere girişme gereksinmesini duyması.
766etkinlik ilkesiÖğrenmenin ancak öğrenci etkin duruma geçirildiğinde gerçekleşebildiği görüşü.
767etkinlik kuramıCoşkuların kaynağını, organizmanın türlü bölümlerinin birbiriyle güçlü etkileşiminin sonucuna bağlayan görüş. (Etkileşim zayıfladıkça durulma ve uyku durumuna gidilir.)
768etmenBelirli bir sonucu ortaya çıkarmak için ötekileriyle birlikte ya da yalnız başına etkili olan güçler ya da koşullardan birisi.
769etmen kuramıAnlıksal örgülü, sayıca sınırlı, nitelik açısından herkeste eşit, yalnız nicelikte bireyden bireye farklılık gösteren etmenlerle açıklama.
770ev-ağaç-kişi ölçeriDenekten serbestçe bir ev, ağaç ya da insan resmi çizmesi istenilen yansıtıcı bir yöntem. (Bu resimler yorumlanarak deneğin kişisel olgunluk durumu ve uyumu üzerinde kimi yargılara varılır.)
771evirtikbk. eşcinsel.
772evirtik OedipusKişinin kendi cinsinden olan ana ya da babasına karşı cinsel ilgisini yönelttiği Oedipus karmaşası.
773evre sırası kuramı(Hebb) Davranışların ya da bilinçteki süreçlerin sinirsel karşıtlarını, beyinde birbirine bağlanan hücre topluluklarını, ilişki ve evre sırasıyle yorumlayan bir kuram.
774evsemeKişinin henüz uyma becerilerini kullanamadığı yabancı çevrelerde, kendine güvenlik sağladığını bildiği ev ve yurdunun özlemini duyması.
775eylem1. İlişkili ve karmaşık bir davranış dizisi. 2. Belli bir erekle belli bir yöntem kullanarak yapılan iş.
776eylem dizgesiBelirli davranışsal bir sonuca erişilebilmede gerekli olan devimsel alıcılar, sinirler, kaslar ve beyin yapısı gibi örgensel ya da kişisel yapının tüm düzeni.
777eylem gizilgücüEylem akımının elektrik gizilgücü olarak ölçüsü.
778ezberlemeHerhangi bir öğrenme konusunu ya da algısal gereçleri daha sonra anımsanacak durumda yineleyerek belleğe yerleştirme.
779fırsatçılıkGüç durumlarda, uzak ve üstün amaçları bir yana bırakarak yalnızca içinde bulunulan koşullara göre davranma niteliği.
780fırtına yılgısıGök gürültüsü ve şimşeğe karşı duyulan hastalık derecesindeki korku.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir