İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6084kesimsel işlendirme çarpanıbk. kesimsel işlendirme çoğaltanı
6085kesimsel işlendirme çoğaltanı1. Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. 2. Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın belli bir kesimdeki işlendirmede ne kadar artış sağlayacağını gösteren k
6086kesimsel sermaye çoğaltanı1. Herhangi bir kesimin sonul isteminde bir birimlik artışın toplam sermayede ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsayı. 2. Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artışın belli bir kesimin sermayesinde ne kadar artış sağlayacağını gösteren katsay
6087kesimsel sermaye-hasıla oranıBir kesim için herhangi bir andaki sermaye stokunun toplam hasılaya bölünmesiyle elde edilen katsayı, diğer bir deyişle bir birim hasıla için gerekli sermaye miktarı.
6088kesin alım1. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde merkez bankasının piyasadan doğrudan taşınır değer satın alması. 2. Bir taşınır değerin doğrudan alımı.
6089kesin alış taahhüdübk. aracılık yüklenimi
6090kesin faturaÖneri faturanın kesinleşmiş biçimi.
6061kendiliğinden satışSatış elemanı olmaksızın para ya da jetonla çalışan makinelar aracılığıyla yapılan perakende satış.
6062kendiliğinden yeniden sipariş sistemiEldeki stoğun önceden belirlenen bir düzeyin altına inmesi durumunda söz konusu ürünü kendiliğinden yeniden sipariş eden bilgisayar programı.
6063kendine yeterlik1. İktisadi bir karar biriminin tüm gereksinimlerini kendi kaynaklarıyla karşıladığı durum. 2. Bir ülke veya kesimin tüm gereksinimlerini, dış ticarete bağımlı olmadan ve herhangi bir dış yardım veya destek almadan kendi kendine karşılaması durumu.
6064kendiüretirElektrik enerjisi gereksinimini kendi üreten, tüketim fazlası üretimini ise satan tüzel kişi.
6065kendiüretir grubuOrtaklarının elektrik enerjisi gereksinimini karşılamak üzere elektrik enerjisi üreten tüzel kişi.
6066Kennedy GörüşmeleriTarife indirimlerinin tek tek madde temelinde değil, tümü üzerinden yapılması yönteminin benimsendiği, Gümrük ve Tarifeler Genel Antlaşması çerçevesinde 1964 ile 1967 yılları arasındaki özellikle ABD ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında tarife pazarlığın
6067Kennedy Raundubk. Kennedy Görüşmeleri
6068Kennedy Turubk. Kennedy Görüşmeleri
6069kent iktisadıbk. kentleşme iktisadı
6070kent rantıArsa veya bina gibi taşınmazların, bulundukları yerleşim biriminin göreli üstünlüğünden dolayı kentteki diğer yerleşim birimlerine göre daha yüksek kira geliri sağlaması sonucu ortaya çıkan pozitif kira geliri farkı. krş. farklılık rantı
6071kentleşme ekonomisibk. kentleşme iktisadı
6072kentleşme iktisadıBir şehrin oluşumu, işleyişi ve gelişiminin gerisindeki iktisadi güdüleri ve etkileri çözümlemeye çalışmasıyla bölgesel iktisadın, iktisadi karar birimlerinin davranışlarını mekânsal boyutuyla ele almasıyla da mikroiktisadın bir alt dalı.
6073kentsoyluKentsoylu sınıfa mensup kişi.
6074kentsoylu sınıf1. Marksist kuramda, üretim ve değişim araçlarını mülkiyetinde bulunduran, sanayi ve ticaretle uğraşan, kent kültürünü özümsemiş kapitalist orta sınıf. 2. Gücü veya konumunu, aristokrasinin tersine doğuştan değil, sahip olduğu eğitim, meslek ve servetten
6075kesiklik1. Herhangi bir iktisadi değişkenin geçici bir şok sonrası başlangıç dengesine dönememesi durumu. 2. bk. gecikme
6076kesiklik hipotezibk. kesiklik önsavı
6077kesiklik önsavıUyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafî millî hasılayı doğal gayrisafî millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizli
6078kesiklilikbk. süreksizlik.
6079kesilgebk. kupon 1
6080kesimBir izlenceyi oluşturan, bir ölçüde birbirinden bağımsız çalışabilen yordamlardan her biri. Kesimlerin tümü sürekli olarak bellekte bulundurulabilir ya da daha az bellek sığası kullanmak bakımından, sürekli olarak bellekte bulunan bir ana kesimce çağrılan
6081kesimlerarası işlemler tablosubk. girdi-çıktı akım tablosu
6082kesimsel bunalımEkonominin bütününden ziyade belli sanayi kollarında yaşanan darboğazlar.
6083kesimsel gelir dağılımıBir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen gelirin tarım, sanayi, hizmet kesimleri arasında paylaşımı. krş. kişisel gelir dağılımı, mesleki gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir