İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3361faktör hareketliliğibk. faktör akışkanlığı
3362faktör ikame esnekliğiÜretim faktörleri oranlarındaki oransal değişmenin, marjinal teknik ikame oranındaki oransal değişmeye oranı biçiminde hesaplanan ve üretim faktörlerinin birbirlerinin yerine kullanılabilme gücünü gösteren katsayı. krş. marjinal teknik ikame oranı
3363faktör istem eğrisiPiyasadaki tüm firmaların, üretim faktörü istem miktarını belirleyen, faktörün fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, söz konusu faktörden satın almayı istedikleri fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik
3364faktör istem fonksiyonuPiyasadaki tüm firmaların üretim faktörü istem miktarı ile ilgili faktörün, diğer faktörlerin ve malın piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
3365faktör istemiFaktör piyasasında değişik fiyat düzeylerinde üreticilerin satın almak istedikleri üretim faktörü miktarı.
3366faktör maliyetiÜretim sürecinde kullanılan tüm üretim faktörlerine yapılan ödemeler.
3367faktör mobilitesibk. faktör akışkanlığı
3368faktör payıÜretim faktörlerinin gerçekleştirilen üretimden aldıkları pay. krş. faktör gelirleri
3369faktör piyasalarıÜretim faktörlerinin alınıp satıldığı her türlü ortam.
3370faktör sunum fonksiyonuFaktör piyasasında, diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, iktisadi karar birimlerinin satmak istedikleri üretim faktörü miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
3371faktör sunumuİktisadi karar birimlerinin sahip oldukları üretim faktörlerini hangi koşullarda piyasada satmaya razı olacaklarını gösteren davranışlar.
3372faktör talebibk. faktör istemi
3373faktör ticaret hadleriVerimlilik değişmelerinin dışalım ve dışsatım üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik tek ve çift faktörlü ticaret hadleri olmak üzere iki biçimde hesaplanan oran. krş. mal ticaret hadleri, tek faktör ticaret hadleri, çift faktör ticaret hadleri
3374faktör yoğunluğuTeknoloji ve faktör fiyatları veriyken bir maldan bir birim üretmek için gerekli olan sermaye/emek oranı.
3375faktör yoğunluğunun tersine dönmesiFiyatı düşen faktörün fiyatı artan faktörün yerine ikame edilmesi sonucunda emek yoğun malın sermaye yoğun ya da sermaye yoğun malın emek yoğun hale gelmesi.
3376faktörlerarası ikame esneklik katsayısıbk. faktör ikame esnekliği
3377FAObk. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
3378farazi değişimbk. varsayımsal değişim
3379fark1. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. 2. Kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı.
3380fark giderici vergiSerbest ticaret koşullarında düşük dünya fiyatlarıyla rekabet edemeyecek kesimleri korumak amacıyla yüksek yurtiçi fiyatlar ile düşük dünya fiyatları arasındaki fark kadar dışalım mallarından alınan vergi.
3381fark ödemeleriTarım kesiminde bazı ürünler için hükümet tarafından belirlenen güvenceli fiyatla piyasa fiyatı arasındaki farkın tamamen veya kısmen kapatılması için üreticilere fiyat sübvansiyonu biçiminde yapılan ödemeler.
3382farklı fiyat uygulamasıbk. fiyat farklılaştırması
3383farklı fiyatlandırmabk. fiyat farklılaştırması
3384farklılaşmış oligopol piyasasıbk. farklılaştırılmış azel piyasası
3385farklılaştırılmış azel piyasasıMal farklılaştırmasının yapıldığı azel piyasası. krş. saf azel piyasası
3386farklılaştırılmış fiyatlama politikasıAynı malın zamana, mekana veya alıcılarına göre farklı fiyatlardan satıldığı bir fiyatlama politikası. krş. tek fiyat politikası
3387farklılaştırılmış hiyerarşik yönetimGeleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, etnik yönetim
3388farklılaştırılmış oligopol piyasasıbk. farklılaştırılmış azel piyasası
3389farklılaştırılmış tarifeBir ülkenin benzer mallar üzerinde ülkelere göre değişen oranlarda farklı tarifeler uygulaması.
3390farklılaştırılmış tarife sistemibk. çoklu tarife sistemi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir