İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6751mal kanal indeksibk. fiyat hareket göstergesi
6752mal karşılığı ödemeSevk edilen malın bedelinin malın alıcısı tarafından teslim alınmasından sonra yapılan, karşılıklı güvene dayanan ve malı gönderen için risk taşıyan bir ödeme biçimi.
6753mal manifestosubk. bildiri 2
6754mal mukabili ödemebk. mal karşılığı ödeme
6755mal paraDeğişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallar.
6756mal perakendeciliğiMalların doğrudan tüketiciye satışı üzerinde yoğunlaşan etkinlik.
6757mal piyasasıMal ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasa.
6758mal ticaret hadleriBir ülkenin dışsatım malları ile dışalım mallarının fiyat, miktar ve gelir cinsinden karşılaştırılmasıyla hesaplanan dış ticaret hadleri. krş. net ticaret hadleri, gayrisafî ticaret hadleri, gelir ticaret hadleri, faktör ticaret hadleri
6759mal ve hizmet piyasasıbk. mal piyasası 1
6760mal-kredi eğrisimal ve kredi piyasalarında dengenin sağlandığı bir durumda gelir ve tahvil faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Bu eğriyle PaTa eğrisinin kesiştiği nokta veri faiz oranında mal ve kredi piyasalarının dengede olduğu bir durumu gösterir.
6761mali aracıbk. aracı kurum
6762mali aracı kuruluşlarbk. aracı kurum
6763mali aracı kurumbk. aracı kurum
6764mali araçYazılı bir parasal değere sahip olan ve/veya ödemelerde kullanılan her türlü belge.
6765mali baskıGelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların derinliğinin az olmasının, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etki yaratması ve ekonomide kırılganlığı artırması. krş. mali derinleşme, mali kırılganlık
6766mali belgelerPara ödenmesinin sağlanması için kullanılan poliçe, bono, çek ve diğer benzer belgeler.
6767mali deregülasyonbk. mali kuralsızlaştırma
6768mali derinleşmeBankalar, taşınır değerler borsası ve sigorta şirketleri gibi finansal kurumların etkinliklerinin millî gelir içindeki payının göreli olarak artması, tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların gelişmesi ve yaygınlaşması. krş. mali baskı
6769mali dizinlemeEnflasyon dönemlerinde mali varlıkların değerine ve getirilerine uygulanan parasal ayarlama yöntemi. krş. dizinleme, ayarlama koşulu
6770mali düzenlemeMali piyasaların işleyişini düzenleyen kurallar bütünü.
6771Mali Eylem Görev GrubuKara paranın aklanması ve terörün finansmanına karşı mücadele etmek için ulusal ve uluslararası politikaları geliştirmek ve desteklemek amacıyla 1989 yılında Paris'te kurulan hükümetlerarası bir kuruluş.
6772Mali Eylem Grububk. Mali Eylem Görev Grubu
6773mali istikrarMali altyapının ve piyasaların dengede olduğu, mali krizlerin çıkma olasılığının enaza indirildiği durum.
6774mali işlemİktisadi karar birimlerinin ulusal ve uluslararası mali piyasada gerçekleştirdikleri her türlü işlem.
6775mali iştirakBankalarca kurulan sigorta ve reasürans şirketleri ile bankacılık alanına yapılan iştirakler.
6776mali kaldıraç1. (financial leverage) Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. 2. (fiscal leverage) Hükümetin uyguladığı maliye politikaları
6777mali kaynaklarHarcamaların finansmanı için gerekli olan her türlü fon. krş. fon 1
6778mali kesimİktisadi etkinliklerin finansmanında rol oynayan banka, mali aracı ve sigorta şirketleri gibi kuruluşların bulunduğu kesim.
6779mali kırılganlıkMali araçların çeşitlenmesi ve yaygınlaşması sürecinde likiditenin artmasına bağlı olarak iktisadi birimlerin borçluluk düzeyleri yükselirken birbirlerine karşı bağımlılıklarının artması.
6780mali kuralsızlaştırmaSermaye hareketlerine konulan kısıtlar ile mali piyasaların işleyişini düzenleyen kuralların kaldırılması ya da gevşetilmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir