Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
841meslek ilgileri1. Başarılı meslek adamları üzerinde yapılan deneylerle saptanan ve türlü mesleklere karşı yakınlık ya da soğukluk duygularını gösteren ilgiler. 2. Meslek seçimi söz konusu olduğu durumlarda öğrencilerce belirtilen ilgiler.
842meslek kılavuzluğu1. Bireyin kendi nitelik ve koşullarına uygun bir mesleği seçmesi, o meslek için yetişmesi ve girmesi, o meslekte ilerlemesi ile ilgili sorunları inceleme konusu yapan kılavuzluk alanı. 2. Öğrencilere meslek seçimi, mesleğe yetiştirme ve işe yerleştirme k
843meslek kursuHenüz bir mesleğe girmemiş olanlar ile girdikleri halde mesleklerindeki yeterliklerini arttırmak isteyenleri eğitmek amacıyla düzenlenen kısa ya da uzun süreli kurs.
844meslek okuluÖğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine de yer veren okul.
845meslek öncesi eğitimBir meslek dalında çalışmaya başlamadan önce ya da bir meslekten başka bir mesleğe geçişte ilgililere uygulanan eğitim.
846meslek taramasıOkul çevresinde ya da yurt içinde ne gibi iş ve mesleklerin bulunduğunu öğrenmek, bu iş ve mesleklerle ilgili çalışma olanaklarını saptamak amacıyla danışmanların gözetimi altında öğrencilerce kümeler halinde planlı ve yöntemli olarak yapılan araştırma.
847millî eğitim yönetmeniİl millî eğitim örgütünün başı olan, bu yetkiyle il sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenleyen, denetleyen kimse.
848millî güvenlik bilgisiÖğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan der
849montessori yöntemiOkul öncesi ve ilkokulun birinci döneminde verilen eğitime ilişkin olarak Maria Montessori'nin geliştirdiği ve serbest beden etkinlikleri, okuma yazma becerilerinin erken kazandırılması ile duygusal ve devimsel yetişmeye önem veren bir öğretim yöntemi.
850mozaik testiBir kimsenin düşünme özelliğini anlamak ve onun kişiliği üzerinde bilgi edinmek için uygulanan renkli geometrik biçimlerden oluşan test.
851müzik1. Duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı bu biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması. 2. Öğrencilere kendi sesleriyle şarkı söylemek, müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir ça
852müzik belleğiTon kalıplarını ve türlü müzik seslerini anımsayabilme yeteneği.
853müzik eğitimiMüzik öğretimi bilimi ve sanatı.
854müzik kulağıÇocuğun, tek ve çok sesleri, yükseklikleri bakımından tanıma, ayırt etme ve işitme yeteneği.
855müzikbilimMüzik konularını, fizik, ruhbilimi, insanbilim, budunbilim gibi bilimlere özgü bulgu ve tekniklerden yararlanarak bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim.
856müzikle iyileştirmeÖzellikle ruh hastalarının iyileştirilmesinde müzikten yararlanma ilkesine dayanan yöntem.
857nesneDoğal çevresinden olduğu gibi alınarak incelenmek üzere dersliğe ya da deney odasına getirilen herhangi bir konu.
858nesnel duyumculukBilgi yerine bilginin konularıyle uğraşan ve tanınabilecek tek şeyin özdek (madde) olduğunu ileri süren görüş.
859nesnel sınavDeğerlendirici durumda olan kimselerin özel kanı ya da yargılarının hiç bir biçimde sonucu etkilemediği ve değerlendirici sayısı çok olsa bile değişik sonuçlar elde etmenin söz konusu olmadığı sınav türü.
860nesnel yöntemBir konuyu ya da sorunu, kişisel kanı ve eğilimlerin etkisi altında kalmaksızın, sadece olgulara dayanarak ele alış, inceleyiş ve öğretiş yolu.
861nesnelleştirmeBir olayı ya da kavramı, değişik kimselerin üzerinde görüş birliğine vararak anlaşabilecekleri biçimde duyulara açık duruma getirme işlemi.
862nesnellikNesnel olma, nesnelerin gerçeğine göre davranma.
863nevrolojibk. sinirbilim.
864notOkullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer.
865not tutmaÖğretmenin anlattıklarını, derslikte yapılan tartışma ve konuşmaları olduğu gibi ya da kısaltarak yazma işi.
866not vermeOkullarda öğrencilerin çalışmalarını ve başarılarını değerlendirme işlemi.
867nüfusbilimBiyolojik ve toplumsal etmenlerin insan toplulukları üzerindeki etkilerini inceleyen, nüfus hareket ve dağılımlarını konu edinen ve daha çok sayılama yöntemlerinden yararlanan bilim.
868okul1. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. 2. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. 3. Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özelli
869okul dışı eğitimbk. yaygın eğitim.
870okul dışından bitirme sınavıbk. dışardan bitirme sınavı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir