İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4681IS eğrisibk. yatırım-tasarruf eğrisi
4682IS - LM analizibk. YATA-PATA modeli
4683IS - LM çözümlemesibk. YATA-PATA modeli
4684IS - LM modelibk. YATA-PATA modeli
4685IS-LM diyagramıbk. YATA-PATA modeli
4686ısmarlama ürünAlıcının özel istek ve siparişleri doğrultusunda üretilmiş ürün.
4687ISObk. Uluslararası Standartlar Örgütü
4688ISO 9000İşletmelere kalite yönetim kılavuzu sağlayan ve kalite sisteminin ögelerini tanımlayan uluslararası kalite ölçünleri serisi.
4689ISO 9000 Seçim ve Kullanım KılavuzuKalite güvencesi modellerinin hangi kuruluşlara uygulanabileceği konusunda bilgi veren ve hangi kuruluşların uluslararası kabul görmüş ölçütlere ulaştığını gösteren kullanım belgesi.
4690ISO 9000 standartlar ailesibk. ISO 9000
4691ısrarlı satışMalı satmak için tükeciye mal hakkında yoğun bilgi verilmesine ve aşırı baskı yapılmasına dayanan satış yöntemi.
4692ITCbk. Uluslararası Ticaret Merkezi
4693IV sayılı cetvel5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası'na göre genel devlet kapsamında olan sosyal güvenlik kurumlarının yer aldığı liste.
4694İ cetveliTürkiye Cumhuriyeti bütçesinde çeşitli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlara ait cetvel
4695iadeli satışBelirli bir süre içinde geri alma koşulu ile yapılan satış.
4696iane-i umumiyeTanzimat döneminde çıkarılan Kaime-i Mutebere adlı kâğıt paranın halkın benimsememesi yüzünden piyasadan çekilmesi amacıyla 1851 yılında halktan toplanan yardım.
4697ibra1. Aklama 2. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması. 3. TIR Karnesi himayesindeki eşyanın varış gümrüğüne gelmesi ve gümrük denetimindeki bir yere boşaltılmasıyla ilgili işlemler.
4698ibra senediAB gümrük mevzuatına göre, dahilde işleme izin belgesi alarak yükümlülüklerini yerine getirenlere verilen belge.
4699ibraz bankasıMuhataba ibrazda bulunan banka. Bu banka genellikle tahsil bankası olmaktadır.
4700ibrazındabk. gör-öde
4701ibrazında ödemeli akreditifbk. gör-öde akreditif
4702icapYazılı veya sözlü bir sözleşmenin bağıtlanabilmesi için karşı tarafa yapılması gerekli ilk irade bildirimi.
4703icatbk. buluş
4704iç alımsatımbk. iç ticaret
4705iç belgitbk. yurtiçi poliçe
4706iç beyin göçüBireylerin eğitim gördükleri ve uzmanlaştıkları alanın dışında başka bir işte çalışmaları.
4707iç borçlanmaGenellikle devlet harcamalarını finanse etmek için devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla yurtiçine borçlanılması.
4708iç borçlanma tahvilleribk. devlet iç borçlanma senetleri
4709iç borçlarDevletin ülke sınırları içerisinde devlet iç borçlanma senetleri çıkararak kişi ve kurumlardan ödünç aldığı para.
4710iç bölgebk. art bölge

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir