Dil Bilgisi - XML


IDTerimAçıklama
541yalın belirteç(Derleme., yalın zarf) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan belirteç: En, pek, çok, az vb.
542yalın durum(Derleme.. yalın hal) Ad görevli sözcüğün taşıdığı kavramı bildirme durumu. Türkçede bu durumda takı kullanılmaz: Ev, bahçe, taş, düşünce, görgü, yürüyüş, elmalar, dilekler, evimiz vb.
543yalın sıfat(Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan sıfat: Dar yol, düz duvar, bu iş, ne zaman, her insan, kaç çocuk vb.
544yalın sözcükKökü parçalanamayan sözcük: Ev, el, gel, tat, baş, ayak, git, bu, üç, çok vb.
545yalın tümceBir çekimli eylemle kurulan tümce: Bugün hava çok sıcak Yarın İstanbul'a gitmeliyiz Ali kitap okuyor vb.
546yalın zaman(Derleme.. basit zaman) Ekeylem kullanılmadan kurulan çekimli eylemin belirttiği zaman: Geldin (gel-din) , gelmişsin (gel-miş-sin) , geliyorsun (gel-iyor-sun) , gelirsin (gel-ir-sin) , geleceksin (gel-ecek-sin) vb.
547yansıma(Derleme.. yansıtma, taklidi kelime, tabiat taklidi kelime) Tabiat seslerini veren sözcük: Şakırtı, tıkırtı, mırıltı, tıkır tıkır, mışıl mışıl, mırıl mırıl, tak tak vb.
548yansızBazı dillerde ne dişi ne de erkek cinsten sayılmayan sözcük: Almancada: das Haus (ev) , dos Fenster (pencere) , das Kind (çocuk) vb.
549yantümce(Derleme.. mütemmim cümle, bağlı cümle) Çekimli bir eylemden sonra kullanılan ki bağlayıcıyle ya da dilek kipi veya koşul birleşik eylemiyle kurulup temel tümceye bağlanan tümce: Öyle zannediyorum ki Ali bugün mutlaka gelir Gençler bilebilse, ihtiyarlar muktedir olabilse dünyanın işleri kolaylıkla düzelir Hava güzel olursa gezmeye gidilir vb.
550yapı değişmesiDilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan yapı başkalaşması: aşçı
551yapıbilgisi(Derleme., yapıbilim, yapımbilim, şekilbilim, şekilbilgisi, kelime bilgisi) Sözcüklerde kök, gövde ve eklerinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim.
552yapım eki(Derleme.. şekil eki, morfem, yapı eki, tekil eki) Sözcük kök veya gövdesine getirilerek sözcüğün yeni bir kavram kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük) , -ci (ev-ci) , -li (ev-li) -ine (sev-inç) , -gi (sev-gi) -daş (vatan-daş) , -dır- (sev-dir-) , -in-(sev-in-) , -leyin (gece-leyin) vb.
553yapma dilÇeşitli amaçlarla, anlaşma sağlamak için bazı dillerden seçilmiş sözcüklerle kurulan dil: Esperanto gibi.
554yapmacık görünümü(Derleme.. yapmacıklı fiil, yapmacık fiili) Gerçekte yapıldığı halde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm: Anlamamış görünmek, görmemezlikten (görmezlikten) gelmek, görmemezliğe gelmek vb.
555yardımcı eylemAd soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak eylemleri: Hasta idim, güzelsin, hasta etti, hükmetti, naz eyledi, zanneyledik, arz olunur, kahrolur, iyi olacak, kötü olmamalı, gelmez olmak, geçmiş olmak, gitmiş olmak, adam olmak, namaz kılmak vb.
556yargıYüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
557yarı anlamlı sözcükBaşka bir sözcüğün yardımı olmadan yaşayamayan sözcük: Tefek (ufak tefek) , fıkı (sıkı fıkı) , mandalye (sandalye mandalye) , mırın (mırın kırın etmek) vb.
558yarı ünlü(Derleme.. yarım ünlü, yarı vokal, yarım vokal) Akıcı ünsüzlerin en bol sesli olanları: y, ğ vb.
559yaşayan dilBir ülkede konuşulmakta olan dil: Türkçe, Fransızca, Almanca vb.
560yazıSeslerin harflerle, hecelerle veya resimlerle gösterilmesi.
561yazı diliBir ülkede, konuşulan ağızlardan birinin yazışmalarda esas olarak kabul edilmiş şekli: Türk yazı dili, Fransız yazı dili, İngiliz yazı dili vb.
562yazım(Derleme.. yazılış, sağyazı) Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi.
563yazın dili(Derleme., edebî dil, edebiyat dili) Yazın türleri dili: Türk yazın dili, Fransız yazın dili vb.
564yeni sözcükBir dilde kullanılmış veya kullanılmakta olan bir sözcük örnek tutularak yapılan sözcük: (yığın) gibi yayın, basın (vergi) gibi dergi (geçit) gibi taşt, yakıt vb.
565yer belirteci(Derleme.. yer zarfı, mekân katmaçları) Bir eylemin anlamını, sınırlı olmayan ve her yere uygulanabilen bir yer kavramıyle gösteren belirteç: İçeri giriniz Orada duran elbise Yukarıya çıkınız vb.
566yeterlik eylemi(Derleme.. yeterlik fiili) Olumlusu herhangi bir eylemin -e'li ulacıyle bilmek eylem kökünün birleşmesinden meydana gelen ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir eylemin -e'li ulacıyle -me olumsuzluk ekinin birleşmesinden kurulan ve yetersizlik kavramı veren birleşik eylem: Söyleyebilmek (söyle-y-e-bil-) , yapabilmek (yap-n-bil-) , söyleyememek (söy-le-y-e-me-) , yapamamak (yap-a-ma-) vb.
567yinelemeAnlamı güçlendirmek, pekiştirmek, kavramı genişletmek, zenginleştirmek amacıyla her türlü sözcük tekrarı: Bu kadronun en sevimli, sevimli olduğu kadar da en korkunç adamı odur Gül değil arkasında kanlı kefen sen misin sen misin garip vatan vb. '
568yineleme ekiTekrar kavramı vermek üzere, bazı eylem köklerine getirilen -ele eki: itelemek (it-ele-) , serpelemek (serp-ele-) , silkelemek (silk-ele-) , kovalamak (kov-ala-) vb.
569yönelme durumu(Derleme.. yönelme hali, -e hali, verme hali, yaklaşma hali) Ad görevli sözcüğün taşıdığı kavrama dönüşü bildiren durum. Türkçede bu durum -e (-a, -y-e, -y-a) ekiyle belirtilir : Eve (ev-e) , bahçeye (bahçe-y-e) , düşünceye (düşünce-y-e) , okumaya (okuma-y-a) , oduna (odun-a) , oluğa (oluk-a) vb.
570yönelmeli ikilemeSözcüklerinden biri ya da ikisi yönelme durumunda bulunan ikileme: Göze göz, dişe diş, kana kan mücadele sağa sola çatmak, ele kola gelmek, çoluğa çocuğa karışmak vb.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir