Bilişim - XML


IDTerimAçıklama
331güdümBir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. Sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri artarak karmaşıklaşan, belirsizleşen birer işlevi adlandırır. Denetim kavramında, doğruluğunu sınamak, sağlamak işlevi ağı
332güdüm damgasıÖzel bir bağlamda geçmesiyle, bir güdüm işlevini başlatan, değiştiren ya da durduran bir damga. Bir güdüm damgası, daha sonraki bir eylem için yazılıp saklanabilir. Bir güdüm damgası, bir çizisel damga olmamasına karşın kimi koşullarda çizisel gösterimi b
333güdümbilimCanlı örgenselliklerde ve makinelerde iletişim ve güdüm üzerindeki kuramları ve incelemeleri bir araya getiren bilim dalı.
334günlemeBir kütüğü, bir veri tabanını ya da herhangi bir veri ya da bilgi kümesini, yeni tutanaklar, ilişkiler ya da yeni veriler ekleyerek, var olanları silerek ya da yeni değerler işleyerek değiştirme.
335günlükBir bilgisayar dizgesinin kullanıldığı tüm iş geçişlerine ve görevlere ilişkin her türlü bilgiyi, her birimin kullanım süreleri, kullanıcıların kimlikleri vb. tüm ayrıntılarıyla içeren tutanaklar. Bu tutanakların birikmesiyle oluşan kütük günlük kütüğü.
336güvenilirlikBelirli bir dizgenin, önceden saptanan belirli bir yarılışsız işleme standardına göre başarı ölçüsü, bk. kullanılırlık.
337ham veriGereksenen bilgiyi çıkarmak üzere üzerinde işlem yapılacak veriler kümesi.
338hesaplayıcıSık sık bir işletmen'in kişisel olarak işe karışmasını gerektirir nitelikte, özellikle aritmetiksel işlemleri yapmaya elverişli bir veri işleyici.
339hızTürlü donanım birimlerinin, birim zamanda gerçekleştirdikleri işlem sayısı, örn. 1500 satır/ dakika yazıcı hızı, 1100 kart/dakika okuyucu hızı.
340hollerith kartıbk. delikli kart.
341ıbm kartıbk. delikli kart.
342ışık kalemiÇizim gösterici katod ışınlı tüple birlikte kullanılan ve ekranda görülen çizim üzerinde, ilgili bilgisayar izlencesi denetiminde değişiklik yapmak üzere, özellikle bilgisayar destekli tasarım alanında kullanılan, yüksek duyarlıklı ışıklı elektrik kalemi.
343iç bellekbk. ana bellek.
344iki kesime bölmeli aramaBir öğeler kümesinin iki kesime bölünüp bir kesimin benimsendiği ve bu sürecin, arama bitirilinceye dek, hep benimsenen kesim üzerinde yinelenerek sürdürüldüğü bir arama.
345ikidurumluOlası iki durumdan (örn. 0 ya da 1) birinde bulunan ve girdi olarak aldığı bir imle öteki duruma geçen öğesel çevrim.
346ikilİkili öğe 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri öğesi. Veri saklama sığası birimi. Bilgi ölçü birimi.
347ikil konumuİkili yazımda, bir sözcükteki damga konumu.
348ikileme1. Herhangi bir işin iki kez yapılması, örn. bir verinin iki kez toplanması. 2. Bir veri ya da başka bir nesnenin bir benzerinin elde edilmesi, örn. bir delikli kartın ikilenmesi.
349ikili(I) 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı.(II) İki ikilden, eşdeyişle iki ikili öğeden oluşan çoklu.
350ikili aramaHer adımında, incelenecek düzenlenmiş öğeler kümesinin iki eşit kesime bölündüğü iki kesime bölmeli arama.
351ikili düğümlenmiş onlu yazımOnlu sayamaklardan her birinin bir ikili sayıt ile gösterildiği bir ikili düğümlenmiş yazım. örn. 8-4-2-1 ağırlıklarını kullanan ikili düğümlenmiş onlu yazımda "yirmi üç" 0010 0011 İle gösterilir, bk. arı ikili sayılama dizgesi
352ikili düğümlenmiş yazımİçindeki her damganın bir ikili sayıt ile gösterildiği ikili yazım.
353ikili sayamakArı ikili sayılar dizgesinde kullanıldıklarında 0 ve 1 sayılarından biri.
354ikili sayıtAn ikili sayılama dizgesinde bir sayit. örn. Romen sayıtı V’in ikili eşdeğer sayıtı 101'dir.
355ikili yazımGenellikle 0 ve 1 ikili sayamaklari olmak üzere iki ayrı damga kullanan herhangi bir yazım.
356ikinci kuşak bilgisayarTranzistor ve öteki yarıiletken birleşenlerden oluşan çevrimlerle gerçekleştirilmiş, FORTRAN, ALGOL, COBOL gibi yüksek düzeyli izlenceleme dilleri bulunan, donanım kaynakları bir işletim dizgesi yönetiminde kullanılan, buna karşılık henüz tümleşik çevriml
357ikincil bellekbk. dış bellek.
358ikiye tümlerArı ikili sayılama dizgesinde köke tümler.
359iletiBir duraktan başka bir durağa bilgi iletmek üzere düzenlenmiş herhangi bir simgeler ya da damgalar birleşimi.
360iletimbk. gönderim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir