Budun Bilim - XML


IDTerimAçıklama
391tapıncakçılıkİçerisinde büyüsel bir güç olduğuna ya da belli bir cinin eğleştiğine inanılan taş, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası vb. nesnelerden yarar umma onlara korkuyla karışık dinsel ve büyüsel saygı duyma.
392tapınmaBirey ya da topluluklarca, tanrılara, yüce varlıklara, atalara, ölülere, efsane kahramanlarına kutsal olarak nitelenen hayvan ve bitkilere güneş, ay, yıldız, su, ateş, taş vb. doğal öğelere karşı inanç ve bağlılık göstermek üzere yapılan davranışların top
393tapiokaManiok denilen zehirli bitkinin köklerinden elde edilen kaba un. a. bk. maniok, tipiti.
394tarihsel yöntemKültürü, tarihsel gelişimi içinde, yazılı belgelere dayanarak izleyen ve inceleyen yaklaşım yolu.
395tarla açmaİlkel ekonomide ormanın ya da ağaçlık bir yerin ağaçlarını kestikten sonra köklerini yakarak ve temizleyerek orasını ekilir duruma getirme işlemi.
396taroAvustralya, Asya ve Afrika tropikal bölgesinde yetiştirilen ve yerlilerin beslenmesinde önemli payı olan yumru köklü, iri yapraklı bir bitki.
397taşgömütDört beş dikleme taşın üzerine konan bir iki taş kapaktan oluşan ve taştan bir masa görünümünde olan gömüt.
398tatuajbk. dövmecilik.
399tavsirî etnolojibk. betimsel budunbilim.
400tekeş evlilikBir erkeğin tek bir kadınla kurduğu en yaygın evlilik biçimi.
401teknik bilgiİnsanın günlük hayatında kullanacağı araç ve gereçleri yapmak için gerekli olan hammaddeleri elde etme ve işleme bunlarla ilgili bilgi ve beceri.
402tektanrıcılıkDünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık.
403temel düşüncesiAlman budunbilimcisi A. Bastian’ın (1826-1905) "insanların asal ruhsal ve düşünsel yapılarının benzer olmaları nedeniyle temelde de benzer biçimde düşündüklerini ileri sürdüğü görüşü, a. bk. halk düşüncesi.
404tikiPolinezya takımadalarında, en çok da Markiz adalarında tanrılaştırılmış atalara tapınma sırasında kullanılan ağaçtan, taştan ya da kemikten yapılma yontuların genel adı.
405tinsel kültürBir kültürdeki değerlerin, inançların, dinsel, büyüsel, gizemsel törenlerin, efsanelerin, geleneklerin, törelerin, bilgilerin, becerilerin, kuralların vb. tümü.
406tipitiGüney Amerika'da zehirli bitki Maniok'un zehirini almak için kullanılan dallardan örülme, kırbayı andıran silindir biçimindeki aygıt.
407tomohawkbk. yerli baltası.
408top oyunuEski Meksika yerlilerinin dikdörtgen biçimindeki özel alanlarda, topa elle dokunmadan dinsel amaçla oynadıkları oyun.
409toplayıcılıkYabanıl meyveleri, ot tohumlarını, kökleri, yumru köklü bitkileri, küçük hayvanları, deniz kabuklarını, böcekleri, yabanıl balları, ağaçların öz sularını vb. toplamaya dayanan genellikle avcılıkla birlikte yapılan, fakat avcılıktan daha basit bir tekniği
410toplumsal insanbilimToplumsal yapıya ağırlık veren toplumsal kurumların, örgütlerin, davranışların karşılaştırmalı araştırmalarını yapan, özellikle İngiltere'de gelişmiş olan insanbilimsel dal.
411toplumsal örgütTemelinde belirli ve karşılıklı birtakım görevlerin yattığı toplumsal ilişkilerin ve etkinliklerin kurumlaşmış düzeni.
412toplumsal yapıBir topluluk içerisindeki çeşitli toplumsal gereksemeleri ve ilişkileri yoluna koyan bu ilişkilere göre kurulan temel düzen, yapı.
413toprak yemeYemin sırasında, çoğalma ve üremeyle ilgili kutsal törenlerde, sayrılıkların sağaltılmasında büyüsel amaçlarla gebelikte, bedende eksikliği duyulan madensel besinleri karşılamak kıtlık sırasında karın doyurmak için toprak yeme.
414totemBir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk. totemcilik.
415totem direğiEn çok Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan yerlilerle Okyanusya adalarında rastlanılan üzerlerine söz konusu klanın atalarıyla ilgili efsanelerin, hayvan ve insan resimlerinin oyulduğu bunların üst üste yerleştirilmesiyle boylarının uzatıldığı büyük dir
416totemcilikBir klanın, bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana, bir bitkiye, bir nesneye ya da seyrek olarak bir doğa olayına (alkım, fırtına, şimşek vb.) gizemsel, büyüsel ve akrabasal duygularla bağlanışı bu bağlanış
417töreToplumuna göre, yasa ve aktöre yerine geçebilen, ama gerçekte yasa olmayan davranış kalıbı.
418törenBirçok kuttörenin herhangi bir nedenle bir araya gelmesi sonucu kurallara uygun bir biçimde dinsel ya da toplumsal amaçlar için düzenlenen toplantı.
419tribüAynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens'in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik.
420tuzNiteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlemlerinde önemli rol oynayan maden.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir