İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
8911süper malbk. normal mal
8912sürdürülebilir büyüme1. Ekonominin sürekli olarak doğal gayrisafî yurtiçi hasıla düzeyinde kalmasını sağlayan büyüme. 2. Bir firmanın borçlanmadan ne kadar büyüyebileceğini gösteren ya da mali kaldıracı değiştirmeksizin firmanın büyüyebileceği ençok oran. 3. bk. sürdürülebili
8913sürdürülebilir kalkınmaİktisadi gelişme sürecinin, çevre kirlenmesi, doğal kaynakların tüketilmesi gibi sorunlara yol açtığının farkedilmesi üzerine, bugünün iktisadi büyüme ve kalkınması gerçekleştirilirken, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanın
8914süreç teknolojik gelişmebk. süreç yenilik
8915süreç yenilikBuluş veya yenilik sonucu ortaya yeni bir üretim yönteminin/tekniğinin çıkmasına yol açan teknolojik gelişme.
8916süreğen enflasyonBirbirini takip eden üç yıl boyunca yüzde yirmibeş ile yüzde elli oranları arasında gerçekleşen enflasyon.
8917süreğen işsizlikYapısal işsizliğin önlenemediği ve süreklilik kazandığı durum.
8918sürekli borçlarDevletin bir vadeye bağlamadığı ve ödeme taahhüdüne girmediği (devlet ya hiç anapara ödemesinde bulunmaz ya da belirli bir tarihten önce ödeme yapmayacağını şart koşar), alacaklının da sadece borcun faizini almakla yetindiği ve ana parayı isteme hakkından
8919sürekli gelirBireylerin geçmiş, bugünkü ve gelecekte elde etmeyi bekledikleri gelirlerin ortalaması.
8920sürekli gelir hipotezibk. sürekli gelir önsavı
8921sürekli gelir önsavıHanehalkı tüketim harcamalarının en önemli belirleyicisinin sürekli gelir olduğunu dolayısıyla gelirde kısa dönemli değişmeler olsa da hanehalklarının tüketim harcamalarının istikrarlı olacağını ifade eden ve Milton Friedman tarafından ileri sürülen önsav
8922sürekli geliştirme yöntemiİşi geliştirmek için belirli aralıklarla yapılan uzun süreli çalışmalar veya raslantısal olaylar yerine sürekli, düzenli ve küçük adımlarla ilerlemeyi öngören, zaman ve maliyet yönetimiyle gereksiz harcama ve zaman kayıplarını ortadan kaldırmayı amaçlayan
8923süreli satışbk. vadeli satış
8924süreli satmakbk. vadeli satış
8925süresiz tahvilSahibine sabit bir faiz geliri kazandıran, ancak vade tarihi olmayan dolayısıyla anapara ödemesi yapılmayan (itfa edilmeyen) devlet tahvili. krş. sürekli borçlar
8926sürgit borç1. Bir yıldan daha uzun süreli borç. 2. Hükümetin belli bir vadede geri ödeme yükümlülüğünün olmadığı borç. krş. süresiz tahvil
8927sürü etkisi1. (bandwagon effect) Bir malın, tüketici sayısında artışa bağlı olarak tercih edilmesi. 2. (herd effect) Taşınır değerler piyasalarında oyuncuların piyasa veya ekonomiyi etkileyebilecek herhangi bir olumlu veya olumsuz duyum üzerine yoğun bir alım veya s
8928sürükleme ilkesiBir ülke veya dünya ekonomisindeki büyümenin sürükleyici bir kesimin veya ülkenin büyümesine bağlı olması.
8929sürükleme kuramıAmerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin gibi dünya ekonomisinde büyük payı olan veya ödemeler dengesi fazla veren ülkelerdeki büyüme ve/veya genişletici politikaların dünyanın geri kalanındaki ülkelerde büyümenin motoru olacağını ileri
8930sürükleyici kesimİleriye doğru bağlantısı ve geriye doğru bağlantısı yüksek olan ve diğer kesimleri etkileyip yönlendiren kesim.
8931sürükleyici sanayiİleriye doğru bağlantısı ve geriye doğru bağlantısı yüksek olan ve diğer kesimleri etkileyip yönlendiren sanayi kesimi.
8932sürünen dalgalanmabk. aralıkta sürünen dalgalanma
8933sürünen döviz kuru sistemiDöviz kurunun yıl içinde bir çok kez yurtiçi ve yurtdışı enflasyon farkına göre ayarlandığı döviz kuru sistemi.
8934sürünen enflasyonEnflasyon oranlarının çok düşük olduğu ve fiyat artışlarına ilişkin beklentilerin oluşmadığı enflasyon ortamı. krş. dörtnala enflasyon, hiper enflasyon, ılımlı enflasyon
8935sütun grafikbk. çubuk grafik
8936süzgeç soruAlan araştırmasında, görüşme yapılan kişinin gerekli bilgileri sağlamaya uygun olup olmadığını belirlemek için hazırlanan soru.
8937swapbk. takas 3
8938swap anlaşmalarıbk. takas anlaşmaları
8939swap işlemleribk. takas 3
8940sweezy modelibk. dirsekli talep eğrisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir