İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
901bebek endüstri savıYeni kurulan sanayilerin uluslararası rekabet gücü kazanıncaya kadar kotalar, yüksek gümrük vergileri vb. dış ticaret politikası araçlarıyla korunması gerektiğini ileri süren F. List tarafından geliştirilmiş görüş.
902bebek endüstri tezibk. bebek endüstri savı
903bebek sanayibk. bebek endüstri
904bebek sanayi tezibk. bebek endüstri savı
905bebek tahvilbk. küçük tasarruf bonosu
906beceriVücudun yapılması güç alıştırmalara yatkın olma durumu.
907bedava öğle yemeğibk. avanta bedeli
908bedelBir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik.
909bedelli hisse dağıtımıSermaye artırımına giden bir anonim şirkette hissedarlara, çıkartılan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden satışının teklif edilmesi.
910bedelli hisse senediSermaye artırımına giden bir anonim şirketin hissedarlara nominal değeri üzerinden satışını teklif ettiği hisse senetleri.
911bedelli sermaye artırımıŞirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmaları.
912bedelsiz dışalımKarşılığında döviz ödenmeksizin, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışından getirilmesi.
913bedelsiz dışsatımDöviz getirisi olmaksızın, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışına çıkarılması.
914bedelsiz hisse dağılımıYedek akçe, dağıtılmamış kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış kârları ve ortaklıklardaki değer artışının sermayeye eklenmesi karşılığında çıkarılan hisse senetlerinin mevcut hissedarlara, hisseleri oranında, karşılıksız dağıtılması
915bedelsiz hisse senediYedek akçe, dağıtılmamış kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış kârları ve ortaklıklardaki değer artışının sermayeye eklenmesi karşılığında çıkarılan hisse senetleri.
916bedelsiz ihracatbk. bedelsiz dışsatım
917bedelsiz ithalatbk. bedelsiz dışalım
918bedelsiz sermaye artırımıYedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış kârları ve ortaklıklardaki değer artışının sermayeye eklenmesi.
919beden işçisibk. mavi yakalılar
920bedevî toplumbk. göçebe toplum 2
921bekleme işsizliğiÜcret katılıklarına ve iş tayınlamasına bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü.
922beklenen değerNicem durusu özgün duru olmadığında, ölçülebilir nicelik için birçok eş ölçümlerden sonra bulunan nicemsel ortalama değer.
923beklenen enflasyonGelecekte, belli bir zaman içinde, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelmesi beklenen artış oranı.
924beklenen enflasyon oranıbk. beklenen enflasyon
925beklenen faydaBelirsizlik altında karar durumunda, elde edilebilecek ödüllerin öznel olasılıklarla ağırlıklandırılmış toplamı.
926beklenen gelir kuramıBanka likiditesinin kredi ve senetlerin düzenli taksitlerle ödenmesinin müşterilerin gelecekte elde edecekleri gelirlerden etkileneceği düşüncesiyle, likidite yönetiminde banka kredi ve senet vadelerinin ayarlanması gerektiğini savunan kuram.
927beklenen gelir teorisibk. beklenen gelir kuramı
928beklenen getiri1. Herhangi bir varlıktan risk altında belli bir dönem sonra sağlanacak getiri. 2. Getirilerin, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı.
929beklenen getiri oranı1. Belli bir dönemde herhangi bir varlığın beklenen getirisinin varlığın dönem başı değerine oranı. 2. Getiri oranlarının, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı.
930beklenen net getiriHerhangi bir varlıktan beklenen gayrisafî gelir akımından, yapılan yatırım maliyetleri düşürülerek hesaplanan tahmini getiri. krş. sermayenin marjinal etkenliği

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir