Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
837merkezden yönetimEğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda genel siyasanın saptanması, denetim ve işletmeyle ilgili işlerin yürütülmesi bakımından en büyük sorumluluğu devletin ya da ulusal hükümetin üzerine aldığı yönetim biçimi.
838merkezî eğitim1. Ortalama, ortanca, mod gibi bir sıklık dağılımını gösteren puan. 2. Bir dağılımdaki gözlem ya da deneklerin, mutlak değer ya da yineleniş oranına göre bir noktada toplanma eğilimi.
839meslek bilgisi1. Herhangi bir meslek için öğrenilmesi ve sürekli olarak anımsanması gereken bilgilere verilen genel ad. 2. Öğrencilere ileride katılacakları belli bir meslekle ilgili temel bilgi, anlayış ve yöntemleri kazandırmak amacıyla meslek okullarının programları
840meslek danışmasıMeslek seçimi, mesleğe hazırlık ve iş bulma gibi konularla ilgili sorunları olan bir kimseye görüşerek yardımda bulunma.
811küme1. Deneyim ya da çözümleme için birtakım birey, nesne ya da gözlemlerden oluşan topluluk. 2. Bir okulda, bir derslikte öğrencilerin belli bir eğitim ya da öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım ya da öbeklere verilen ad.
812küme çalışmasıÖğrencilerin aralarından seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında işbirliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına olanak sağlayan bir eğitim yöntemi.
813küme dirikliğiBir küme içinde üyelerin paylaşılan duygu ve heyecanlara dayalı ortak bir anlayış geliştirmelerine ortam hazırlayan, belirli eylem ya da davranışları doğuran ve yöneten karmaşık, karşılıklı ilişki ve etkileşim örüntüsü.
814küme kılavuzluğu1. Tek tek öğrenciler yerine küme durumundaki öğrencilere yardımı öngören kılavuzluk alanı. 2. Okul kılavuzluk programına göre öğrencilerin kişisel ya da ortak sorunlarını bir küme içinde inceleyip tartışarak çözme yöntemi.
815küme öğretimi1. Programda yer alan konu ya da ünitelerin birlikte işlenmeden önce, ilgi ve yeteneklerine göre kümelere ayrılan öğrencilerce in celenmesi ve sınıfa sunulması temeline dayanan bir öğretim yolu. 2. Tek öğretmenli okullarda ya da birleştirilmiş sınıflarda
816küme testiBir sorumlunun birçok kimseye aynı zamanda uygulayabildiği test.
817kümeyle iyileştirmeÖğrencilerin kişisel sorunlarını danışman, okul ruhbilimcisi ya da ruh çözümleyicininin de bulunduğu küçük bir küme içinde tartışarak çözmeleri ve yeniden eğitilmeleri için baş vurulan bir iyileştirme tekniği.
818kürsü1. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. 2. Üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. 3. Profesörlük yeri.
819layik eğitimDin etkisinden kurtulmuş olan, bireylerin dinsel inançlarına herhangi bir biçimde karışmayan ve öğretim kurumlarındaki çalışmalar ile din işlerini birbirinden ayrı tutan eğitim.
820lisans1. Genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksek okul öğrenimi. 2. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.
821lisans üstü eğitimLisans derecesi ya da diploması almış olanlara ilgi duydukları bir bilim dalında yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ya da doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma olanağı sağlamak üzere düzenlenen eğitim.
822liseÖğrencileri ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle yaşama ya da yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu.
823maddeBir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
824madde çözümlemesiBir test maddesinin güçlük derecesini, ayırma gücünü ve bir ölçütle bağlılaşma durumunu düzenli olarak saptama işlemi.
825mantık1. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim. 2. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi. 3. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında
826mantıklı bellekDüşünceler, kavramlar ve simgeler arasında mantık ilkelerine göre bağlantılar kuran bellek türü.
827mantıklı düzenlemeÖğretim programında yer alan derslerin, bu derslerde üzerinde durulup çalışılması öngörülen ünitelerin ya da konuların bir bütünü tamamlayacak biçimde yalınçtan karmaşığa doğru düzenlenmesi.
828mantıklı yöntem1. Gözlenerek elde edilen verilere dayanıp genellemelerde bulunma (tümevarım) ya da doğruluğu kabul edilen öncüllere göre özel örnekler üzerinde sonuçlara varma (tümdengelim) yöntemine verilen ad. 2. Ders konularının saptanması ve işlenmesi sırasında önce
829matematik1. Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen, aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim kolu. 2. Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere biçim, sayı ve çoklukların yapıları,
830mekanik1. Devim ve denge yasalarını, devindirici güçleri, makinelerin devim ve dirençlerim inceleyen bilim. 2. Bu bilime ilişkin.
831mekanik anıklıkBir kimsenin makineleri kullanma ya da mekanik süreci kavrama konusundaki gizilgücü.
832mekanik yetenekBireyin el araçları ve makineler ile uğraşma, bunlara ilişkin sorunları çözme konusunda gösterdiği ya da geliştirdiği yetenek.
833mekanik zekâMakineler, el araç ve gereçleri ile uğraşma ya da bunların kullanılmasıyle ilgili sorunları çözme gücü.
834mekanikçilikGerçeğin aslında özdeksel olduğunu, doğal özelliği bakımından gerekirci bir nitelik taşıdığını, ruh ve doğa üstü güçlere bağlı olmaksızın neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde belirdiğini ileri süren ve bütün olayları devimlerle açıklamaya çalışan bir felse
835mektupla öğretim1. Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. 2. Mektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli öğretmen ya da
836merkezcilikYönetim, denetim, program hazırlama ve geliştirme ile ilgili eğitim etkinliklerinin bir ya da birkaç merkeze bağlanmasını doğru bulan görüş bu görüşe dayalı tutum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir