Tiyatro - XML


IDTerimAçıklama
361eksodos(Yun. Exodos - Çıkış): Antik koronun orkestradan çıkarken oyun bitiminde söylediği şiirli ezgi.
362eksotikBir tiyatro yapıtında yabancı ülkelerle ilgisi bulunan (olay, konu, tip, renk vb.)
363eksotizmBir tiyatro yapıtında, kendi ulusuna göre, yabancı ülkelerden alınmış ve orayı yansıtan şey (olay, tip, renk, vb.)
364ekspresyonist tiyatroNaturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910'dan 1924'e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya'da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tiplerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından ortak bağı olan tablolar sistemi ile işlerler. Naturalizmin, gerçeğe uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyonistler, iç dünyanın doğrudan doğruya anlatımı sayarak yeniden kullanırlar. Ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yalınlık arar. Örnek: Hasenclever "Der Sohn" (Oğul).
365ekspresyonizmDışavurumculuk: Sanat alanında genel olarak iç yaşantının ve iç gerçeğin dışa vurulması. Bu akım resim sanatında başlamış ve sonra edebiyata geçmiştir. Tipik bir Alman akımıdır.
366el kuklasıEski Türk kuklasında, ayakları olmayan içine el sokularak oynatılan kukla. Avrupa'da, daha da çok Almanya ile Avusturya'da yayılmıştır. Tiyatroya büyük etkisi olmuştur. Örnek: Goethe "Faust" unun konusunu bu kukla oyunundan almıştır.
367elebaşı(T.K.O.) Anadolu'da oyunları yönetene verilen ad.
368elektronik denetlemeIşıkları toplu olarak bir merkezden kablosuz elektronik enerji ile denetleme,
369eleştiriBir oyunun, yapılan sanat, estetik, teknik, dünya görüşü ve toplumbilim, sahneye koyuş, oynanış, dekor, kostüm, rol psikolojisi vb. yönlerinden herhangi biri, birkaçı, ya da tümü yönünden bakarak yapılan değerlendirme.
370eleştirmeciOyun ya da bir yapıt eleştirisi ile uğraşan kimse. Bir oyunu, yapıtı çeşitli yönlerden eleştiren yazar. Münekkit.
371eleştirmeciler birliğiEleştirmecilerin bir araya geldikleri birlik. Bu birliklerin kimisi oyun yarışması yaptığı gibi, yılın en iyi oyununa, oyun yazarına, rejisöre ya da dekor sanatçısına ödüller verir.
372emelyaEski Klasik Yunan tiyatrosunda tragedya içinde oynanan ağır danslar.
373empresyonist tiyatro1896 yılında gerçekçiliğe karşı çıkmış bir akımdır. Bu akımın oyunları daha çok söze dayanan, lirik yanı güçlü oyunlar olup simgelerle kurulur. Dural gelişimli olan bu akımın oyunları daha çok ozanca bir tutuma yönelirler. İçine kapanık bir anlatı yoluyla, gerçeği göstermekten çok, onun izlenimini belirtme yoluna giderler. Önce Fransa'da ortaya çıkan bu akımın eğilimi tiyatrodan çok edebiyattır. Örn. Maeterlinck'in oyunları (bk. havalı tiyatro, İzlenimci tiyatro).
374empresyonizmSanat alanında genel olarak dış etkilerin içe vuruluşu, içte izler bırakması ve sanat eserlerini biçimlendirmesi. Akım olarak resim alanında başlamış tipik bir Fransız akımıdır. Sonra edebiyata da geçmiştir (izlenimcilik).
375entrikabk. dolantı.
376entrika komedyasıBirtakım dolapların dönmesiyle gelişen komedya türü.
377entrikacıKendi çıkarı için dolaplar çeviren oyun kişisi, bk. dolap çeviren.
378epeysodyon1. Antik tragedyalarda koro ezgileri arasında oynanan dialoglu bölüm. 2. Ana olaya bağlı, onun daha iyi belirmesi için gerekli ikinci derecede olay. (Oluntu). 3. Ekspresyonist ve epik oyunlarda görüntü bölümleri.
379epik tiyatroİllüzyoncu tiyatronun seyirciyi saran yaşantısı yerine, anlatıcı, belgeleyici, göstermeci bir üslûp ile seyirciyi usçul yoldan bir gözlemci olmaya zorlayan ve seyirciye olayı yaşatmak yerine onu olayın dışında bırakıp yargı vermesini sağlamak ereğini güden tiyatro türü (Kökleri Orta çağda ve Çin Tiyatrosunda). Önce deneysel yönden Ervvin Piscator sonra daha geniş anlamıyla Bertold Brecht'ce kuralları saptanan tür. (bk. Aristocu olmayan tiyatro).
380epilogSon söz, bağlak. Oyunun bitiminden sonra oyuncuların birinin seyircilere yönelttiği ve oyunu bağlayan konuşma. Örn. Brecht'in "Sezuan'ın iyi İnsanı" n-daki son söz.
381episkenyonHelenik devirde "Skene" yapılar iki katlı yapılmaya başladıktan sonra ikinci kata verilen ad. (bk. skene).
382erkek oyuncuBir oyunda rol alan erkek oyuncu.
383ermeni(Kar. Ort. O.) Geleneksel Türk oyunlarının kişilerinden biri.
384ERSbk. üst lamba dizisi.
385eskiçağ tiyatrosubk. Antik tiyatro.
386eskirbk. Taslak.
387esnek sesYükseklik yönünde ince keskin ve koyu tonlarda kolaylıkla çıkıp inebilen ses.
388esrarkeş(Kar.) Karagöz oyununda esrar çeken hasta bir tiptir.
389eş sözcükSöylenişleri eşit ama ayrı anlamlarda olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması.
390eşlemebk. senkronizasyon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir