İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5041iktisadi milliyetçilikbk. iktisadi ulusçuluk
5042iktisadi modelKarmaşık iktisadi olay ve olguların, algılanabilir boyutlara indirgenmesi amacıyla, soyut ancak gerçeğe yakın bir biçimde basitleştirilmiş gösterimi.
5043iktisadi müeyyidebk. iktisadi yaptırım
5044iktisadi olgunlukbk. olgunlaşma aşamasındaki toplum
5045iktisadi öğretiEkonominin işleyişi ve bu işleyişle ilgili politika çıkarımlarına ilişkin düşünce okulları.
5046iktisadi öngörüEkonominin gelecekteki olası gelişme eğilimini tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi.
5047iktisadi paradoksbk. iktisadi çelişki
5048iktisadi planlamaBir ülkede belli bir dönemde belirli sosyo-iktisadi amaçlara ve sayısal olarak ifade edilebilen hedeflere ulaşabilmek için, bu işle görevlendirilmiş organlar tarafından, daha önceden belirlenen araçlar kullanılarak ulusal ve/veya bölgesel düzeyde yürütüle
5049iktisadi previzyonbk. iktisadi öngörü
5050iktisadi rantBir üretim faktörünün mevcut geliriyle fırsat maliyeti arasındaki pozitif fark. krş. kıtlık rantı, yapay rant, tüketici rantı, üretici rantı
5051iktisadi rasyonalitebk. iktisadi rasyonellik
5052iktisadi rasyonalizasyonİktisatta en yüksek getiriyi elde etmek amacıyla yapılan her türlü etkinlik.
5053iktisadi rasyonalizmPiyasanın her zaman herşeyi hükümet, bürokrasi ve yasalardan daha iyi yaptığını ileri sürerek kuralsızlaştırma, özelleştirme, sosyal devletin küçültülmesi, mal ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, dolaylı vergilendirmenin göreli payının artırılm
5054iktisadi rasyonelİktisadi karar birimlerini temsil eden iktisadi insanın taşıdığı düşünülen özellik.
5055iktisadi rasyonellikİktisadi karar birimlerinin enaz maliyetle ençok faydayı veya kârı sağlamaya çalışması.
5056iktisadi refahbk. iktisadi gönenç
5057iktisadi reformBir toplumun iktisadi yapısının değiştirilmesi ve/veya daha iyi duruma getirilmesi savıyla yapılan her türlü düzenleme.
5058iktisadi rejimBenimsenen iktisadi sisteme bağlı olarak, iktisadi karar birimlerinin etkinliklerini, diğer bir deyişle üretim ve değişimdeki davranışlarını belirleyen ve yönlendiren hukuki kuralların tümü.
5059iktisadi rekabetAynı piyasadaki firmaların üretim, fiyat, piyasa payı gibi konularda rakip üreticilerle yaptığı üstünlük mücadelesi.
5060iktisadi seçimKıtlık nedeniyle varolan kaynakların farklı kullanım olanakları arasında yapılan seçim. krş. fırsat maliyeti
5061iktisadi seferberlikOlağanüstü durumlarda halkın yaşam güvenliğini korumak, zor dönemleri aşmak ve üretim yetersizliğini ortadan kaldırmak gibi amaçlarla ülke kaynaklarının belirli alanlara yönlendirilmesi.
5062iktisadi sermayebk. fiziki sermaye
5063iktisadi sipariş miktarı modeliSipariş ve stoktan kaynaklanan toplam değişir maliyetleri enaza indirerek en iyi sipariş miktarını belirleyen model.
5064iktisadi sistemBelirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem
5065iktisadi sorunbk. temel iktisadi sorun
5066iktisadi sömürgecilikbk. yeni sömürgecilik
5067iktisadi tabanBir toplumda işlendirme olanakları yaratan ticari ve endüstriyel yapı.
5068iktisadi tabloİktisadi değerin tümüyle topraktan elde edildiğini ve çiftçi sınıfı dışındaki bütün toplumsal sınıfların ellerine geçen bu değeri hammadde ve yiyecek karşılığında çiftçi sınıfına devredecekleri varsayımına dayanan ve Fizyokrasinin kurucusu Dr. F. Quesnay
5069iktisadi tahminbk. iktisadi kestirim
5070iktisadi teşviklerHükümetin belirli iktisadi kesim ve etkinliklerin maliyetlerini düşürmek amacıyla altyapı yatırımları, düşük faizli kredi, düşük fiyatla girdi sağlama gibi yollarla verdiği teşvikler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir