İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2281doğal düzenMerkantilistlere karşıt olarak ilk kez Fizyokratlar tarafından ortaya atılan ve Adam Smith tarafından geliştirilen evrende kendiliğinden bir düzenin bulunduğu, bireylerin çıkarlarının toplumun ortak çıkarları ile özdeş olduğu bu düzende devlet müdahalesin
2282doğal ekonomi1. Tarıma dayalı iktisadi düzen. 2. Sanayi öncesi toplum düzeni. 3. bk. takas ekonomisi
2283doğal faiz oranıKlasik yaklaşımda, yatırımlara yönelik fon istemini tasarruflardan oluşan fon sunumuna eşitleyen faiz oranı. Bu oran, ödünç alınmış fonlarla yapılan üretimden beklenen kâr oranına eşittir.
2284doğal fiyatAdam Smith ve David Ricardo tarafından tanımlanan, bir malın emek değer cinsinden üretim maliyetine eşit uzun dönemdeki fiyatı.
2285doğal gayrisafî millî hasılaBir ülke vatandaşlarının sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam işlendirme düzeyinde (doğal oranlarında) çalıştırılmaları durumunda ekonominin gerçekleştirebileceği gayrisafî millî hasıla. krş. gayrisafî millî hasıla
2286doğal gayrisafî yurtiçi hasılaBir ülkenin coğrafi sınırları içerisindeki yerli ve yabancı bütün üretim faktörlerinin tam işlendirme düzeyinde (doğal oranlarında) kullanılmaları durumunda ekonominin gerçekleştirebileceği reel gayrisafî yurtiçi hasıla. krş. gayrisafî yurtiçi hasıla
2287doğal işbölümüİlkel kabile yaşamında erkeklerin daha fazla güç ve organizasyon yeteneği gerektiren avcılık ve toplayıcılık, kadınların ise çocuk yetiştirme işleriyle uğraşmaları.
2288doğal işsizlik hipotezibk. doğal işsizlik önsavı
2289doğal işsizlik oranıÇalışma yetenek ve isteğinde olan herkesin cari ücret ve çalışma koşullarında üretim sürecinde yer aldığı durumda, yani tam işlendirme düzeyinde geçici ve yapısal işsizlik oranları toplamından oluşan ve her ekonominin yapısına bağlı olarak değişen işsizli
2290doğal işsizlik önsavıPhillips eğrisine M. Friedman tarafından getirilen eleştiri doğrultusunda işsizliği azaltmaya yönelik politikaların, kısa dönemde Phillips eğrisine uygun olarak işsizliği azaltsa bile, uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir değiş-tokuşun olmadığı
2291doğal kaynaklarDoğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar.
2292doğal kaynaklar ekonomisiİktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bölgelerin başlıca özelliklerini inceleyen iktisatın bir alt dalı.
2293doğal maddeleri üreten sanayiibk. çıkarım ürünleri sanayii
2294doğal monopolbk. doğal tekel
2295doğal nüfus artış hızıBir ülkede belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, göç dışında genel nüfus artış oranındaki değişme.
2296doğal nüfus artışıBir ülkede belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, göç dışındaki genel nüfus artışı.
2297doğal oran hipotezibk. doğal oran önsavı
2298doğal oran önsavıToplam istemdeki dalgalanmaların hâsıla ve işlendirme düzeyini yalnızca kısa dönemde etkileyeceğini uzun dönemde ise, klasik iktisatçıların ileri sürdüğü gibi, ekonominin doğal oranına döneceğini ileri süren, kısa ve uzun dönem gelişmeleri ayrı ayrı incel
2299doğal tekel1. Malın üretiminde kullanılan hammadde ve aramallarının tek üreticisi ve sahibi olma üretim teknolojisini tek başına geliştirip gizli tutma ve taşımacılık, elektrik, iletişim gibi teknolojik olarak büyük üretim ölçeği gerektiren alanlarda kamu yararı göz
2300doğal ücret kuramıÜcret düzeyini işçi ve ailesinin yaşamını sürdürmesine yetecek kadar gıda maddeleri değeriyle ifade eden, ücreti emeğin maliyetine bağlayan ve David Ricardo tarafından geliştirilmiş kuram.
2301doğal ücret oranıbk. doğal ücret kuramı
2302doğal yasabk. doğal düzen
2303doğrudan dengelemeKamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde dışalım karşılığında yapacakları döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince ihaleyle doğrudan ve yakından ilgili alanlarda gerçekleştirilen dışsa
2304doğrudan gelir desteğiHükümet tarafından belirlenen, sahip olunan arazi büyüklüğü, ürün türü gibi çeşitli ölçütlere uygun bir biçimde üretim miktarından bağımsız olarak hedef kitleye yapılan gelir ödemesi sistemi.
2305doğrudan gönderim belgesiGeminin malları, yükleme limanından boşaltma limanına aktarma yapmadan taşıması hâlinde düzenlenen bir tür gönderim belgesi.
2306doğrudan hızlandıran katsayısıBir üretim faktörünün marjinal fiziki verimliliğinin o faktörden kullanılan miktarda ortaya çıkan değişmelere karşı ne ölçüde ve ne yönde tepki gösterdiğini ifade eden katsayı. krş. çapraz hızlandıran katsayısı
2307doğrudan işçilik maliyetiBir işletmenin ürettiği mal ya da hizmetin üretim sürecinde doğrudan yer alan işçilere ödenen ücret ve maaşlar dolayısıyla katlanılan maliyet. krş. dolaylı işçilik maliyeti
2308doğrudan kiralamaKiralanacak varlığın imalatçısı ya da satıcısının kiralama kuruluşu kullanmaksızın kiralama işlemini bizzat kendisinin gerçekleştirdiği kiralama.
2309doğrudan konşimentobk. doğrudan gönderim belgesi
2310doğrudan kontrol1. Bireylerin iktisadi davranışlarını yönlendirmek amacıyla konulan yasa, kural ve düzenlemeler. 2. Uluslararası ticaret ve sermaye akımları üzerine kota, yasak ve kambiyo denetimi vb. kısıtlamaların konulması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir