İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2191dışsatım teşvik önlemleriDışsatım teşvikleri çerçevesinde hükümet tarafından sağlanan her türlü kolaylık.
2192dışsatım teşvik tedbirleribk. dışsatım teşvik önlemleri
2193dışsatım teşvikiHükümetin, dışsatımı özendirmek amacıyla uyguladığı politika ve etkinlikler bütünü.
2194dışsatım ülke kredi ve garanti programlarıÜlkenin devlet destekli finansman kurumunca ülkenin dış politikası ve iktisadi hedefleri doğrultusunda önemli olan ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmak amacıyla, bu ülkelerde iş alan yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek projelere kre
2195dışsatım vergi bağışıklığıDışsatımı özendirmek amacıyla, dışsatımın ilişkili olduğu doğrudan veya dolaylı vergilerden kısmen veya tamamen bağışık tutulması.
2196dışsatım vergi istisnasıDışsatımı özendirmek amacıyla, dışsatımın kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması.
2197dışsatım vergisi1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yera
2198dışsatım yasaklarıPiyasalarda meydana gelen olağan dışı gelişmeler, dışsatıma konu maldaki yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunmasına yönelik önlemler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan malların kor
2199dışsatım yatırım üssüÇokuluslu şirketlerin ölçünlü mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı.
2200dışsatım yönetmeliğiÜlkelerin dışsatım rejimi kararına dayanılarak hazırlanan ve yetkili makamların kararıyla yürürlüğe giren dışsatıma ilişkin düzenleme.
2201dışsatıma dönük serflikbk. ikinci serflik
2202dışsatıma yönelik büyüme1. Karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alarak belirlenen dışsatım alanlarında uzmanlaşmaya dayalı büyüme modeli. 2. bk. dışsatıma yönelik sanayileşme
2203dışsatıma yönelik sanayileşmeKoruyuculuk yerine, mevcut veya ilerde kurulacak sanayileri dış piyasanın rekabetine hazırlamaya ve dışsatımı artırmaya yönelik, dinamik karşılaştırmalı üstünlükleri temel alan sanayileşme modeli.
2204dışsatıma yönelik serflikbk. ikinci serflik
2205dışsatımcıbk. mal çıkaran.
2206dışsatımcı kredisibk. satıcı kredisi 1
2207dışsatımda alacaklandırmabk. uluslararası alacaklandırma
2208dışsatımda fiyat farkı ödemesiTarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dış
2209dışsatımda fon kesintisibk. dışsatım prim kesintisi
2210dışsatımda kota uygunluk belgesiKotaya tabi malların dışsatımı için kamu yetkelerince verilen belge.
2211dışsatımda tarife kotası1. Bir ülkenin gümrük birliği dışındaki üçüncü bir ülkeye yaptığı dışsatımda gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapması veya bağışıklık sağlaması. 2. Bir ülkenin dışsatımında belli bir oranda vergi veya eşetkili tedbir u
2212dışsatımda vergi bağışıklığıDışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçl
2213dışsatımda vergi iadesiDışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kadar her aşamasında alınan vergilerin iade edilmesi. Ancak uygulama güçlüğü nedeniyle dışsatımcıya dışsatımı yapılan malın değerinin belli bir oranı olarak verilen sübvansiyon olarak verilmektedir.
2214dışsatımda vergi iadesi sistemiDışsatımı teşvik etmek için dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kadar her aşamasında alınacak vergilerin iadesi edilmesi olarak tanımlanmasına karşın uygulama güçlüğü nedeniyle dışsatımcıya dışsatımı yapılan malın değerinin belli bir ora
2215dışsatımı geliştirmeDışsatımcıların dış piyasalardaki paylarını artırmaya yönelik teşvikler verilmesi ile araştırma, eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarıyla yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari bilgi sağlanması, dışsatımın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlendirilip nitel ve
2216dışsatımı ön izne bağlı mallarÜlkelerin dışsatım rejimi kararları uyarınca yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla, belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön izniyle dışsatımı yapılan mallar.
2217dışsatımı teşvik belgesiDışsatım teşviklerinden yararlanabilmeleri için yetkili kurum ya da kurumlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda dışsatımcılara verilen belge.
2218dışsatımı yasak mallarÜlkelerin dışsatım rejimi kararları uyarınca yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla dışsatım yasaklarına konu olan mallar.
2219dışsatımın gelir etkisiDışa açık bir ekonomide dışsatımda ortaya çıkan herhangi bir değişmenin millî gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve dış ticaret çoğaltanıyla dışsatımda ortaya çıkan değişimin çarpımıyla hesaplanan millî gelirdeki değişim.
2220dışsatımın teşvikibk. dışsatım teşviki

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir