İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2041dış ticaret bölgesibk. serbest ticaret bölgesi
2042dış ticaret çarpanıbk. dış ticaret çoğaltanı
2043dış ticaret çoğaltanıGelir harcama modelinde, dışa açık bir ekonomi ve verginin otonom olduğu varsayımı altında, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren ve marjinal tasa
2044dış ticaret dengesiBir ülkenin dışsatım mallarının değerinin dışalım mallarının değerine eşit olması. krş. dış ticaret fazlası, dış ticaret açığı
2045dış ticaret engelleriBir ülkenin dışalım ve dışsatımını kısıtlamak için uyguladığı tarife ve tarife dışı engeller.
2046dış ticaret fazlasıBir ülkenin dışsatımının dışalımından fazla olması, yani dış ticaret dengesinin pozitif olması. krş. dış ticaret açığı, dış ticaret dengesi
2047dış ticaret hadleriBir ülkenin dış ticaretten kazançlı çıkıp çıkmadığını gösteren ölçütler. krş. mal ticaret hadleri, faktör ticaret hadleri, fayda ticaret hadleri
2048dış ticaret kısıtlamalarıbk. dış ticaret engelleri
2049dış ticaret politikasıHükümetin dışsatımı ve dışalımı sınırlandırmak, özendirmek veya bu işlemlerin yapılış biçimlerini düzenlemek için aldığı önlemler bütünü.
2050dış ticaret rejimiBir ülkenin dış dünya ile olan ticari ve iktisadi etkinliklerinde uyguladığı yöntem ve kuralların bütünü.
2051dış ticaret sermaye şirketi1. Dış ticaret işlemlerindeki riskleri azaltmak, maliyetleri düşürmek ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve dışsatımı büyük ölçekli şirketler aracılığıyla gerçekleştirmek amacıyla belirli mal ve pazarlar konusunda uzmanlaşmış ekiplerden o
2052dış ticaret üçgeniÜlkenin dış ticaretten kazancını göstermek amacıyla üretim olanakları ve toplumsal kayıtsızlık eğrileri kullanılarak yapılan çizimde, hipotenüsü uluslararası fiyat, dik kenarlarından birisi dışsatım, diğeri ise dışalım miktarı olan üçgen.
2053dış ticarete bağımlılık1. Bir ülke belirli malların üretimini gerçekleştirebilmek için gerekli makine ve donatım gibi yatırım mallarının ya da mevcut tesislerde kullanılan hammadde ve aramallarını ancak dışalım yoluyla sağlayabilmesi. 2. Dışsatım açısından yurtiçindeki üretimin
2054dış ticarete konu olmayan mallarbk. ticari olmayan mallar
2055dış ticaretin devletleştirilmesiDevletin dış ticaret kazançlarını kamuya mal etmek veya stratejik amaçlarla dış ticareti yönlendirmek için kamu işletmeleri eliyle dışalım veya dışsatım yapması.
2056dış ticaretin liberalizasyonubk. dış ticaretin serbestleştirilmesi
2057dış ticaretin liberasyonubk. dış ticaretin serbestleştirilmesi
2058dış ticaretin serbestleştirilmesiÜlkede dış ticarete konulan her türlü kısıt ve engellerin kısmen veya tamamen kaldırılması.
2059dış ticarette ödeme biçimleriUluslararası ticarette alım satım işlemlerinde kullanılan peşin ödeme, akreditif, belge karşılığı ödeme, mal karşılığı ödeme, kabul kredileri, anlaşmalı ticaret, konsinye satış, mahsuben ödeme biçimindeki yöntemler.
2060dış ticarette ölçünÜzerinde anlaşma sağlanarak yetkili bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut koşullar altında en uygun düzenin kurulmasını amaçlayan, ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terim, simge, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uyg
2061dış ticarette ölçünleştirmeDışsatım ve dışalımda eniyileştirmenin sağlanabilmesi için tüm ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli teknik kurallar konulması, bu kuralların uygulanması ile uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemleri.
2062dış ticarette sevk evrakıDışalım veya dışsatım izni almak ya da dışalımcının malları teslim alması için gerekli sigorta poliçesi, gönderim belgesi gibi gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeler.
2063dış ticarette standardizasyondış ticarette ölçünleştirme
2064dış ticarette standartbk. dış ticarette ölçün
2065dış ticarette teknik düzenlemeBir ürünün ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terim, simge, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygulama değerlendirmesi işlemlerinden biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu h
2066dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimiDış ticarette uygulanacak teknik mevzuat ve ölçünlerin uluslararası ticarete gereksiz engel oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesini önlemek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla oluşturulan kurallar.
2067dış ticarette uygunluk değerlendirmesiÜrünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test ve kontrol edilmesi ile belgelendirilmesine ilişkin her türlü değerlendirme.
2068dış ticarette zorunlu standartÜzerinde anlaşma sağlanarak yetkili bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut koşullar altında en uygun düzenin kurulmasını amaçlayan, ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terim, simge, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uyg
2069dış yansımaMillî gelirinde artış olan bir büyük ülkenin marjinal dışalım eğilimine bağlı olarak dışalımının artması ve bu yolla ticaret yaptığı karşı ülkenin dışsatımının ve millî gelirinin artmasını sağlayarak tekrar kendi dışsatımını ve millî gelirini artırması. B
2070dış yardımGenel olarak gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere sosyal, iktisadi, askeri, insani amaçlarla ayni yardım, hibe veya düşük faizli ve uzun vadeli kredi biçiminde sağladıkları olanaklar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir