İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
7051Muharrem KararnamesiOsmanlı İmparatorluğu'nun 1854 yılından itibaren almaya başladığı dış borçları ödeyememesi üzerine, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda'dan oluşan alacaklı ülke temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul tarafından borçların yeniden dü
7052muhasebeİşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri.
7053muhasebe kârıFirmanın toplam geliri ile toplam açık maliyeti arasındaki pozitif fark. krş. ekonomik kâr
7054muhasebe riskiBir firma bilançosunda yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin, döviz kurlarındaki değişmeye bağlı olarak, ulusal para cinsinden değerlerinin muhasebe dönemleri içinde herhangi bir fiziki işlem olmaksızın değişme olasılığı.
7055muhatap1. Tahsil talimatı uyarınca kendisine ibrazın yapılacağı kişi. 2. bk. lehtar
7056muhtasar beyannameKaynakta kesinti esasına göre, vergi sorumlusu tarafından kesilen vergilerin bildirimi ve ödenmesi için verilen bildirim belgesi.
7057mukataaOsmanlı İmparatorluğu'da iltizam yöntemine göre kiralanan kaynaklara verilen ad.
7058mukavelebk. sözleşme
7059mukayeseli üstünlükler kuramıbk. karşılaştırmalı üstünlükler kuramı
7060Mundell kuralıHerbir politika aracının iç denge ve dış denge hedeflerini sağlama açısından hangi alanda daha etkili oluyorsa yalnızca o dengeye yönelik kullanılması gerektiğini ileri süren ve Robert A. Mundell tarafından geliştirilen kural.
7061Mundell modeliBüyüme oranındaki artışın ödemeler bilançosunda yalnızca kısa dönemde bir iyileşmeye, uzun dönemde ise daha da kötüleşmeye neden olacağını ileri süren ve 1968 yılında Robert A. Mundell tarafından standart Keynezyen modellere alternatif olarak geliştirilen
7062Mundell-Fleming modeliEkonomide iç denge ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini, YATA-PATA modelini dış dengeyi de içerecek biçimde genişleterek açıklayan R. A. Mundell ve J. M. Fleming tarafından geliştirilen açık ekonomi modeli.
7063Mundell-Tobin etkisiKlasik ikilik ve Fisher denkleminden farklı olarak, beklenen enflasyondaki bir artışın nominal faiz oranını kendisi kadar artırmadığı durumda reel faiz oranının düşeceğini, ancak enflasyona bağlı olarak elde tutulan para miktarı azalırken, diğer varlıklar
7064munzam karşılıklarbk. banka zorunlu karşılıkları
7065murabahabk. 1. tefecilik 2. karaborsa
7066murabaha nizamnamesiOsmanlı İmparatorluğunda faizin düzenlendiği ve kontrol edildiği genelge.
7067mutlak artı değerbk. salt artık değer
7068mutlak gelir hipotezibk. mutlak gelir önsavı
7069mutlak gelir önsavıCari tüketimin harcanabilir gelirin aynı yönlü fonksiyonu olduğunu, harcanabilir gelir arttıkça ortalama tüketim eğiliminin azalacağını ileri süren ve J. M. Keynes tarafından geliştirilen önsav.
7070mutlak gereksinmebk. salt gereksinim
7071mutlak katı sunumbk. sıfır esnek sunum
7072mutlak katı talepbk. sıfır esnek istem
7073mutlak maliyet avantajıbk. mutlak maliyet üstünlüğü
7074mutlak maliyet üstünlüğüEndüstrideki mevcut firmaların hammadde, nitelikli işgücü ve finansman gibi girdileri daha düşük fiyattan sağlaması, daha ileri bilgi ve teknolojiye sahip olması ve dikey bütünleşmeyi gerçekleştirmeleri gibi nedenlerle, endüstriye yeni girecek firmalara g
7075mutlak maliyetlerBir firmanın bir kesimde varlığını sürdürebilmesi için katlanması gereken enaz toplam maliyet.
7076mutlak rantbk. kıtlık rantı
7077mutlak ürün başarısızlığıBir firmanın yeni piyasaya sürdüğü ancak üretim ve pazarlama maliyetlerini karşılamayan ve finansal kayba neden olan ürün.
7078mutlak ürün hatasıbk. mutlak ürün başarısızlığı
7079mutlak üstünlükler kuramıİki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları
7080mutlak üstünlükler modelibk. mutlak üstünlükler kuramı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir