İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
9181tuğra hakkıbk. çıkarım kazancı
9182tulumba basma etkisibk. canlandırma politikası
9183tulumba basma politikasıbk. canlandırma politikası
9184TURKSTATbk. Türkiye İstatistik Kurumu
9185tutsatBir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satın alınması.
9186tutsat senediTaşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kâğıt.
9187tutubk. ipotek
9188tutuklular çıkmazıBirbirinden habersiz kişilerin kendi çıkarları çerçevesinde üstünlük ilkesine göre verdikleri kararlar sonucunda elde ettikleri ödüllerin, grup çıkarı çerçevesinde karar verilmesi durumunda elde edilecek ödüllerden düşük olacağını ileri süren, 1950 yılınd
9189tutuklular ikilemibk. tutuklular çıkmazı
9190tutulmayan malbk. düşük mal
9191tutumluluk çelişkisiBir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişinin zenginleşmesine yol açarken, toplum olarak tasarrufların artması efektif istemin düşmesine neden olacağından, reel gayrisafi yurtiçi hasılayı ve işlendirmeyi düşüreceği ve buna bağlı olarak toplumun fakirleş
9192tutumluluk paradoksubk. tutumluluk çelişkisi
9193TÜİKbk. Türkiye İstatistik Kurumu
9194tüketiciOtotrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.
9195tüketici artığıbk. tüketici rantı
9196tüketici bütçesibk. bütçe 3
9197tüketici dengesiİki mal tüketildiği varsayımı altında, bir tüketicinin belirli bir dönemde yapacağı harcama ile elde edeceği en çok faydayı gösteren, diğer bir deyişle tüketicinin bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu nokta.
9198tüketici fazlasıbk. tüketici rantı
9199tüketici fiyatıbk. piyasa fiyatı
9200tüketici güven diziniTüketiciler açısından hesaplanan güven dizini.
9201tüketici güven endeksibk. tüketici güven dizini
9202tüketici rantıTüketicilerin bir malı satın almaya razı oldukları fiyatla gerçekte satın aldıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometrik olarak piyasa istem eğrisinin altında piyasa fiyatının üstünde kalan alan. krş. üretici rantı
9203tüketim bulmacasıHanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin azaldığı, dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçerli olduğu, uzun dönemde ise gelir artarken ortalama tüketim eğilimin
9204tüketim harcamaları1. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde tüketim için yaptıkları harcamalar. 2. bk. bütüncül tüketim harcamaları
9205tüketim sözleşme eğrisiEdgeworth kutu diyagramında, malların iki tüketici arasında Pareto etkinliğini sağlayacak biçimde dağılan noktaların geometrik yeri.
9206tüketim vergisiMal ve hizmetlerin tüketiminden alınan vergi.
9207tüketimde rakiplikbk. tüketimde yarış
9208tüketimde rakipsizlikOrta mallarının bir özelliği olup, tüketicilerin bir mal veya hizmetten yararlanmasının diğerlerinin kullanacakları mal veya hizmet tüketimini azaltmaması. krş. tüketimde yarış
9209tüketimde yarışÖzel malların bir özelliği olup, tüketicilerin bir mal veya hizmetten yararlanmasının diğerlerinin kullanacakları mal veya hizmet tüketim miktarını azaltması.
9210tüketimin rassal yürüyüşüSürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hall tarafınd

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir