İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2161dışsatım çoğaltanıDışsatımdaki bir birimlik değişimin gayrisafî yurtiçi hasılada yarattığı değişiklik.
2162dışsatım dövizini kullanma hakkıKambiyo denetimi uygulayan ülkelerde, dışsatımdan kazanılan dövizin yasayla belirlenen bir bölümünün, dövizi kazananın yurt dışı giderlerini karşılaması için verilen harcanma izni.
2163dışsatım eviDışsatımdaki bürokratik işlemlerin yapıldığı, dışsatım mallarının toplandığı, gönderme araçlarına yüklendiği veya yüklenecek hale getirildiği belli bir ticaret hacmine ulaşmış güvenilir kurum. krş. dış ticaret sermaye şirketi
2164dışsatım gümrük vergisibk. dışsatım vergisi
2165dışsatım izin belgesiResmi makamlarca belirli malların belirli yerlere dışsatımının yapılması için verilen izin belgesi.
2166dışsatım izniÜlke ekonomisinin gereksinimleri, iç ve dış piyasa sunum ve istem koşulları, satış biçimi ile alıcı ülke ve firmaların, satıcı ülke ile olan ticari ve iktisadi ilişkileri gibi konular göz önünde bulundurularak yetkili kurumlarca dışsatım için verilen izin
2167dışsatım kaldıraç vergisiTarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan yüksek olması durumunda, söz konusu malların dünya fiyatını düşürmemek için aradaki fiyat farkı kadar dışsatımdan alınan değişken vergi. krş. dışalım ka
2168dışsatım karşıtı eğilimGenellikle dışalım ikamesine dayalı sanayileşme stratejisini benimseyen ülkelerde dışsatıma yönelik üretimin ikinci planda kalması.
2169dışsatım kısıtlamalarıDünya piyasalarında temel mal fiyatlarının düşmesini önlemek amacıyla dışsatımcı ülkeler tarafından söz konusu malların dışsatım miktarına getirilen kısıtlamalar.
2170dışsatım kiralamasıMalların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarıldığı bir tür uluslararası kiralama. krş. yurtiçi kiralama, dışalım kiralaması
2171dışsatım kotası1. Yurtiçi üretici ve tüketicileri geçici mal kıtlıklarından korumak veya dışsatım malının dünya fiyatını yükseltmek amacıyla malın miktar veya değerine getirilen sınırlama. 2. Bir takvim yılı içinde veya ilgili bir dönem itibarıyla yapılmasına izin veril
2172dışsatım kötümserliğiGelişmiş ülkelerdeki korumacılık yüzünden dış ticaret hadlerinin dışsatıma yönelik kalkınmayı benimseyen az gelişmiş ülkelerin aleyhine döneceği ve daha sonraki aşamada gelişmiş ülke mallarına yönelik dışalım istemi azalacağından gelişmiş ülkelerin de bu
2173dışsatım kredi garantisibk. dışsatım kredi güvencesi
2174dışsatım kredi güvencesiDışsatım bedelinin ödenmeme riskine karşı dışsatımcıya finansman sağlayan kuruluşlara, devlet destekli finansman kurumlarınca verilen güvence.
2175dışsatım kredi sigortasıDışsatımcı firmaların vadeli satışlarda, sevk öncesinde malların dışalımcıya teslim edilmemiş bölümleriyle ilgili yaptığı harcamaların veya dışsatımını yaptığı malların sevk sonrası bedelinin ödenmesini ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda g
2176dışsatım kredi sigortası poliçesiDışsatım kredi sigortası için düzenlenen değerli kâğıt.
2177dışsatım kredisiDışsatımı özendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla dışsatımcıya yaptığı dışsatım değerinin belirli bir oranına kadar banka üzerinden poliçe çekme yetkisi veren bir tür kabul kredisi.
2178dışsatım mevzuatıBir malın yurtdışına çıkışı ile bedelinin yurtiçine getirilmesine kadarki sürece ilişkin yasal düzenlemeler bütünü.
2179dışsatım önderliğinde büyümebk. dışsatıma yönelik büyüme
2180dışsatım önfinansmanıBir dışsatımcının aldığı siparişi yerine getirebilmesi için dışalımcılar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kendisine açılan kredi.
2181dışsatım prelevmanıbk. dışsatım kaldıraç vergisi
2182dışsatım prim kesintisiÜlke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan girdiler ile dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan malların, genellikle tarım ürünlerinin, dışsatımını caydırmak amacıyla söz konusu mallara verilen prim desteklerinin azaltılması veya ger
2183dışsatım primiDışsatımı yapılacak malların fiyatlarının düşürülerek rekabet gücünün artırılması amacıyla dışsatımcıya devletçe yapılan parasal yardım biçimindeki teşvik türü.
2184dışsatım rejim kararıDışsatım işlemlerinde uygulanacak yöntem ve ilkeleri belirleyen ve ülkelerin yetkili makamlarınca kabul edilerek yürürlüğe giren karar.
2185dışsatım rejimiÜlkelerin dışsatımının hangi ana ilkelere göre gerçekleştirileceğini ortaya koyan her türlü yasal düzenleme.
2186dışsatım risk garantisibk. dışsatım risk güvencesi
2187dışsatım risk güvencesiİsviçre firmaları tarafından yapılan dışsatımı teşvik etmek ve bu firmalarca yaratılan işlendirmeyi korumak için 1937 yılında devlet tarafından kurulan bir organizasyon ve bu organizasyon tarafından aynı adla oluşturulmuş İsviçre dışsatımcılarını özellikl
2188dışsatım sigortasıbk. dışsatım kredi sigortası
2189dışsatım sübvansiyonları1. Dışsatımı özendirmek amacıyla dışsatımda vergi iadesi ve dışsatımda katma değer vergisi iadesi, dışsatımı destekleme primi, dışsatıma dönük üretim yapan sanayicilere düşük faizli kredi ve düşük fiyatlı girdi sağlanması, dışalımcılara uygun koşullu kred
2190dışsatım taahhüdüDışsatım teşviklerinden yararlanmak için dışsatımcı tarafından belli bir miktar veya değerdeki malın dışsatımının gerçekleştirileceğine ilişkin verilen güvence.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir